Lezingen van de dag – vrijdag 11 maart 2016


Heilige (of feest) van de dag

Georgius de Nieuw-Verschenene († ca 950)

Georgius de Nieuw-Verschenene, Constantinopel; wonderdoener

Hij was een eerzaam huisvader met vrouw en kinderen. Toch verlangde hij ernaar zijn hele leven in dienst van Christus te stellen. Hij trok zich terug in de eenzaamheid en kwam er weer uit te voorschijn als Dwaas(°) omwille van Christus. Dat zijn in de oosterse kerk mensen die zich onaangepast gedragen en zich van etikette niets aantrekken, om de gelovigen telkens op het verkeerde been te zetten. Ze herinneren er op die manier aan dat ook Jezus voor dwaas werd uitgemaakt, omdat ook Hij anders dacht en deed dan in zijn tijd gebruikelijk was. Toen hij het einde van zijn leven voelde naderen, zocht hij zijn toevlucht in de kerk van Johannes de Theoloog (= St-Jan de Evangelist) te Constantinopel. Na zijn dood legde men het lijk af; daarbij ontdekte men hoe hij tijdens zijn leven zware stukken ijzer onder zijn kleren had gedragen bij wijze van boetedoening. Men begroef hem in de voorhal van de kerk. Sindsdien gebeuren er op zijn graf talrijke wonderen.

° Vooral in de Russisch orthodoxe traditie komt het verschijnsel voor van de ‘Dwazen omwille van Christus’.
Het betreft hier monniken of kluizenaars, die zich onder de mensen gedragen als dorpsgek, terwijl ze in hun afgezonderde cel het leven van een toegewijde monnik leiden. Zo brengen zij het woord van Paulus in praktijk, dat Gods dwaasheid groter is dan de wijsheid van de mensen (1 Korintiërs 1, 25). Even verderop in dezelfde brief schrijft Paulus: “Wij zijn dwaas omwille van Christus” (1 Korintiërs 4, 10).
In sommige gevallen is het echter niet duidelijk of de dwaas inderdaad zelf gekozen heeft voor deze levenswijze, dan wel dat hij echt gek is, maar dat de mensen er meer achter zoeken…

VRIJDAG IN WEEK 4 VAN DE VASTENTIJD


Uit het boek Wijsheid 2, 1a + 12-22

Door zijn manier van leven is de rechtvaardige een uitdaging voor zijn slechte omgeving. De rechtvaardige zal worden ter dood gebracht.

In valse waan zeggen de goddelozen tot elkaar:
‘Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is.
Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer.
Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, omdat hij anders leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt.
Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is.
Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt.
Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden?
Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen.
We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden?’
Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind als ze zijn door hun slechtheid. Ze zijn niet bekend met Gods geheimen: ze verwachten niet dat vroomheid beloond wordt en geloven niet dat wie onberispelijk leeft, gelauwerd wordt.

 

Psalm 34, 17-23

Refr.: De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen.

Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan,
Hij wist hun namen op aarde uit.

De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen,
Hij bevrijdt hen uit de nood.8c2da01e89b7383cc1506148b331c343

Gebroken mensen is de Heer nabij,
Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de Heer zal hem steeds weer bevrijden.

Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.

Een slecht mens komt om door eigen kwaad,
wie een rechtvaardige haat zal boeten.

De Heer redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 7, 1-2 + 10 + 25-30

Ter gelegenheid van de grote feesten bezochten vele Joden de tempel van Jeruzalem. Jezus treedt op. Sommigen stellen zich de vraag of de overheid nu werkelijk erkend zou hebben dat Hij de messias is. Anderen daarentegen willen zich van Hem meester maken omdat Hij gezegd heeft dat degene die Hem gezonden heeft waarachtig is en dat ze Hem niet kennen.

Jezus trok door Galilea; in Judea wilde Hij niet komen, omdat de Joden daar Hem wilden doden. Het Joodse Loofhuttenfeest naderde.
Toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging Hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim.
Sommige Jeruzalemmers zeiden: ‘Is dat niet die man die ze willen doden? Moet je zien, Hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat Hij de messias is? Wanneer de messias komt, zal niemand weten waar Hij vandaan komt, maar van Hem weten we wel waar hij vandaan komt.’
Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk: ‘U kent mij en u weet waar Ik vandaan kom. Maar Ik ben niet namens mezelf gekomen; Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en Hem kent u niet. Ik ken Hem, omdat Ik bij Hem vandaan kom en Hij mij heeft gezonden.’
Toen wilden ze Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.

Van Woord naar leven

Wie waarachtig leeft als christen zal een tegenspraak zijn voor velen.
Maar wees getroost… je bent in goed gezelschap. Als christen leef je immers met en in Christus en ben je dus samen met Hem die tegenspraak.
Voor de ‘wereld’ zal dit onbegrijpelijk klinken, maar deze tegenspraak draagt een diepe genade in zich. Niet enkel omdat je ze samen met de Heer beleeft, maar ook omdat het een levende echo is van het kruis van Golgotta, dus inclusief de vruchtbare uitwerking daarvan.
Dus mogen we ons in zekere zin gelukkig prijzen moesten we deze vorm van tegenspraak ervaren.

Zo mogen we de woorden van Jezus verstaan verstaan: ‘Zalig zij die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.’ (Mt. 5, 10-12a)

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,Advent-Taize-616x414
leer ons uw kruis te beminnen als het hart van ons leven, als de ziel van onze liefde, als het levende vuur van ons zijn. Moge wij zo Paasmensen worden, gegeven voor elkaar, uw Vrede dienend.
Amen.