Lezingen van de dag – woensdag 14 okt. 2015


Heilige (of feest) van de dag

Donatianus van Brugge (+ 389)www.heiligen-3s.nl/heiligen/10/14/10-14-0389-Donatianus-Brugge.php+++

Donatianus (ook Donas of Donatus) van Brugge, België; bisschop & martelaar; † 389

Hij was de zevende bisschop van Reims van 360 tot 389. In de 9e eeuw werd zijn gebeente door Karel de Kale, koning der Franken (840-877) geschonken aan Boudewijn, graaf van Vlaanderen, bij wijze van waarborg voor de goede verstandhouding en vrede.

Graaf Boudewijn vertrouwde Donatianus’ gebeente toe aan het klooster van Torhout; daar werd het in de kerk bijgezet. Toen de Vikingers onze kusten onveilig maakten werd het gebeente in 864 overgebracht naar het versterkte Brugge en bijgezet in de O.L.Vrouwekerk; later omgedoopt in de St-Donaaskerk. Deze deed tot in de 16e eeuw dienst als kathedrale kerk. De monniken van Torhout volgden de relikwie naar Brugge en vormden daar de kern van het St-Donaaskapittel. Tijdens de Franse Revolutie werd de St-Donaas verwoest. Tot voor kort bevond zich op de plek waar hij gestaan heeft, een maquette van de toenmalige kerk. Donatianus’ relieken werden in 1834 overgebracht naar de St-Salvatorskerk.

Hij is patroon van de stad en het bisdom Brugge. Daarnaast van boekenschrijvers en drukkers; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen bliksem, droogte, hagelbuien, onweer, overstromingen en storm. In Nederland is er één kerk aan hem gewijd, de zogeheten Donatuskerk in het Groningse Leermens zo gedoopt vanwege Donatianus’ bescherming tegen overstromingen.

Hij wordt afgebeeld als bisschop in vol ornaat (tabberd, mijter, staf) met een wiel, waarop vijf kaarsjes. (Volgens de overlevering was hij aan zijn eind gekomen doordat hij van een brug was afgegooid en verdronken. Paus Dionysius [† 268; feest 30 december] die zich toevallig op dat moment te Reims bevond, gaf opdracht een wiel met kaarsjes op het water te laten drijven: waar het wiel niet verder dreef, bevond zich het lijk van de heilige bisschop), aldus de legende.

WOENSDAG IN WEEK 28 DOOR HET JAAR


Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 2, 1b-11

God beloont ieder mens naar zijn daden.

Broeders en zusters,
het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen?
Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat Hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.
God beloont ieder mens naar zijn daden.
Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt Hij het eeuwige leven.
Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft Hij met zijn toorn en woede.
Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.
Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid.

 

Psalm 62, 2 + 3 + 6 + 7 + 9

Refr.: God alleen is mijn rots en mijn redding.

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, TrinityStBenedicts
van Hem komt mijn redding.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van Hem blijf ik alles verwachten.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor Hem uw hart, God is onze schuilplaats.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 11, 42-46

Aan andere mensen vragen wat men zelf niet doet, dat ontneemt ons niet alleen elk recht van spreken, maar maakt ons huichelachtig. Als wij ons dan nog laten eren en dienen, stijgt de huichelachtigheid ten top. Jezus is hard tegenover dergelijke houding.

Jezus sprak:
‘Wee jullie Farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie Farizeeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en worden graag begroet op het marktplein. Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.’
Daarop zei een wetgeleerde tegen Hem: ‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.’
Maar Jezus zei: ‘Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan.’

Van Woord naar leven

We zijn geroepen te leven van binnen naar buiten.

Dat ‘binnen’ is de Heer; zijn inwoning, zijn liefde voor ieder. Dat ‘buiten’ is de wereld, de medemens, de schepping, Gods wijngaard, daar waar Hij vraagt in zijn dienst te treden.

Laten we ons diep vanbinnen nestelen in Gods liefde opdat we dragers en uitdragers mogen zijn van deze liefde. God met ons.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,9205861589_9eb0c9fdd4_b
leer ons te leven van binnen naar buiten, vanuit uw inwoning in ons. Zo zullen wij doorheen ons doen en laten getuigen zijn van Gods liefde voor allen. Kom Heer Jezus, neem ons in U op, verenig ons met U, zing, bid, leef door ons heen.
Alle dagen van ons leven, tot in Gods eeuwigheid. Amen.