10 aug – H. Laurentius, diaken en martelaar

Feest – eigen lezingen

Afbeelding bovenaan: Mozaïek met Laurentius – Mausoleum van Galla Placida – Ravenna (Italië)

Diaken-zijn was in de eerste kerk een veeleisende taak, een full-time bezigheid: armenzorg, begeleiding van geloofsleerlingen, prediking. Laurentius heeft deze taak steeds goed volbracht, zelfs in de penibele omstandigheden van de vervolging. Hij was een vindingrijk en bekwaam beheerder. Om de goederen van de kerk te beschermen tegen de groeiende roofzucht van de vervolgers, deelde hij ze maar meteen uit aan de armen. Samen met Petrus en Paulus is hij de beschermheilige van de stad Rome.
De liturgie besteedt eigen lezingen aan dit feest.Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 9, 6-10

God heeft lief wie blijmoedig geeft

Broeders en zusters,
bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ 
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 


Psalm 112, 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Refr.: Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig.

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer
en grote liefde voor zijn geboden.
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

Voor slechte tijding vreest hij niet,
zijn hart is gerust: hij vertrouwt op de Heer.
Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.


Vers voor het evangelie (Joh 8, 12)

Alleluia.
Ik ben het licht voor de wereld, zegt de Heer.
Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Johannes 12, 24-26

‘Wie Mij dient moet Mij volgen’

Jezus sprak:
‘Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 
Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 
Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.’

Van Woord naar leven

Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 

Eenvoudige woorden. Woorden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten; glashelder. Maar ook glashard. Zeker als je ervoor komt te staan in tijden van geloofsvervolging zoals de heilige Laurentius, die we vandaag gedenken en vieren, meemaakte. In Rome, op 7 augustus was zijn bisschop terechtgesteld, paus Sixtus II, samen met vier diakens. Nu was hij aan de beurt. Laurentius stond voor de keuze: onderduiken, of zijn hachje redden door deel te nemen aan de staatsgodsdienst zoals keizer Valerianus eiste, of stand houden, wat betekent: ‘zijn leven in deze wereld loslaten’. Niet makkelijk, wetend dat de meeste mensen op die moment zouden kiezen om hun ‘eigen leven’ zogenaamd veilig te stellen.

En natuurlijk gaat het niet enkel over fysiek martelaarschap. Je ‘leven loslaten’ kan ook midden in het leven, wanneer er iets gevraagd wordt waarin je jezelf moet loslaten: een gewoonte, een neiging, een hebbelijkheid,… Gewoon doordat er iets op je pad komt, door iets wat gebeurt op je werk, in de omgang met anderen,… Zo vaak hebben we onze eigen wil vastgezet en nu worden we door omstandigheden uitgenodigd om die vastgezette wil los te laten. Het leven zelf vraagt je jezelf te overwinnen. Of anders gezegd: God vraagt doorheen gebeurtenissen en mensen om te groeien in je christen-zijn.

Laten we ons niet gedragen als zijnde het centrum van het heelal, maar laten we gods-dienstig leven: in de Heer, ons eigen leven loslatend omwille van de liefde.

Met een genegen groet,

kris

Bij deze overweging liet ik me inspireren door de Sint-Petrus-Canisiusstichting

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
maak ons bereid om ons leven los te laten omwille van de liefde, omwille van uw wil op aarde. Moge Jezus ons daartoe de genade verlenen.
Dit vragen wij op voorspraak van de heilige Laurentius en in de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.