Lezingen van de dag – vrijdag 20 mei 2016


Heilige (of feest) van de dag

Bekering van Ignatius van Loyola (1521)793736-73458d7148500c85dd65a12c3bf81475

Eigenlijke feestdag 31 juli

Ignatius van Loyola was van baskische adel. Zijn opvoeding was navenant. Op 20 mei 1521 gedroeg hij zich tijdens een slag bij de stad Pamplona zo overdreven dapper, dat hij door een vijandige kogel werd getroffen aan de knie. Op dat moment was hij dertig jaar oud. In het stamslot te Loyola werd hij verpleegd. Er bleef hem niets anders over dan te dagdromen wat hij straks na zijn genezing allemaal voor een mooie, hoofse dame zou doen om haar aandacht en liefde te winnen. Tenslotte begon hij uit pure verveling de twee enige boekjes te lezen die er in het huis te vinden waren: een levensbeschrijving van Jezus, en een bundeltje heiligenlevens. Vanaf dat moment had hij er een onderwerp bij om over te dagdromen: ‘Hoe zou het zijn als ik net als Sint Franciscus ging doen, of als Sint Dominicus?’ Na verloop van tijd bemerkte hij hoe de dagdromen over Franciscus en Dominicus hem veel meer voldoening schonken dan de andere over zijn hoofse dame.

Intussen bleek dat de knie niet goed genas. Er groeide een vreemd uitstekend bot naar buiten. Omdat hij zo nooit voor zijn hoofse dame zou kunnen verschijnen, verzocht hij de dokter, nadat deze het been nog eens gebroken en opnieuw gezet had, het eenvoudig weg te zagen. Zonder verdoving en twee keer een traan wegpinkend doorstond hij deze barre operatie. Toch bleven de fantasieën over de navolging van de heiligen hem meer troost bieden. Hij beschouwde dat verschijnsel als een signaal van ‘de goede geest’, en trok de consequentie dat hij dus aan díe geest moest gehoorzamen.Hij bekeerde zich, legde zijn zwaard neer voor het Mariabeeld van Monserrat, en begon een leven van boete en gebed.

Twintig jaar later zou hij met negen eerste paters de jezuïetenorde stichten.

Bron: Heiligen.net

vrijdag in de zevende week door het jaar


Uit de brief van Jakobus 5, 9-12

Veel kwaad zou vermeden worden, wanneer wijzelf of anderen niet lichtzinnig beoordelen, of – wat erger is – wij hen niet in een slecht daglicht stellen. Jakobus stelt de profeten en Job voor als voorbeelden van geduld, lijdzaamheid en standvastigheid temidden van het kwaad, onrechtvaardig aangedaan.

Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.
Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.

 

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 11 + 12

Refr.: Liefdevol en genadig is de Heer.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.Drieeenheid_2

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 1-12

Jezus leert ons hier ondubbelzinnig dat man en vrouw door hun huwelijk onlosmakelijk verbonden zijn. Man en vrouw worden door hun huwelijk één. Daarin mogen zijn hun trouw beleven.

Jezus vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om Hem heen; Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen.
Er kwamen ook Farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze Hem op de proef stellen.
Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’
Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’
Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’
In huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over.
Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Van Woord naar leven

Klaag niet over elkaar… lezen we bij Jakobus vandaag

Jakobus bedoelt hier zeker niet het praten over de ander vanuit een diepe welgemeende bezorgdheid. Soms is het goed en nodig over anderen te praten. Wanneer je iemand verkeerde dingen ziet doen, of wanneer iemand serieus in de duisternis zit, dan is het soms goed om over die mens met anderen te praten. Niet om een oordeel te vellen, of om kwade roddels los te weken, maar eerlijk, in liefde, vanuit een welgemeende zuivere bezorgdheid en altijd met een diep respect voor die mens. En altijd met het doel dat die persoon z’n weg mag vinden, z’n plaats, en als het kan ook z’n vriendschap met God.

Jakobus heeft het hier over een kwaadaardige vorm van klagen over de ander. Dat kan bijvoorbeeld roddel zijn, iets waar we allemaal wel eens tegen zondigen. Op een of andere manier doet roddelen goed, het geeft een soort kick, dat dikwijls leidt tot kwaadsprekerij en spot. En dat is echt wel kwaadaardig want dat kent zeer negatieve vruchten …
De meeste roddel komt voort vanuit een soort jaloezie. De ander heeft iets, of doet iets, of kan iets, wat ik niet heb of kan. En dan ga ik spotten om me zogezegd zelf goed te voelen in mijn vel. Wat natuurlijk heel laag is…

Jakobus praat hier ook over onnodig oordelen over de ander. De middeleeuwse schandpaal op het midden van het marktplein is soms zeer actueel. Wat kunnen we soms hard zijn, harteloos, liefdeloos. Jakobus schrijft dat wij door zo te doen het oordeel over onszelf afroepen. Bedenk dat de rechter voor de deur staat … schrijft hij. Een uitspraak die ons niet hoeft te beangstigen, maar wel een die ons tot bezinning zou moeten brengen van hoe wij soms met mensen omgaan.

Laten we Gods liefde bewaren in elke omgang met eender wie. Elke mens is een geschenk ons door God gegeven, elk iemand is een kind van God, waardoor God zelf roept en smeekt bemind te worden.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus,Christ-icon
schenk ons een geest van ware broederschap, van omgaan met elkaar in Gods liefde. Geef ons een hart dat bereid is te stoppen met roddel, kwaadaardig oordeel, spot, belediging, vernedering. Genees ons hart van dit alles. Bevrucht het met uw barmhartigheid, uw liefde, opdat allen die wij ontmoeten uw goedheid mogen proeven. Heer, genees ons, ten diepste.
Amen.