Lezingen van de dag – dinsdag 26 mei 2015


Heilige (of feest) van de dag
FNeri

Filippus Neri (+ 1595)

Filippus Neri (+ 1595)

Filippus Neri or, Rome, Italië; priester & stichter; † 1595.

Hij werd in 1515 geboren als zoon van een Florentijnse advocaat en kreeg zijn eerste opleiding in de stad bij de dominicanan van het San-Marcoklooster. Zijn vader had bedacht dat er voor zijn zoon een goede toekomst weggelegd lag in de handel en stuurde hem naar zijn broer op de Monte Cassino om het vak te leren. Oom is bijzonder gecharmeerd van de jongeman en vat het plan op om hem tot zijn algeheel erfgenaam te maken.

Maar Filippus zelf heeft heel andere plannen. Hij trekt in 1533 naar Rome, neemt er de vorming op zich van een Florentijnse rijkeluiszoon en studeert tegelijkertijd filosofie en theologie. Op zijn negenentwintigste ondergaat hij een extatisch visioen dat zijn leven lang blijft nagloeien in zijn hart. Toen men na zijn dood autopsie deed, constateerden de artsen een aanzienlijke hartverwijding; zij voerden die terug op zijn extase van vijftig jaar tevoren!

In 1551 wordt hij priester gewijd en is zulk een toegewijd zielenherder dat hij al spoedig de bijnaam krijgt van ‘Apostel van Rome’. Andere benamingen waarmee men hem aanduidt, luiden ‘Pippo buono’ (= Goede Flip) of ‘de Heilige Nar’. Hij is charmant, heeft gevoel voor humor, houdt van katten, en kinderen zijn dol op hem. Hij kan goed luisteren, en is een uitstekend begeleider van mensen in hun gebeds- en geloofsleven.

Omdat met name het gebedsleven van priesters hem zeer ter harte gaat, richt hij in 1552 – tezamen met veertien andere priesters – een priestercongregatie op: de Oratorianen. Al vanaf 1548 – dus nog vóór zijn priesterwijding – had hij priesters regelmatig bij zich thuis uitgenodigd om samen te bidden en te spreken over geestelijk leven en pastoraat. Het doel van de congregatie komt duidelijk door in de benaming ervan: Oratorianen (= ‘bidders’). Het Oratorium wordt al spoedig een centrum van toegewijd religieus leven in Rome. Ze zou van diepgaande invloed blijken, en tot voorbeeld dienen voor grote heiligen als Ignatius van Loyola († 1556; feest 31 juli), Carolus Borromaeus († 1584; feest 4 november), Camillus de Lellis († 1614; feest 14 juli) en Franciscus van Sales († 1622; feest 24 januari).

In 1575 geeft paus Gregorius XIII († 1585) officieel zijn goedkeuring aan de nieuwe stichting, nog eens bekrachtigd in 1583. Philippus zelf wordt de eerste algemeen overste. Deze functie legt hij neer in 1595. Nog in het voorjaar van datzelfde jaar sterft hij.

Hij wordt in 1622 heilig verklaard, tegelijk met vier Spanjaarden: Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius († 1552; feest 3 december), Teresa van Avila († 1582; feest 15 oktober) en Isidorus van Madrid † 1130; feest 15 mei).

Hij is patroon van Rome, Napels en Mantua; van verenigingen voor kinder- en in het bijzonder meisjesbescherming; ook van humoristen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen jicht en kwalen aan de ledematen, voor onvruchtbare vrouwen, en tegen aardbevingen.

DINSDAG IN WEEK 8 DOOR HET JAAR

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 35, 1-12

Bij rituele offers is de innerlijke houding van gerechtigheid veel belangrijker dan het uiterlijke ceremonieel. Dit laatste is slechts belangrijk in zoverre het een uitdrukking is van onze eigen innerlijkheid. Het onderhouden van de geboden, het bewijzen van weldaden en het geven van aalmoezen zijn daarom echte offers.

