Maandelijks archief: maart 2017

Leestip van de dag – maandag 27 maart 2017


Het is tijd voor nieuwe hoop

Pastorale vastenbrief Belgische bisschoppen

Ter gelegenheid van  50 jaar encycliek Populorum Progressio hebben de Belgische bisschoppen een nieuwe pastorale brief ‘Populorum Communio’ gepubliceerd.

Zes jaar voor de encycliek zag Broederlijk Delen het levenslicht. De tekst van Paus Paulus VI bevestigde de visie en waarden van de organisatie. De pastorale brief doet vandaag hetzelfde.

Lees verder …

Bron: Broederlijk Delen

Leestip van de dag – zondag 26 maart 2017


De Heer vraagt ons zaaiers van
vreugde en hoop te worden

In zijn catechese over de hoop tijdens de audiëntie van woensdag 22 maart onderstreepte paus Franciscus het belang van de volharding en de troost.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

Al enkele weken helpt de apostel Paulus ons om beter te verstaan waarin de christelijke hoop echt bestaat. We hebben gezien dat het geen optimisme is, maar iets anders. De apostel helpt ons dat te verstaan. Vandaag doet hij dit door de hoop in verband te brengen met twee houdingen die heel belangrijk zijn voor ons leven en voor onze geloofservaring: volharding en troost (vv. 4-5). In de passage uit de brief aan de Romeinen (Rom 15, 1-6) die we zojuist beluisterd hebben, worden deze woorden tweemaal aangehaald: eerst in verband met de Schriften en dan verwijzend naar God zelf. Wat is hun diepere, ware betekenis? Hoe werpen ze licht op de werkelijkheid van de hoop? Die twee houdingen: volharding en troost.

God wordt nooit moe ons te beminnen en te troosten

Volharding zouden we ook geduld kunnen noemen, de bekwaamheid om te verdragen, op de schouders te nemen, vér – dragen, trouw blijven, ook als de last te groot lijkt te worden, ondragelijk, en we bekoord worden om negatief te besluiten en alles en iedereen achter te laten.

Troost, daarentegen, is de genade om de medelijdende
aanwezigheid
en activiteit van God te vatten en te
tonen in elke situatie, ook in
degene die het sterkst
getekend zijn door ontgoocheling en lijden.

Welnu, de heilige Paulus brengt ons in herinnering dat volharding en troost ons op bijzondere wijze worden doorgegeven door de Schriften (v.4), met name door de Bijbel.

Het Woord van God brengt ons inderdaad op de eerste plaats ertoe
de blik op Jezus te richten, Hem beter te leren kennen en
Hem na te volgen, om altijd meer op Hem te lijken.

Op de tweede plaats openbaart het Woord ons dat de Heer werkelijk de God is, die de volharding en de vertroosting schenkt (v.5), die altijd trouw blijft aan zijn liefde voor ons, die volhardt in zijn liefde voor ons, Hij wordt niet moe ons te beminnen! Hij volhardt: altijd houdt Hij van ons! Hij zorgt voor ons, en bedekt onze wonden met de liefkozingen van zijn goedheid en van zijn barmhartigheid, dat wil zeggen Hij troost ons. Hij wordt niet moe ons te troosten.

Zaaiers van vreugde en hoop worden

Zo verstaat men ook het uitgangspunt van de apostel: Wij die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te ontzien, zonder onszelf te zoeken (v.1). De uitdrukking: Wij die bij de sterken horen kan verwaand lijken, maar vanuit de logica van het Evangelie weten we dat het niet zo is, eerder het tegendeel, want onze sterkte komt niet van ons, maar van de Heer. Wie in het eigen leven de trouwe liefde en de troost van God ervaart, is in staat en heeft zelfs de plicht om bij de zwakke broeders te blijven en zorg te dragen voor hun zwakheid.

Als we dicht bij de Heer staan, zullen we de sterkte hebben om
dicht bij de zwaksten te staan, dicht bij de noodlijdenden
en hen troosten en hen sterkte geven.

Dat is de betekenis. We kunnen dit doen zonder zelfvoldoening, en ons eenvoudig een doorgeefluik weten waardoor de gaven van de Heer worden doorgegeven. Zo wordt men concreet een vreugdezaaier. Dat is het wat de Heer van ons vraagt, om, door die sterkte en die bekwaamheid, zaaiers van vreugde te zijn. Vandaag is er nood aan het zaaien van hoop, maar dat is niet makkelijk.

