11 juli – H. Benedictus, abt

Feest – eigen lezingen

Uit het boek Spreuken 2, 1-9

Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan raak je met God vertrouwd.
Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie rechtschapen is geeft Hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild. Hij waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie Hem trouw zijn.
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.

Tussenzang: Psalm 34, 2-4 + 6 + 9 + 12 + 14-15

Refr.: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag.

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de Heer,
sluit u aan om zijn Naam te verheffen.
Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

Proef en geniet de goedheid van de Heer,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de Heer.

Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

Vers voor het evangelie (Mt 5, 3)

Alleluia.
Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 19, 27-29

Petrus sprak tot Jezus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan?’ 
Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn Naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 

Van Woord naar leven

GOD ALS MIDDELPUNT
(Bij Mt 19, 27-29)

En ieder die broers, zussen, vader, moeder, kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn Naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.

Het begrip ‘achterlaten’ kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Voor sommigen is dit letterlijk: bijvoorbeeld, een trappistenmonnik verlaat daadwerkelijk zijn familie en eigendommen om zich volledig te wijden aan het leven in een abdij. Hij geeft zijn wereldlijke bezittingen en relaties op om, door arbeid en gebed, de Kerk en de wereld te dienen vanuit de beslotenheid van het klooster.

Maar voor degenen die niet zo’n radicale keuze maken, kan ‘achterlaten’ een meer symbolische betekenis hebben. Het betekent niet het verbreken van menselijke banden, maar het plaatsen van God in het middelpunt van je leven. Het is niet mijn ouders, mijn zus, mijn broer, mijn kinderen, mijn echtgenoot, mijn huis of mijn akker die het centrum van mijn bestaan vormen, maar God. Vanuit deze goddelijke kern wil ik mijn relaties en verantwoordelijkheden aangaan en liefhebben.

Wanneer we ons leven vanuit God beleven, zien we al het goede in ons leven als een geschenk van Hem. Dit verandert onze kijk op bezit en relaties. Niets en niemand wordt dan meer gezien als een persoonlijk bezit, maar als een deel van Gods grotere plan. Dit besef nodigt ons uit om gemeenschap te vormen met anderen vanuit onze gemeenschap met God. Al het materiële zien we als ‘geleend’ en behandelen we met respect, gericht op de opbouw van het Koninkrijk van God.

Laat God het centrum zijn van ons bestaan; onze oorsprong, onze bron, ons doel en onze spirit. Laten we liefhebben vanuit Christus’ inwoning in ons hart, en handelen in zijn naam.

Laten we bidden

Vader,
U bent het begin, de bron en het doel van ons bestaan. Moge de heilige Geest ons naar U doen neigen zodat U het centrum van ons leven wordt. Help ons de moed te vinden om aardse bezittingen en relaties los te laten, zodat we kunnen handelen en liefhebben vanuit uw oneindige liefde. Laat ons alles wat we hebben als een geschenk van U zien en ons leven wijden aan de opbouw van uw Koninkrijk. Mogen we, innig verbonden met Christus in ons hart, leven en liefhebben.
In zijn naam.
Amen.

Geliefde mensen, moge Gods liefde ons vandaag leiden in al wat we doen.
Een gezegende donderdag,
kris


Om mee op weg te gaan

Wat betekent voor mij – kijkend naar relaties en materiële goederen – ‘achterlaten’ omwille van het Rijk Gods?

Hoe kan ik mijn huis en bezittingen inzetten om God te dienen?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen worden de reacties geplaatst na moderatie.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.