1 jan – H. Maria, Moeder van God

Hoogfeest

Uit het boek Numeri 6, 22-27

Tussenzang: Gezongen antwoordpsalm 67

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 4, 4-7

Broeders en zusters,
toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God.

Vers voor het evangelie (Hebr 1, 1-2)

Alleluia.
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen
heeft God in het verleden
tot de voorouders gesproken door de profeten;
nu heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon,
die Hij heeft aangesteld als erfgenaam
van alles wat bestaat,
en door wie Hij het heelal geschapen heeft. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 16-21

De herders gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Van Woord naar leven

VREDE OP AARDE
(bij Num 6, 22-27)

Geliefde mensen,
mag ik – ook namens Ricky – vooreerst ieder van jullie een vredevol 2024 toewensen. Moge je innerlijk geheel geopend zijn voor onze Drie-ene God, opdat Hij zich mag openbaren doorheen je gebed, doorheen allen die je ontmoet, doorheen zoveel situaties. Moge je omgang met Hem leiden tot een liefde-vol leven, en wel in zijn naam.

De overweging die je hieronder leest is van de hand van aartsbisschop Vincenzo Paglia.

Vandaag nodigt de liturgie ons uit om naar Maria te kijken en haar te vieren als de Moeder van God. Zeven dagen zijn verstreken sinds Kerstmis. We mogen naar de Moeder van het pasgeboren kind kijken. Gelukkig treffen we haar niet alleen aan: ze heeft Jezus in haar armen. Dat is een van de meest vertrouwde en tedere beelden van het mysterie van de menswording.

Het is een traditie dat de Kerk zich op de eerste dag van het jaar in gebed verenigt om vrede af te smeken. Het is een manier om de zegen uit het boek Numeri te delen met de hele wereld. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven! Zoveel volkeren hebben nood aan de blik van de Heer en aan ons gebed voor vrede. We weten dat de vrede een volgehouden menselijke inzet vraagt, maar ook dat zij bovenal een gave uit den hoge is, vrucht van de Geest van liefde die in het hart van de mensen werkzaam is.

Bij het begin van dit jaar staan we stil bij de zang van de engelen in de kerstnacht: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft’ (Lc 2, 14). Dat is ons gebed bij het begin van het nieuwe jaar. Moge de Geest van de Heer in het hart van de mensen neerdalen en hun kilheid ontdooien. Moge de Heer het hart van onze steden omvormen en alle haat, machtsmisbruik en onverschilligheid eruit verwijderen. Moge Hij het hart van de volkeren die oorlog voeren omvormen, zodat de gewelddadige geesten ontwapend worden en de vredestichters versterkt.

Moge de Heer het hart van de rijke volkeren verantwoordelijk maken, zodat ze niet blind blijven voor de noden van de arme volkeren.

Moge Hij het hart van álle mensen omvormen, zodat ze opnieuw het gelaat van de enige Vader zouden ontdekken.

Laten we bidden

Moeder Maria,
graag wijden we dit nieuwe jaar toe aan U.
Moge er vrede zijn:
vrede in elk mensenhart,
vrede tussen landen en volkeren.
Moge de liefde bemind worden.
In Christus, onze Heer.
Amen.

Een vredevol 2024 !
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.