1 jan – H. Maria, Moeder van God

Uit het boek Numeri 6, 22-27

Moge de Heer u genadig zijn.

De Heer zei tegen Mozes: 
‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: “Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’


Gezongen antwoordpsalm 67

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.


Uit de brief van Paulus aan de Galaten 4, 4-7

Wie God is, kunnen wij aflezen van het gelaat van Christus en in de welwillende bedoelingen van zijn hart. In Jezus is ons alles gegeven. Eertijds waren wij slaven van de zonde. Hij maakt ons tot aangenomen kinderen van de Vader.

Broeders en zusters,
toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God.


Vers voor het evangelie (Hebr 1, 1-2)

Alleluia.
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen
heeft God in het verleden
tot de voorouders gesproken door de profeten;
nu heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon,
die Hij heeft aangesteld als erfgenaam
van alles wat bestaat,
en door wie Hij het heelal geschapen heeft. 
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Lucas 2, 16-21

Wie Christus opneemt ontvangt de Blijde Boodschap van het heil. De herders waren onder de eersten. God maakt zich immers kenbaar in Jezus, wiens naam Verlosser betekent (Mt. 1, 25). Maria, toonbeeld van alle biddende mensen, treedt langzaam en geleidelijk steeds meer binnen in het mysterie van deze Naam.

De herders gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Van Woord naar leven

Geliefde mensen,

mag ik vooreerst ieder van u een vredevol 2023 toewensen. Moge je innerlijk geheel geopend zijn voor onze Drie-ene God, opdat Hij zich mag openbaren doorheen je gebed, doorheen allen die je ontmoet, doorheen zoveel situaties. Moge je omgang met Hem leiden tot een liefde-vol leven, en wel in zijn naam.

Vandaag lezen we in het evangelie: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 

In deze woorden leren we Maria kennen als een contemplatief iemand. Ze koestert haar innerlijke stilte om alles wat ze ziet en hoort ingang te doen vinden in haar diepste zelf. Je zou kunnen zeggen dat ze zich niet bezig hield met onmiddellijk te gaan interpreteren en er conclusies uit te trekken. Nee, wat is laten zijn, en wel in zijn puurheid. Geen invulling, geen woorden, geen duiding. Stilte.

Stilte is iets dat we vaak missen in deze wereld die getekend is door veel lawaai en drukte vanuit zoveel verschillende hoeken. Misschien moeten we in 2023 wat meer stil leren zijn, en daar ook uitdrukkelijk de tijd voor nemen, en voor maken. Zowel in het dagelijks leven, alsook in ons expliciet gebedsleven.

In onze bezigheden zal het ons helpen de dingen naar waarde te schatten, alsook onze ontmoetingen. Stilte maakt ons tot meer aandachtige mensen, het brengt ons in een zekere verwondering om het wonder dat voortdurend rond ons aanwezig is. Stilte geeft ons oog voor wat schoon is; rondom ons, en in de medemens. Stilte appelleert ons in alle rust een antwoord te geven op wat ons gegeven wordt. Dat antwoord kan verwondering zijn, dankbaarheid, het brengen van lof. Maar het kan evengoed een daad van liefde zijn, van het spreken van een goed woord, een tedere blik die je iemand gunt, een aanraking,…

Stilte in ons gebedsleven kan lastig zijn, of zelfs confronterend. Maar tegelijk is het zo heilzaam. Heel vaak gebruikt God – denk ik – de stilte om van Zich te laten horen, om ons de gelegenheid te geven Hem te bevroeden. Het Getijdengebed, andere kerkelijke gebeden, allerlei gebeden uitgegeven in boeken of zelf opgeschreven op papiertjes, is allemaal goed, maar laat ons aub de stilte niet verwaarlozen.

‘Ieder mens is religieus, voor zover hij in staat is tot aandacht en stilte’, zo zei Jean Guiton – Frans filosoof en theoloog uit de vorige eeuw. Ik denk dat zijn uitspraak waar is. Onze religiositeit zal maar in die mate z’n bloei kennen wanneer we haar voeden door tijden van stilte en aandacht in te bouwen. Anders gezegd: tijd maken voor stilte is tijd maken voor God, voor gods-ontmoeting; zonder invulling. Als je naar de opera gaat ben je ook stil om heel het gebeuren op de scene binnen te laten tot in het diepst van jezelf. Bij stil gebed is dat niet anders; daar laten we God in heel zijn volheid binnen tot in het diepst van onze ziel. En de stilte zal ons in ontmoeting brengen met Hem, zoals de stilte in de zaal ons als het ware in ontmoeting brengt met wat er zich afspeelt op het podium van de opera.

Lieve mensen, laat ons van Maria leren wat het betekent contemplerend met het leven om te gaan. Moge ons antwoord verwondering en liefde zijn.

Een diep-schoon 2023 !

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Lieve Moeder Maria,
graag wijden we dit nieuwe jaar toe aan U.
Moge er vrede zijn in de wereld, vrede in elk mensenhart.
Moge de liefde bemind worden.
In Christus, onze Heer.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.