Lezingen van de dag – vrijdag 5 juni 2015


Heilige (of feest) van de dag

Dorotheus van Gaza (+ ca 640)dorotheos

Dorotheus van Gaza (ook de Archimandriet),
abt & theoloog; † ca 640.

Dorotheus is het meest bekend om zijn conferenties over het kloosterleven. Hij moet aan het begin van de 6e eeuw geboren zijn. Hij kwam in ieder geval uit een welgesteld en ontwikkeld milieu. Hij genoot voor die tijd een behoorlijk goede opleiding en hield er een ware hartstocht voor boeken aan over. Daarbij moeten we bedenken welk een zeldzame luxeartikelen dat waren! Rond 525 besloot hij in het klooster te gaan. Hij koos het klooster waar vader Seridos abt was, ten zuiden van Gaza. In die tijd woonden daar twee mannen die later kopstukken van de monnikentraditie zouden worden: Barsanufius en Johannes de Profeet.

Het leven van de monnik was bijzonder hard en sober. Dorotheus kon er niet tegen, omdat zijn lichaam er te zwak voor was. Dat zal niet gemakkelijk geweest zijn tussen allemaal mannen die vonden dat juist in de strengste vormen van vasten en onthouding – niet zelden op het fanatieke af – de ware geest te vinden was. Zijn geestelijke leidsmannen echter rieden hem aan zich toe te leggen op de versterving van de geest: nederigheid en gehoorzaamheid.

In het klooster krijgt hij de taak van portier en gastenmeester; later van ziekenbroeder; met behulp van een familielid, een broer, die de broeders in het klooster goed gezind is, bouwt hij een gasten- en ziekenverblijf. Want als een monnik in de eenzaamheid ziek werd, kon het gebeuren dat niemand het merkte. Zoals uit onderstaand verhaal blijkt, wordt hij ook novicemeester. Weer later moet hij toezien op het welzijn van de oude Johannes de Profeet; dan is hij dus een soort bejaardenverzorger, maar dat dan wel te verstaan binnen het kader van de rigoureuze levenswijze der monniken van toen! Na Johannes’ dood begint hij zelf een nieuwe kloostervestiging.

Sommigen menen dat hij vóór 600 gestorven moet zijn; anderen veronderstellen het jaar 640, wat gezien het tijdstip van zijn intrede in het klooster wel heel oud is. Daar staat tegenover dat er in die tijd veel monniken zijn geweest die de honderd ruim zijn gepasseerd.

Hij staat naast Johannes van Damascus afgebeeld met een tekst in de hand op een muurschildering uit 1512 in het Lavraklooster op de Athosberg.

VRIJDAG IN WEEK 9 DOOR HET JAAR

Uit het boek Tobit 11, 5-15a

De Joden in ballingschap ontdekten geleidelijk dat God het was die hen een dieper inzicht schonk in de dingen. De genezing van de blinde Tobit door zijn zoon Tobias, is er een symbolisch teken van. Ons wijst het verhaal op een openheid voor Gods gaven, die we dankbaar aanvaarden.

Anna zat weer bij de weg uit te kijken naar haar zoon.
Toen ze hem zag aankomen, riep ze zijn vader toe: ‘Daar komt je zoon, samen met zijn reisgenoot!’
Nog voordat Tobias bij zijn vader was, zei Rafaël: ‘Je vader zal beslist weer kunnen zien. Doe de gal in zijn ogen, de vliezen zullen door het medicijn krimpen en loslaten, en dan zal hij het licht weer kunnen zien.’
Anna vloog op haar zoon af en viel hem om de hals. ‘Daar ben je dan,’ snikte ze, ‘nu kan ik in vrede sterven.’
Tobit was opgestaan en schuifelde door de poort van de binnenplaats naar buiten. Tobias kwam hem tegemoet met de gal van de vis en blies in zijn ogen. ‘Houd moed, vader,’ zei hij, terwijl hij hem bij de hand nam. Hij bracht het medicijn aan en trok met beide handen de vliezen vanuit de ooghoeken weg. Tobit viel Tobias om de hals.
Huilend zei hij: ‘Ik kan je weer zien, jongen. Je bent het licht van mijn ogen.’
En hij dankte God: ‘God zij geprezen, geprezen is zijn grote naam en geprezen zijn al zijn heilige engelen. Moge zijn grote naam ons beschermen. Geprezen zijn al zijn engelen voor eeuwig en altijd. Hij heeft me zwaar beproefd, maar nu kan ik mijn zoon Tobias weer zien.’

 

Psalm 146, 2 + 7 + 8 + 9 + 10

Refr.: Koning is de Heer tot in eeuwigheid.

De Heer wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.c3c44b529b6358d1d3aa10fbb7fde548

De Heer doet recht doet aan de verdrukten,
Hij geeft brood aan de hongerigen.
De Heer bevrijdt de gevangenen.

De Heer opent de ogen van blinden,
de Heer richt de gebogenen op,
de Heer heeft de rechtvaardigen lief.

De Heer beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,
maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde.

De Heer is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 35-37

Jezus stelde zijn leerlingen herhaalde malen voor de vraag naar zijn persoon. Dat Hij zoon van David zou zijn, namen ze wel aan. Maar hoe kon Hij ook tegelijk Davids meerdere zijn? Het antwoord wil duidelijk maken dat Hij meer was dan een politieke messias, meer dan een mens.

Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” David noemt Hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Van Woord naar leven

Het evangelie van vandaag eindigt met: ‘De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.’

Dit kwam omdat de mensen de diepe ervaring hadden bij Jezus thuis te komen. Wat Hij zei voelden ze aan als waar. In Jezus herkenden ze de Messias, Degene die komen zou om hen ten diepste tot ware verlossing te brengen.
Dat wilde nog niet zeggen dat ze Hem zouden volgen tot het uiterste. We weten dat er onder het kruis maar enkele mensen stonden.

Hoe zit dat met ons ?
Natuurlijk zullen we zeggen, en terecht, dat ook wij graag naar Jezus luisteren.
Jij, die deze site bezoekt, doet dat om naar de woorden van de Heer te luisteren, omdat je zijn woord bemint, omdat je het Woord ontvangt als woorden van God aan u persoonlijk gericht, en aan ons als gemeenschap.

Zijn we ook werkelijk bereid Hem te volgen tot het uiterste ?
Zijn we bereid niet enkel op te kijken naar het kruis van Jezus, maar ook zelf, mét Hem, deze weg te gaan, gelovend dat deze liefdesweg de hele geloofsgemeenschap en de samenleving waarin we leven doet groeien ?

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus,OLYMPUS DIGITAL CAMERA
trek ons in de brand van uw liefde. Maak U tot het centrum van ons bestaan. Leer ons in eenheid met U de weg te gaan van het kruis, de weg van de minne tot het uiterste, opdat wij en iedereen die God ons toevertrouwt deelgenoot mogen worden van uw paasgenade: leven voor ieder.
Kom heilige Geest.
Amen.