Lezingen van de dag – vrijdag 11 dec. 2015


Heilige (of feest) van de dag

Franciscus Bell (+ 1643)

Franciscus (gedoopt Arthur) Bell ofm, Londen, Engeland; martelaar; † 1643

Arthur Bell werd op 13 januari 1590 geboren te Worcester, Engeland. In die tijd werd Brittannië beheerst door fanatieke anglicanen. Andere vormen van geloof waren ten strengste verboden. Zo konden met name katholieken, die trouw wilden blijven aan de Kerk van Rome, hun geloof alleen maar beleven in
het grootste geheim. Er stond een flinke beloning op, wanneer iemand een ander als ‘paaps’ bij de autoriteiten kwam aangeven.

Arthur verlangde ernaar om zijn medegelovigen te ondersteunen. Omdat in die omstandigheden een priesterstudie in Engeland natuurlijk volslagen onmogelijk was, stak hij over naar de Noord-Franse plaats Saint-Omer, waar een priesteropleiding bestond, juist voor mannen die zich erop voorbereidden om later in Engeland de katholieken van dienst te zijn. Enige tijd later zette hij zijn studies voort in de Spaanse stad Valladolid. In Segovia ontving hij de priesterwijding; vervolgens trad hij in bij de franciscanen. Als kloosternaam koos hij Franciscus.

Vanuit Spanje stuurde men hem in 1632 naar Schotland om er de orde der franciscanen nieuw leven in te blazen. Vanaf 1634 was hij algemeen overste. In november 1643 werd hij gearresteerd; hij werd beschuldigd van spionage, zoals destijds gebruikelijk was met allen die trouw bleven aan de Kerk van Rome. Een maand na zijn arrestatie werd hij in de gevreesde Tyburngevangenis opgehangen en gevierendeeld.

In 1929 volgde zijn zaligverklaring; daarbij maakte hij deel uit van een groep van honderdzevenendertig martelaren.

VRIJDAG IN DE 2e WEEK VAN DE ADVENT


Uit de profeet Jesaja 48, 17-19

Het spreken van God tot de mens is meer dan een mededeling van kennis. Het is telkens een uitnodiging om aan ons eigen geluk te werken. In ons antwoord volbrengen we de wil van God en tegelijk gaan we op weg naar ons geluk. De Heer onze God leert ons om bestwil de weg die wij moeten gaan. Wij kunnen rekenen op zijn beloften.

Dit zegt de Heer, je bevrijder, de Heilige van Israël:
Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat.
Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee.
Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven.

 

Psalm 1, 1-6

Refr.: Wie U volgt, Heer, zal het licht van het leven bezitten.

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de Heer candle-060_6x10_150dpi
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Zo niet de wettelozen !
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 16-19

Zoals kinderen op het marktplein, ondergaan de tijdgenoten van Jezus en Johannes de Doper de sensatie van het ogenblik. Ze hebben het moeilijk om in Johannes en Jezus de gezondenen van God te erkennen.

Jezus sprak tot de menigte:
‘Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.”
Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: “Hij is door een demon bezeten.”
Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.”
En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld.’

Van Woord naar leven

‘Ik geef jullie onderricht in je eigen belang…’ zo lezen we in de profeet Jesaja.

Gods onderricht is meer dan een ‘weten hoe het moet’. Want, wat dit laatste betreft… diep in ons hart weten we maar al te goed hoe het moet. En toch spelen we het maar met mate klaar te doen wat God vraagt.

Het onderricht dat God biedt is niet zozeer in een verstandelijk kennen of weten. Wat Hij wil is ons in ontmoeting brengen met Zichzelf, dat veel dieper reikt dan een verstandelijk kennen of weten. Het gaat hier om innigheid, om eenwording, om vereniging, om intimiteit met God zelf doorheen zijn Zoon; pure liefde.

Liefhebben wordt dan veel meer dan een weten waarover het gaat. Het zal gaan om een ervaring van samensmelting met de Bron van de liefde, van waaruit wij allen en alles mogen liefhebben; in Christus.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Goede God,S6301369
neem ons op in uw Drie-ene Liefde. Doe ons deelnemen aan jullie gemeenschapsleven opdat wij in ons dagelijks bestaan uw liefde ten diepste mogen worden. Gij door ons, met ons, in ons. Amen.