Lezingen van de dag – maandag 27 juni 2016


Heilige (of feest) van de dag

Ariald van Como († 1066)Candles_church

Ariald van Como, Italië; diaken & martelaar

Stamde af van lagere adel uit Cuciaco in de buurt van Como. Had in Europa rondgereisd en daarbij veel kennis opgedaan. Als diaken ijverde hij ervoor dat priesters arm en ongehuwd zouden blijven en in gemeenschap bijeen zouden wonen. In Milaan was hij betrokken bij de oprichting van de Pataria, een volkspartij die naar kerkelijke hervormingen streefde; zij was tegen de keizer gericht. Bij schermutselingen door zijn vijanden in de buurt van het Lago Maggiore om het leven gebracht.

In de kerk van zijn dagen zaten vele geestelijken die niet leefden in overeenstemming met hun ambt: ze hadden een relatie, lieten zich betalen voor hun diensten en verbleven het liefste in kringen van rijken en hooggeplaatsten. In die situatie was Ariald’s stellingname glashelder: hij koos voor de strenge levenswijze in de kerk en voor duidelijke regels gebaseerd op de oud-christelijke tijden.

In 1056 verbleef hij in Milaan. Sinds elf jaar was Wido aartsbisschop; deze beschermeling van keizer Hendrik III was een steen des aanstoots voor de kerk van die dagen. In alle vrijmoedigheid verhief Ariald zijn stem tegen de levenswijze van de aartsbisschop, zocht medestanders. Aanvankelijk werd zijn beweging beschouwd als een storm in een glas water, temeer, omdat zij voornamelijk bestond uit gewone mensen uit het lagere volk. Maar zelfs toen zich geleidelijk aan ook geestelijken en hooggeplaatsten begonnen aan te sluiten, deed de aartsbisschop dit alles met een cynisch schouderophalen af. Intussen ging Ariald predikend rond, waarbij hij zich beriep op de heilige Schrift en zijn woorden onderstreepte met zijn strenge, heilige levenswijze. Hij noemt de levenswijze van de geldbeluste geestelijken een ketterij.

Uiteindelijk zien Wido en de zijnen in dat ze ernstig rekening moeten gaan houden met deze kritische beweging in de kerk. Wido begint meteen met grove middelen, hij excommuniceert Ariald, d.w.z. dat hij niet meer in de kerk mag komen en geen sacramenten meer mag ontvangen. Ariald wendt zich tot de paus en komt terug met de opdracht niet eerder te rusten voor hij de kankergezwellen in de kerk van Milaan met succes heeft bestreden. De kwestie loopt nu zo hoog dat er een burgeroorlog dreigt. Ariald probeert het volk in bedwang te houden. Intussen verschijnen er pauselijke gezanten die zelf de zaak in ogenschouw willen nemen. Bisschop Wido vermijdt een ontmoeting en zorgt dat hij buiten de stad is. Ze hebben nog niet hun hielen gelicht, of daar is hij weer. Nu keert hij zich openlijk tegen de paus. Een moordaanslag op Ariald mislukt. De bisschoppen van de landstreek Lombardije komen in vergadering bijeen, erkennen dat hun levenswijze verwarrend is en beloven beterschap en bekering. Wido is een van hen. Maar eenmaal thuis hervat hij zijn oude levenswijze, alsof er geen mede door hem ondertekende belofte bestond. Het komt van kwaad tot erger. Ariald stuurt een bericht naar de paus. Deze antwoordt, dat de bisschop afgezet moet worden en uit zijn bisdom verbannen. Wido stuurt aan op vervolging van zijn tegenstanders en probeert de mensen van de stad aan zijn kant te krijgen door ze rijke schenkingen te doen. Ariald voelt zich hoe langer hoe meer bedreigd, verlaat de stad en vindt onderdak bij een geestelijke ergens in de omgeving. Deze heeft hem verraden. In de buurt van het Lago Maggiore kregen aanhangers van Wido Ariald te pakken; daarbij geholpen door een nicht van de bisschop. Op gruwelijke wijze hebben ze hem om het leven gebracht.