Wie de wet in acht neemt brengt veel offers: wie de geboden naleeft brengt een vredeoffer, wie een weldaad bewijst brengt een graanoffer, wie barmhartigheid betoont brengt een dankoffer.
Je verre houden van slechtheid is de Heer welgevallig, je verre houden van onrecht brengt verzoening.
Verschijn niet met lege handen voor de Heer, want dit alles eisen de geboden.
Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet, de aangename geur stijgt op naar de Allerhoogste.
Het offer van een rechtvaardige wordt aanvaard, het zal niet worden vergeten.
Prijs de Heer met je vrijgevigheid, wees niet karig met de vruchten van de nieuwe oogst.
Breng elke gave met een blij gezicht en heilig de tienden met vreugde.
Geef de Allerhoogste naar wat Hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar vermogen.

 

Psalm 50, 5 + 6 + 7 + 8 + 14 + 23

Refr.: De hemel verkondigt Gods gerechtigheid.

Breng mijn getrouwen vóór mij,
die zich met offers aan mij verbinden.°
De hemel verkondigt Gods gerechtigheid,
Hijzelf treedt op als rechter.

Luister, mijn volk, ik ga spreken,
Israël, Ik ga tegen je getuigen,
Ik, God, je eigen God.
Ik klaag je niet aan om je offers,
nooit dooft voor mij het offervuur.

Breng God een dankoffer
en doe wat je de Allerhoogste belooft.
Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 28-31

Wie ingaat op het aanbod van de Heer, en ook wil leven voor God en voor de anderen in navolging van Christus, zal daarin zijn grootste vreugde vinden. En dit niet alleen in een verre toekomst, maar nu reeds, zelfs te midden van moeilijkheden en beproevingen.

Petrus nam het woord en zei: ‘Wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Van Woord naar leven

Bij Jezus Sirach lezen we vandaag: Geef de Allerhoogste naar wat Hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar vermogen.

Heel de eerste lezing van vandaag gaat over het geven van offers. We mogen er van uitgaan – zo lezen we toch tussen de regels – dat God houdt van mensen die offeren voor Hem. En da’s waar: een offerend mens is een mooi mens, het is een gevend mens, een mens die niet leeft voor zichzelf, maar die ‘geeft’: hij geeft zichzelf, hij geeft berouw, hij geeft dingen, hij geeft liefde.

We moeten, zoals het vers hierboven aanhaalt, geven naar wat God gegeven heeft. En daar Hij zich volledig aan de mens geeft, dienen wij mensen ons dus ook volledig te geven aan Hem.
Je ‘volledig geven’ is samen te vatten in één woord: liefhebben. Dat is het ware offer dat door God gevraagd wordt: Doen wat Hij doet: liefhebben.

Het Bijbelcitaat van vandaag zegt: ‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.’ (Rom. 12, 1)
Wij zelf moeten dus het offer zijn, en wel in de dienst van God. In wezen is dat de eredienst die God van ons vraagt.

Hebben we gezondigd… Heb berouw en ga naar God. Een nederig offer.
Moet er vergeven worden… Gewoon doen… En zeer rijk offer.
Zijn er mensen die we materieel of financieel kunnen bijstaan… naar vermogen doen zou ik zeggen. Een broodnodig offer voor velen.
Hebben we tijd over… zoek een sociaal engagement in de buurt. Ook een zeer schoon offer.
Raakt de oorlog in de wereld je, de haat, de onvrede,… tracht te vasten. Een zeer waardevol offer.
Tijd maken voor gebed, smeekgebed, lofgebed, enz… dagelijks doen ! Een offer van cruciaal belang.
Vragen onze pubers naar het ‘goede gesprek’… Doen, heel belangrijk ! Een niet makkelijk maar voor hen een offer van betekenis.
Enz enz…

Ons leven kan één groot offer zijn voor God, een ware gods-dienst. Het grote voorbeeld is onze Heer Jezus die zichzelf totaal gegeven heeft op het kruis om de mensheid op te tillen tot in de schoot van de Vader, om verzoening teweeg te brengen tussen de van God vervreemde mens met hun Schepper.
Net als Jezus mogen wij ons leven geven in de situatie waarin we leven, op de weg waarop we ons nu bevinden. Laten we leven voor God. Laten we niet leven om onszelf te dienen, maar om God te dienen. Ja, laat ons de weg van de liefde gaan, blij en eenvoudig, verstandig en naar vermogen.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus,jesus-christ-icon
totaal gegeven liefde, geef dat wij naar uw voorbeeld, en vanuit uw aanwezigheid in ons, ons totaal mogen geven aan het leven. Doorheen het leven roept God immers op lief te hebben, offer te zijn, vrede te scheppen. Kom heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van Gods liefde. Amen.