11 juli – H. Benedictus, abt

Patroon van Europa (feest – eigen lezingen)


Uit het boek Spreuken 2, 1-9

Keer uw hart naar het inzicht.

Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan raak je met God vertrouwd. Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Aan wie rechtschapen is geeft Hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild. Hij waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie Hem trouw zijn.
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.


Psalm 34, 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 12 + 14 + 15

Refr.: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag.

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de Heer,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

Proef en geniet de goedheid van de Heer,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de Heer.

Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.


Vers voor het evangelie (Mt 5, 3)

Alleluia.
Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 19, 27-29

Ziehier de schat van een diep gelukkig christelijk leven: Alles prijsgeven om Hem te volgen.

Petrus sprak tot Jezus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan?’ 
Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.’

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we in het boek Spreuken: ‘Het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.’

Ieder mens is op een of andere manier zoekend naar de zin van zijn bestaan. En een mens voelt zich over ’t algemeen ook goed wanneer hij zin kan geven aan zijn leven. Zingeving geeft vervulling, en geeft een goed gevoel.

Vraag is natuurlijk: wat is zingevend? En: wie zegt er wat de zin is van het leven?

Wel, het boek Spreuken wijst ons vandaag naar de Heer: bij Hem zullen we niet enkel wijsheid vinden, maar ook kennis en inzicht. Of anders gezegd: bij God komen we te weten wat de zin is van ons bestaan.

Gisteren hoorden we de lezing van de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal leert ons onder andere dat de naaste in zijn gebrokenheid ons leven binnenkomt en het beste in ons naar boven haalt; tenminste als we dit toelaten. Want net als de priester en de leviet zouden we ons gezicht kunnen draaien en doen of er geen naaste bestaat. De Heer wilt niet het lijden van de mens, maar komt wel zo aanwezig in het leed van de mens dat Hij doorheen die mens de medemens oproept tot medeleven en zorg. Doorheen de lijdende mens roept de Heer op tot liefdevol handelen. Daarvoor moet je (durven) kijken met de ogen van je hart, waar de Geest je in staat zal stellen de oproep van de Heer doorheen de naaste te horen, met de bedoeling uit onze zetel te komen.

Wanneer wij dus spreken over de zin van ons leven, moeten we gewoon kijken naar de naaste, al dan niet liggend langs de kant van de weg. Allen zijn we wel ergens arm, gekwetst of broos. Vraag is: willen we werkelijk de naaste zijn van en voor elkaar?

Uiteraard komt de Heer niet enkel tot ons doorheen de broosheid van de naaste. Op zovele manieren roept Hij ons op, schenkt Hij zijn wijsheid en inzicht. Denk aan de Schrift als zijn Woord, aan zoveel andere lectuur, vele vormen van kunst, de pracht van moeder Natuur, het gebed – al dan niet met woorden, het feit dat we als mens elkaar kunnen vergeven en verzoening scheppen, de schoonheid van het huwelijk, het waardevolle van geroepen te zijn tot het religieuze leven, de diaconie of het priesterschap, enzovoort.

Zoeken we wijsheid en zingeving? Laten we ons wenden naar de Heer. Met Hem zijn we in goed gezelschap en mogen we zeker zijn van een gezegend leven. Dit laatste betekent niet dat ons leven zorgeloos zou zijn, of dat er geen pijn zou bestaan. Laten we ons geen illusies maken. Maar we dragen wel alles in de Heer. Of beter gezegd: Hij draagt alles in en met ons. En dat maakt het leven zo anders.

Ook doorheen de pijn komt de Heer naar ons toe. Een sterfgeval, een gevoel van weemoed, een periode van eenzaamheid, dorheid in ons gebedsleven. In dit alles wacht de Heer tot we ons werpen in zijn geopende armen.

Laat ons bidden voor elkaar, en voor ieder mensenkind. Mogen we allen de Heer ontmoeten.

Geniet van het mooie weer.

Met een genegen groet,

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
wij danken U om uw openbaring van Liefde doorheen het leven ons gegeven. Mogen we uw wijsheid omarmen en diep koesteren. Mogen we ons opgeroepen weten door U om uw liefde handen en voeten te geven, in alle omstandigheden van het leven. Moge Jezus, vanuit zijn inwoning, ons deze genade verlenen.
In zijn naam. Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.