In 1904 door paus Pius X heilig verklaard.

Bron: Heiligen.net

maandag in week 13 door het jaar


Uit de profeet Amos 2, 6-10 + 13-16

De aardse goederen zijn toevertrouwd aan de mensen opdat ze er elkaar gelukkig mee zouden maken. In tijden van welstand gebeurt het niet zelden dat ze er misbruik van maken in het nadeel van armen en kleinen. Bij monde van de profeet Amos worden deze onrechtvaardigheden aangeklaagd. Uitzichtloos is de situatie niet als men Gods woord aanvaard.

Dit zegt de Heer:
‘Misdaad op misdaad heeft Israël begaan – daarom zal Ik mijn vonnis niet herroepen! Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen. Ze zijn eropuit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn heilige naam te schande. Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in onderpand hebben, en in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was ontvangen. En toch heb Ik ter wille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo groot waren als ceders en zo sterk als eiken: met wortel en tak roeide Ik ze uit. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid, Ik heb jullie veertig jaar lang door de woestijn gevoerd, opdat jullie het land van de Amorieten in bezit konden nemen.
Daarom zal Ik de grond onder jullie voeten doen kraken, zoals een kar vol schoven kraakt in zijn voegen. De snelste man vlucht dan tevergeefs, de sterke heeft niets aan zijn kracht, de krijgsheld redt zijn leven niet, geen boogschutter houdt stand, geen hardloper ontkomt, geen ruiter brengt het er levend af, zelfs de dapperste held zal naakt moeten vluchten die dag.’
Zo spreekt de Heer.


Psalm 50, 16bc -23

Refr.: Versta het toch, jullie die aan God niet denken.

Wat baat het dat je mijn geboden opzegt
en mijn verbond in de mond neemt ?
Je haat het als Ik je terechtwijs,
mijn woorden schuif je ter zijde. Drieeenheid_2

Zie je een dief, je loopt met hem mee,
en bij overspeligen ben je thuis.
Je gebruikt je mond voor lastertaal
en verbindt je tong aan bedrog.

Je getuigt tegen je eigen broer,
werpt een smet op de zoon van je moeder.
Zou Ik dan zwijgen bij wat je doet,
je denkt toch niet dat Ik ben als jij ?
Ik klaag je aan, Ik som je wandaden op.

Begrijp dit goed, jullie die God vergeten,
of Ik verscheur je, en er is niemand die redt.
Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.


Uit het evangelie volgens Matteüs 8, 18-22

Jezus vraagt aan wie Hem willen volgen de onbaatzuchtige en radicale overgave die Hijzelf heeft laten blijken. Familiebanden en bezittingen moeten op het achterplan komen. Zoals Hij zullen zijn volgelingen dan, door de dood heen, komen tot de heerlijkheid.

Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.
Maar een schriftgeleerde kwam op Hem af en zei: ‘Meester, ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’
Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’
Een ander, een van zijn leerlingen, zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’
Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij en laat de doden hun doden begraven.’

Van Woord naar leven

De oproep die uitgaat van het evangelie van vandaag is de Heer te volgen: ten volle, consequent en trouw. En al wat er in het leven komt kijken moet ten dienste staan van dat. Daarover gaat het.

Soms is er inderdaad een soort brexit uit de wereld nodig om dit te kunnen waarmaken. Al te veel, of al te dikwijls, hangen we immers vast aan dingen die ons belemmeren de Heer werkelijk te kunnen volgen. Het is goed daarover na te denken, dit te overwegen in gebed, om bewust te worden over welke dingen dat dan gaat. Hoe is onze verhouding met die dingen de navolging van de Heer in ’t oog houdend…

Moge God het ons laten weten. En mogen we de genade ontvangen van echt te kunnen kiezen, alles in juist perspectief, maar altijd in het licht van onze navolging van Christus.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Goede God,mi548x
wij bidden om genade altijd te mogen kiezen voor U, voor het navolgen van Christus. Moge alles in ons leven daar ten dienste van staan.
In zijn naam. Amen.