Wederkerige dienstbaarheid

De vrucht van deze levensstijl is niet een gemeenschap waarin sommigen uit de Eredivisie zijn, de sterksten dus, en andere uit Tweede klasse, de zwakken dus. De vrucht daarentegen is, zoals Paulus zegt: God verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus (v.5). Het Woord van God geeft voeding aan een hoop die zich concreet vertaalt in delen, in wederkerige dienstbaarheid. Want ook wie sterk is ervaart vroeg of laat zwakheid en de nood aan bemoediging door anderen. En omgekeerd, bij zwakheid blijft steeds de mogelijkheid aan een broeder in moeilijkheden een glimlach te schenken of een hand te reiken. En zo wordt het een gemeenschap die één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken (v. 6). Dit alles wordt mogelijk als men Christus en zijn Woord in het centrum plaatst, want Hij is de sterke, Hij is het die ons de kracht geeft, die ons geduld geeft, die ons hoop geeft, die ons troost schenkt. Hij is de sterke broeder die voor ieder van ons zorgt.

Allemaal hebben we er nood aan door de Goede Herder op
de schouders gedragen te worden en bekeken te worden
met zijn tedere en bezorgde blik.

God van volharding en troost

Geliefde vrienden, we zullen nooit God genoeg danken voor de gave van zijn Woord dat aanwezig is in de Schriften. Het is daar dat de Vader van onze Heer Jezus Christus zich openbaart als God van volharding en troost. Het is daar dat we bewust worden dat onze hoop niet steunt op onze bekwaamheid en op onze sterkte, maar op God en op de trouw van zijn liefde, dat wil zeggen op de kracht en de troost van God. Dankjewel.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be

 

 

Leestip van de dag – zaterdag 25 maart 2017


Akathistos ter ere van de Moeder Gods

Een prachtige Akathistos voor de moeder Gods ter ere van de heilswerken die God door Maria aan ons mensen heeft gedaan.

Een woordje uitleg:

Het bidden van Akathistoshymnen is een wijd verspreid en zeer geliefd gebruik bij de Orthodoxe christenen. Velen voegen een Akathist naar hun keuze toe aan het morgen- of avondgebed. Orthodoxe christenen zingen het met veel eerbied. Voor hen en voor wie kennis wil maken met deze uitzonderlijke vorm van Orthodoxe schoonheid maar het Kerkslavisch of het Byzantijnse Grieks niet verstaat, is het een grote rijkdom enkele van de meest gekende hymnen te kunnen zingen en bidden of beluisteren in de eigen taal. Volgens de opdracht van Zijne Eminentie Simon, Aartsbisschop van Brussel en België en van Den Haag en Nederland werden daarom enkele hymnen ter vertaling uitgekozen die grotere bekendheid en eerbiedwaardigheid genieten.

Sommige van deze hymnen getuigen van een grote dichterlijke zeggingskracht (zelfs in de vertaling ervan!) en vooral van een diep theologisch inzicht. Andere zijn de dankbare jubelkreten van een gelovige ziel, welke zijn diepe dankbaarheid uitdrukt voor de zegeningen, aan de moeder Gods geschonken.

De moeder Gods is de Beschermvrouwe van de christenen. Vandaar dat de Orthodoxe Kerk in zoveel hymnen, liederen en verzen de lof zingt van de koningin van hemel en aarde.

Door het bidden van de Akathistoshymnen leert de christen in het bidden toevlucht te nemen tot haar, maar wordt ook onderwezen in vertrouwen op Maria’s goddelijke hulp door met heel de ziel te jubelen om het grote heilswerk dat door God in Maria en in Christus tot stand is gebracht. Wie eenmaal geproefd heeft van de vreugde haar lof te zingen, leert haar sterke kracht ook ervaren op directe en wonderbare wijze.

Vandaar dat vele geestelijke vaders aansporen tot het bidden van deze hymnen tot de Moeder Gods, want zo ervaart de christen de goddelijke macht en bescherming van Maria.

Het Griekse woord ‘Akathistos’ betekent letterlijk ‘niet gaan zitten’. Daarom worden deze hymnen in de Orthodoxe kerk altijd staande gezongen.

 

TEKST VAN DE AKATHISTOS DIE U HIERBOVEN KAN BELUISTEREN

Akathist van onze koningin Maria,
altijd maagd en moeder van God:

Maria, gij spreekt voor ons ten beste,
gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o moeder van God
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

1. Als gezant van de hemel werd een aartsengel
tot de moeder Gods gezonden
om de blijde boodschap te verkondigen.
Toen aanschouwde hij, o Heer
uw menswording en riep in opperste verbazing
met zijn hemelse stem:

Verheug u, uit wie de vreugd zal verschijnen.
Verheug u, door wie de vloek zal verdwijnen.
Verheug u, gij richt de gevallen Adam weer op.
Verheug u, vertroosting voor de tranen van Eva.
Verheug u, gij gaat al ons denken te boven.
Verheug u, diepte, onpeilbaar voor het engelenoog.
Verheug u, want de troon van de koning zijt gij.

