Lezingen van de dag – woensdag 24 febr. 2016


Heilige (of feest) van de dag

Modestus van Trier († ca 480)8416132_133839014628

Modestus van Trier, Duitsland; bisschop

Hij staat te boek als de opvolger van Sint Miletus. De Saussaye geeft in zijn gallicaans martyrologium een uitvoerige lofrede op hem: ‘In de dagen van paus Gelasius († 496) bestuurde hij de kerk van Trier. Hij sierde haar met grote tekenen van heiligheid en wijsheid. Rijken spoorde hij aan tot vroom dienstbetoon; armen stond hij met raad en daad terzijde; afgedwaalde bracht hij op de rechte weg terug en maakte door zijn aanstekelijk voorbeeld iedereen enthousiast voor de studie van de Heilige Schrift.’

Deze wat plichtmatige en enigszins idyllische opsomming doet bepaald geen recht aan de omstandigheden onder welke Modestus volgens sommigen zijn ambt moest uitoefenen. Zij wijzen erop dat de Frankische koning Childerik (436-481) in die tijd links en rechts veroveringstochten hield, en dat ook de stad Trier daar zwaar onder te lijden had. Bisschop Salvianus van Marseille was een iets oudere tijdgenoot van Modestus. Hij maakt melding van het zedelijk verval onder de hoogst geplaatste mensen van de stad: ‘Hun bezittingen mochten dan verwoest en geplunderd zijn, geestelijk waren ze er erger aan toe. Het was zelfs griezelig om te zien hoe afgeleefde, bejaarde, hoog in aanzien staande christenen zich overgaven aan lust en vraatzucht, terwijl de stad op de rand van afgrond balanceerde.’

Temidden van dit alles was Modestus een toonbeeld van gelijkmoedigheid en christelijke waakzaamheid.

Er heerst onzekerheid over zijn sterfjaar. De schattingen lopen uiteen van 480 tot 496. De Acta kiezen voor ‘ca 480’. In oude handschriften staat te lezen dat met name het St-Matthiasklooster zijn nagedachtenis in ere hield.

WOENSDAG IN WEEK 2 VAN DE VASTENTIJD


Uit de profeet Jeremia 18, 18-20

De profeet Jeremia voelt zich bedreigd door zijn eigen volksgenoten. De gelovige Israëlieten erkennen in hem de toekomstige Messias, die ook zal te lijden hebben van mensen uit eigen omgeving. De klacht die hij uitspreekt is een gelovig gebed vol vertrouwen op een betere toekomst.

Die het gemunt hadden op het leven van de profeet zeiden: “Laten we iets tegen Jeremia ondernemen. Want het onderricht van onze priesters, de raad van onze wijzen, de verkondiging van onze profeten zullen allerminst verdwijnen. Kom, we brengen hem in opspraak, we schenken aan zijn woorden niet langer gehoor.”
Heer, luister naar mij, hoor de plannen van mijn tegenstanders. Mag goed met kwaad worden vergolden? Een kuil hebben ze voor mij gegraven – en dat terwijl ik voor U stond om voor hen te pleiten, om uw toorn van hen af te wenden.

 

Psalm 31, 5 + 6 + 14 + 15 + 16

Refr.: Red mij, Heer, door uw genade.

Het net dat de mensen mij heimelijk spannen8c2da01e89b7383cc1506148b331c343
ontkom ik door U die mij altijd beschermt.
In uw hand leg ik mijn leven,
Heer, trouwe God, U verlost mij.

Ik hoor de mensen over mij fluisteren,
van alle kanten dreigt gevaar.
Ze steken de hoofden bijeen
en smeden plannen om mij te doden.

Maar ik vertrouw op U, Heer,
ik zeg: U bent mijn God,
in uw hand liggen mijn lot en mijn leven,
bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 20, 17-28

Jezus spreekt klare taal tot zijn apostelen als Hij het over zijn eigen toekomst heeft. Hij zal de beker drinken, Hij zal gekruisigd worden. Maar de derde dag zal Hij verrijzen. Dat is ook de weg van zijn volgelingen. Wie onder hen groot wil zijn zal de minste moeten zijn, zoals de Mensenzoon.

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen:
‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met Hem zullen drijven en Hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.’
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Ze viel voor Hem neer om Hem een gunst te vragen.
Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’
Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast U mogen zitten, de een rechts van U en de ander links.’
Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?’
‘Ja, dat kunnen wij’ , antwoordden ze.
Toen zei Hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers.
Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn, zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Van Woord naar leven

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met Hem zullen drijven en Hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.’

Was het nu echt niet mogelijk dat dat Pasen kon gebeuren zonder die Goede Vrijdag ?
Moest dat lijden nu echt ?

Jezus had kunnen weglopen, vluchten zeg maar, gewoon verdwijnen in het niets. Een andere mogelijkheid was dat Hij gewapenderhand ten strijde zou zijn getrokken, zijn leerlingen daartoe oproepend.
Nee, niets van dat. Hij moest en wou de weg van de liefde en de geweldloosheid ten einde toe gaan met een trouw om U tegen te zeggen.

Het kruis van de Heer heeft vele inhouden. Eén van die inhouden is de trouw; Jezus’ trouw aan de Vader, trouw aan zijn zending, trouw voor ieder van ons. Deze trouw zal zijn dood worden; een waar mysterie. Zijn dood is enerzijds een tragisch gebeuren in de geschiedenis. Anderzijds is het de poort geworden naar Pasen toe.

Laten we tijdens deze veertigdagentijd stil staan bij die trouw van de Heer. Voor de hele mensheid is Hij deze weg gegaan; ja ook voor ieder van ons.

Kijk naar het kruis als een arme zondaar, en ontvang de genade die van het kruis uitgaat. Laat je maar diep omhelzen door die genade. Het zal ons innerlijk oprichten, ons brengen in het hart van Pasen; de verrezen Heer mét ons.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus,1303HolyWeek
kijkend naar U willen we van U ontvangen. Trek ons in de liefde van uw kruis en doe ons in U opstaan. Voor de mensheid.
Amen.