Lezingen van de dag – woensdag 2 maart 2016


Heilige (of feest) van de dag

Jaoua van Bretagne († 554)Qqwc0MHM5X8n69qr1vB_IChCOw8

Jaoua van Bretagne, Frankrijk; stichter, abt & bisschop

Hij was afkomstig uit Ierland, en vergezelde Sint Pol Aurélien de Léon († 570; feest 12 maart) op zijn tocht naar Bretagne aan de overkant van de zee. Volgens sommigen was hij van moeders kant zelfs zijn neef. Zij gingen aan land in Villa Petri (Petrushoeve). Deze Petrus staat ook te boek als een neef van Sint Pol.

Jaoua trok zich als kluizenaar terug in de eenzaamheid; er is sprake van dat hij zijn opleiding kreeg in de zojuist gestichte abdij van Landevennec. Abt Judulus zou hem de opdracht gegeven om het evangelie te gaan verkondigen in de buurt van Brasparts en vervolgens in de streek van Lampaul-Ploudalmézeau.

Een plaatselijk hoofd was het er helemaal niet mee eens. Hij bracht Judulus en nog een monnik die was komen helpen, om het leven. God strafte onmiddellijk. Een ondier kwam dat gebied terroriseren. In sommige legendes is er sprake van van een wilde os, die geregeld kwam drinken uit de bron bij Jaoua’s hut. Het beest ging daarbij zo te keer dat het herhaaldelijk de hut van de heilige volkomen vernielde. Uiteindelijk moest oom Pol er aan te pas komen om het dier voorgoed te verjagen. Daarop bekeerde zich dat stamhoofd met de hele bevolking en maakte het mogelijk dat er een kloostervestigingkje werd gesticht. Vandaar de naam ‘Daoulaz’ (= ‘Dubbele moord’).

Sommige bronnen menen te weten dat hij later Sint Pol opvolgde als bisschop van Léon. Volgens zijn eigen wens werd zijn lijk op een ossenkar geplaatst. Zij mochten bepalen waar hij zijn laatste rustplaats zou vinden. Het werd Plouvien. Daar bevindt zich zijn sarcofaag met de inscriptie ‘Saint Joevin’.

Hij is patroon van Plouvien (en van Brasparts?)
Zijn voorspraak wordt ingeroepen om van kanker genezen te worden.
In Plouvien vindt op de eerste zondag van mei ter ere van hem een boetprocessie (pardon) plaats.

WOENSDAG IN WEEK 3 VAN DE VASTENTIJD


Uit het boek Deuteronomium 4, 1 + 5-9

De voorschriften en bepalingen van de Heer zijn er niet om ons tot slaven te maken. Zij zijn de weg die leidt naar het geluk in het land van de beloften. Het getuigt van wijsheid en inzicht de wetten te onderhouden. Een leven in gehoorzaamheid aan Gods wil geeft ook de zekerheid dat God zeer dichtbij is.

Mozes sprak tot het volk:
“Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal geven.
Zoals de Heer, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’
Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de Heer, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?
Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt.”

 

Psalm 147, 12 + 13 + 15 + 16 + 19 + 20

Refr.: Loof nu de Heer, Jeruzalem !

Prijs, Jeruzalem, prijs de Heer,
loof, Sion, loof je God.8c2da01e89b7383cc1506148b331c343

Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.

Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.

Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit Hij uit als stof.

Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.

Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17-19

‘Wie de geboden onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan’.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.
Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.’

Van Woord naar leven

Ware gehoorzaamheid aan de wet bestaat niet in een slaafs gehoorzamen aan de letter van de wet, maar wel in het gehoor geven aan de geest van de letter.

Of anders gezegd: het is gaan staan in het waaien van de Geest, je laten opnemen in het ja-woord van Christus tot de Vader. Het is tafelen aan het leven van de Drie-ene God, van Hen ontvangend, aan Hem teruggevend.

Het is leven vanuit en in hun liefde voor elkaar, Gods barmhartigheid dragend en uitdragend. Het is Gods Woord gestalte geven in alles, het kruis beminnend, levend in het Pasen van de Heer.

Ware gehoorzaamheid aan het Woord is het evangelie handen en voeten geven in het dagelijks leven; in je gebed, in je glimlach, in je doen en laten, in de wijze waarop je soep maakt, in het beminnen van ieder.

Het is je neervlijen tegen Christus om vanuit de Kerk te leven, te zingen, te bidden.

Het is leven met God aan je zijde, je gevend aan Hem, in Hem jezelf vindend.

Amen.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus,12784577_1179589068719842_338575352_n
help ons Gods woord
te ontvangen als
levengevend voedsel
voor de hele mensheid.
Leer ons te leven in U,
opdat ieder mag delen
in uw Paasvrede.
Gij onze broeder en Heer,
Amen.