Verheug u, want gij draagt de drager der wereld.
Verheug u, ster, die de Zon doet verschijnen.
Verheug u, schoot waarin God nederdaalt.
Verheug u: door u wordt de schepping vernieuwd.
Verheug u: door u wordt de Schepper een kind.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

2. Bewust was zich Maria haar reinheid
en daarom sprak zij onomwonden tot Gabriël:
“O hoe wonderbaar is mij uw woord,
hoe ondoorgrondelijk.
Gij verkondigt dat de maagd moeder wordt.
En gij jubelt voor God:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!”

3. Gericht op de kennis die niet de kennen is,
zei de Maagd tot de gezant van de Heer:
“Zeg mij: hoe zal dit geschieden?
Dat ik uit mijn maagdelijke schoot een Zoon zal baren?”
Maar de engel sprak haar toe met deze woorden:

Verheug u, ingewijde in een onzegbaar mysterie.
Verheug u, bewaarster van een door God verzegeld geheim.
Verheug u, Christus’ wonderen beginnen in u.
Verheug u, gij bevat de kern van zijn lering.
Verheug u, hemelladder waarlangs God tot ons afdaalt.
Verheug u, brug die aardbewoners in de hemel geleidt.
Verheug u, bron van verbazing der engelen.
Verheug u, gij doorbreekt de macht van de duivels.
Verheug u, op onuitsprekelijke wijze baart gij het Licht.
Verheug u, die niemand dit wonder laat zien.
Verheug u, de wijsheid der wijzen gaat gij te boven.
Verheug u: gij verdiept ons eenvoudig geloof.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

4. Door Gods kracht overschaduwd
heeft de Maagd ontvangen,
hoewel zij nooit door een man werd benaderd.
Haar moederschoot werd een vruchtbare akker
En allen die verlossing willen oogsten naderen en zingen luid:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!

5. En de maagd spoedde zich naar Elisabeth
nadat zij in haar moederschoot God had ontvangen.
Het kind in de schoot van Elisabeth sprong vol vreugde op
alsof het zelf Gods moeder begroette:

Verheug u, rank van een onsterfelijke stam;
Verheug u, gij draagt de vrucht die nimmer vergaat.
Verheug u, gij voedt Hem die alle leven verzadigt.
Verheug u, gij schenkt het leven aan Hem die ons maakte.
Verheug u, weelde van de ontferming van God.
Verheug u, tafel die overvloeit van Gods rijke genade.
Verheug u, gij geeft ons lichaam weer kracht.
Verheug u, gij bereidt onze ziel een veilige haven.
Verheug u, heerlijk geurende wierook van voorspraak.
Verheug u, die heel de wereld redt door gebed.
Verheug u, Gods welbehagen voor wie moeten sterven.
Verheug u, die de stervelingen moed geeft bij God.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

Maria, gij spreekt voor ons ten beste,
Gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o moeder van God
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

° Met een warme dank aan de zusters Clarissen van Sint-Truiden.

 

Leestip van de dag – vrijdag 24 maart 2017


Op de rotonde van de levenskunst

Vrijdag 28 april vanaf 09.15 uur t/m zondag 30 april 2017 tot 17.00 uur, zijn Karin Segers en Jan Daem te gast in Norbertijnenabdij van Postel in het grensgebied van België en Nederland.

Met het thema ‘Op de rotonde van de levenskunst’ bieden zij aspecten aan van de levenskunst. Geluk betekent: in harmonie met jezelf zijn, dankbaar voor je leven zijn. Geluk beleven heeft te maken met een innerlijke houding en een houding van verzoening met jezelf. Deze houdingen kun je leren, je kunt je erin oefenen. Dat vraagt wel dat ik alle illusies opgeef die ik over mezelf heb gemaakt … We moeten leren aanvaarden wie wij zijn en hoe het leven is. Aanvaarden van datgene wat wij op onze weg steeds opnieuw tegenkomen en dat ons zelfbeeld en ons Godsbeeld in de war brengt.

Wat gaat men doen? Met een groep van minimaal 8 tot maximaal 12 mensen gaat men op zoek naar handvatten om gelukkig te leven zoals veel mensen verlangen. Onder begeleiding van Jan en Karin zullen basisvragen aan de orde komen als: Uit welke Bron leef ik? – Hoe leef ik? – Waartoe leef ik?

