Lezingen van de dag – maandag 8 juni 2015


Heilige (of feest) van de dag

Melania de Oudere (+ 409)

Melania de Oudere (ook van Griekenland, van Jeruzalem, Romana of Senior), Jeruzalem, Palestina; weduwe & kluizenares; † 409.

Zij werd rond het jaar 342 geboren uit het Romeins adellijk geslacht der Antonii. Zij huwde met de stadsprefect van Rome Valerius Maximus. Maar ze was pas twee-en-twintig, toen ze haar man verloor en weduwe werd. Vanaf dat moment wenste zij haar leven te wijden aan gebed en ascese. Zij trok langs een aantal monniken in de woestijn van Egypte en Palestina en gaf ze rijke schenkingen. Tenslotte sloot zij zich te Jeruzalem aan bij de leerlingen van Rufinus van Aquileia en stichtte er zowel een kloostergemeenschap voor mannen als een voor vrouwen.
Zij was een vriendin en geestverwante van Paula van Rome. Melania’s zoon zou de vader worden van de heilige Melania Junior.

Haar leven staat beschreven in de ‘Historia Lausiaca’ van Palladius van Helenopolis.

MAANDAG IN WEEK 10 DOOR HET JAAR

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 1-7

Mensen die geleden hebben en dit lijden zonder kleerscheuren hebben doorstaan, kunnen ook troosten. Zij kunnen hun eigen lijden opzij zetten om met anderen mee te lijden. Hét voorbeeld hiervan was Christus. En daarop doet Paulus een beroep. Zoals Paulus navolger was van Christus tot in zijn lijden toe, zo moeten ook wij navolgers zijn én van Christus én van de apostel.

Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.
Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan.
De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

 

Psalm 34, 2-9

Refr.: Proef, en geniet van de goedheid van de Heer.

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer, edelweiss
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de Heer,
sluit u aan om zijn Naam te verheffen.
Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de Heer,
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

De engel van de Heer waakt
over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.
Proef, en geniet de goedheid van de Heer,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 1-12

Vandaag begint een doorlopende lezing uit het evangelie van Matteüs. De zaligsprekingen (gelukkig zij… vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling) vormen een basisstuk van Jezus’ levensopgave. Deze worden aangeboden aan allen die haar willen aanvaarden. Zoals Jezus moeten wij voor God staan, als armen van geest en met al die andere schoonmenselijke eigenschappen.

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.’

Van Woord naar leven

Vandaag horen we Jezus zeggen: ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’

Zuiver van hart zijn zij die leven in het hart van God, die hun thuis hebben in Hem. Het zijn zij die toelaten dat God door hen leeft, degenen die arm zijn geworden opdat God God kan zijn. Het zijn zij die geleerd hebben instrument te zijn van de liefde, penseel in de handen van God. Het zijn zij die dragers zijn van Gods goedheid, uitdragers van zijn vrede. Het zijn zij die leven naar Gods beeld en gelijkenis, verenigd met Christus: hun centrum, hun Al.

Ja, zij zien God. Zij staan als het ware als een gebed zonder ophouden voor het aanschijn van de Vader, badend in zijn liefde, drinkend van zijn goedheid. Zij zien God in zichzelf, in elke broer en zus, in heel de schepping, en in zovele situaties waar Hij naar ons toekomt. Zij ontvangen en geven, zij groeien en doen groeien, Christus barend voor allen en alles.

Zuiver van hart is hij die leeft in God.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer God,6701-old woman praying.220w.tn
maar ons zuiver van hart,
volwassen in geloof,
bekwaam in het liefhebben.
Leer ons ons te geven aan U,
doorheen Jezus uw Zoon,
opdat wij mogen groeien
in zijn ja-woord tot U.
Kom heilige Geest.
Amen.