Lezingen van de dag – donderdag 21 juli 2016


Heilige (of feest) van de dag

Laurentius van Brindisi (+ 1619)www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/21/07-21-1619-laurentius.php +++

Ofm.cap, Italië; predikant en generaal overste

Hij werd op 22 juli 1599 geboren in de Zuid-Italiaanse stad Brindisi. Op zijn zestiende trad hij te Verona in bij de capucijnen, een aftakking van de franciscanen. Als kloosternaam koos hij Laurentius. Reeds als diaken maakte hij naam als enthousiast en geïnspireerd predikant. Na zijn priesterwijding werd hij door paus Clemens VIII († 1605) naar Rome geroepen met de bedoeling dat hij de joden tot Christus zou bekeren. Vervolgens werd hij door zijn orde als eerste naar de Duitse gebieden gezonden om daar nieuwe kloostervestigingen van de grond te krijgen.
Hij trok vervolgens heel Europa predikend door. Zo werd hij benoemd tot aalmoezenier van het leger dat onder leiding van aartshertog Matthias de Turken bestreed. Er wordt van hem gezegd dat hij bijdroeg aan het succes ervan door zijn gebed en zijn strategische adviezen… Herhaaldelijk werd hij door de paus gevraagd een diplomatieke missie op zich te nemen. Zo kwam deze eenvoudige capucijn aan praktisch alle hoven van Europa, en had grote invloed op het politieke gebeuren. Hij stierf te Lissabon; naar het schijnt op zijn verjaardag 22 juli 1619.

Hij werd in 1881 heilig verklaard; in 1959 kreeg hij de titel van kerkleraar.

Bron: Heiligen.net

donderdag in week 16 door het jaarbijbel


Uit de profeet Jeremia 2, 1-3 + 7-8 + 12-13

‘Mijn volk heeft mij verlaten, de bron van levend water’.

De Heer richtte zich tot mij:
‘Roep Jeruzalem toe: Dit zegt de Heer: Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid.
Israël is aan de Heer gewijd, het is de eerste vrucht van zijn oogst. Wie het verslindt, laadt schuld op zich, hij wordt door onheil getroffen–spreekt de Heer.
Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden, een rijke oogst aan vruchten wachtte jullie daar. Jullie kwamen er–en bezoedelden mijn bezit, mijn eigen land werd mij een gruwel.
De priesters zeiden niet: “Waar is de Heer?” De hoeders van de wetten kenden mij niet. De herders kwamen tegen mij in opstand. De profeten lieten zich door Baäl leiden en liepen achter goden aan van wie geen hulp was te verwachten.
Hemel, wees ontzet! Huiver, sidder en beef! – spreekt de Heer.
Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.’


Psalm 36, 6-11  

Refr.: Bij U is de bron van het leven.

Heer, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw, Drieeenheid_2
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
U, Heer, bent de redder van mens en dier.

Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
U lest hun dorst met een stroom van vreugden.

Want bij U is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.
Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde,
aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.


Uit het evangelie volgens Matteüs 13, 10-17

‘Velen hebben verlangd te zien wat jullie zien’.

De leerlingen kwamen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?’
Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.
In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.”
Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.

Van Woord naar leven

Vandaag zingt de psalmist: ‘Hoe kostbaar is uw liefde, God !’

Wanneer iemand verliefd is en hij is niet bij zijn geliefde voelt hij een gemis. Wanneer hij wel bij zijn geliefde is, is hij overgelukkig, zeer bewust zijnde van wat hem zo gelukkig maakt. Voor hem, of voor haar, is de liefde van de ander groots en kostbaar. Dat is verliefd zijn. Prachtig !

Kunnen wij zo omgaan met God ? Niet dat we onze relatie met God moeten romantiseren wat jonge geliefden wel eens doen. Maar zouden we in een soort van gemis leven moest God er even niet zijn, wanneer Hij ons zou onttrekken van zijn liefde… Met andere woorden: is Gods liefde voor ons werkelijk een kostbaar Goed, of is het eerder een vanzelfsprekendheid geworden waar we amper bij stil staan.

Niet dat we Gods liefde voortdurend verstandelijk moeten beredeneren, maar kunnen we haar in ons hart meedragen, haar diep koesteren, als het hoogste Goed ons gegeven, soms bewust, gewoonlijk onbewust, maar in een zekere gesteltenis van voortdurende dankbaarheid als een soort gebed zonder ophouden…

Moge Gods liefde ons kostbaar zijn. En ja hoor, we mogen verliefd zijn of worden op Hem. Meer dan ooit !! Geniet ervan !!

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Goede God,13273961095_938a0562c4_h
wij danken U om uw overgrote liefde
voor ieder van ons, voor de hele mensheid.
Moge deze liefde ons kostbaar zijn,
en wel zo dat heel ons wezen gericht is op U
opdat ons doen en laten
beeld mag worden van U,
Gij, God almachtige Vader.
Dit bidden wij in naam van Jezus
uw Zoon, onze broer en Heer.
Amen.