Door het inbrengen van inzichten en via (inter)actieve ervaringsgerichte uitwisseling met elkaar wordt er geraakt aan het verborgen deel en de verlangens van elke unieke mens. Verstilling en vertraging zijn hierbij belangrijke factoren om te komen tot dat wat wezenlijk is, tot de Bron van ons bestaan. Tijdens het driedaags verblijf in de abdij wordt er gedeeltelijke geparticipeerd aan het getijdengebed van de paters.

Lees de ervaringen van eerdere deelnemers in ons archief Abdij- en bezinningsdagen.

Voor wie? De bezinningsdagen zijn er voor alle volwassenen. Weet dat je echt welkom bent. Jij die gelooft of niet gelooft, jij die vragen stelt, jij alleenstaand, getrouwd of gescheiden, jij hetero of homo, jij jong of oud. Je bent welkom!

Wanneer: vrijdag 28 april 2017 09.15 uur t/m zondag 30 april 2017 ca.  17.00 uur

Waar: Abdij Postel op het grensgebied van Vlaanderen met Nederland.

Uiterste inschrijvingsdatumvóór maandag 10 april 2017

Vervoer: Eigen vervoer.

Kosten en betaling: 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 170,- euro per persoon ( incl. eten, overnachtingen en lakenpakket in een persoonlijke mooie en verzorgde kamer). Er bestaat de mogelijkheid voor geïnteresseerden die van ver komen om de dag voordien te overnachten mits een kleine meerprijs.

http://www.metgezelinzingeving.com/

“Op de rotonde van het leven leggen wij allen een weg af tussen geboorte en dood.
Niet alleen een biologische en psychologische weg. Ook een spirituele weg
gekleurd door gebeurtenissen, ervaringen en gedragingen die zich voordoen
in de verschillende fasen van elke unieke levensloop
op zoek naar de eigen diepste kern, de goddelijke wereld of God.”

(Anselm Grün)

 

Leestip van de dag – donderdag 23 maart 2017


‘Ook uw verhaal heeft een plaats
in de geschiedenis van de Kerk’

Paus Franciscus nodigt jongeren wereldwijd uit om actief deel te nemen aan de voorbereiding van de Jongerensynode en de Wereldjongerendagen.

Paus Franciscus heeft dinsdag, in het vooruitzicht van de volgende Wereldjongerendagen (WJD) en de jaarlijkse Wereldjongerendag (die wereldwijd op Palmzondag wordt gevierd), een brief en een videoboodschap voor de jongeren gepubliceerd. De volgende editie van de Wereldjongerendagen vindt plaats van 22 tot 27 januari 2019 in Panama.

In zijn videoboodschap herinnert paus Franciscus aan de vorige WJD-editie in Krakau. In Krakau hebben wij een intense ervaring van broederschap en vreugde opgedaan en de wereld een teken van hoop gegeven.Voor mij zijn die momenten van ontmoeting en dialoog heel belangrijk en ik wil dat wij deze weg blijven bewandelen ter voorbereiding van de volgende bisschoppensynode van oktober 2018, die aan de jongeren is gewijd.

Samen op weg naar synode en WJD

Paus Franciscus onderstreept dat de wereld nood heeft aan de moed, de dromen en de idealen van jongeren, die helpen om muren van immobiliteit neer te halen en om nieuwe wegen te vinden naar een betere, meer rechtvaardige, minder wrede en menselijker wereld. Op de WJD kunnen jongeren een authentieke ervaring van Kerk zijn opdoen. Dat is niet zo maar een flashmob waarbij wij plots samen komen, om daarna ieder onze eigen weg te gaan. De Kerk heeft een lange traditie, die van generatie op generatie wordt doorgegeven en die telkens opnieuw door de ervaring van elkeen wordt verrijkt. Ook uw verhaal heeft een plaats in de geschiedenis van de Kerk.

Wij zijn nieuwsgierig naar de manier waarop jullie
jongeren het geloof beleven te midden van de
uitdagingen van onze tijd.

In zijn brief moedigt de paus jongeren, verwijzend naar het Magnificat, aan om hun relatie met Maria te koesteren en in ere te houden. Maria, die heel gelovig was, maar zich ook bewust was van haar beperkingen en vertrouwde op de goddelijke barmhartigheid, nodigt uit om ons niet op te sluiten en ons niet te laten verlammen door angst of trots.

Bron: Zenit / I.Media / La Croix / Kerknet.be