14 mei – H. Mattias, apostel

Feest – eigen lezingen

Uit de Handelingen van de Apostlelen 1, 15-17 + 20-26

In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen – er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen – en zei: ‘Vrienden, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak. In het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven: “Laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven.” En ook: “Laat een ander zijn taak overnemen.” Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’
Ze stelden twee mannen voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias.
Daarna baden ze als volgt: ‘U, Heer, doorgrondt ieders hart. Wijs van deze beide mannen degene aan die U gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die naar de voor hem bestemde plaats is gegaan.’
Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd.

Tussenzang: Ps 113, 1-8

Loof, dienaren van de Heer,
loof de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.

Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat
zij geloofd de Naam van de Heer.
Verheven boven alle volken is de Heer,
verheven boven de hemel zijn luister.

Wie is gelijk aan de Heer, onze God,
die hoog daarboven zijn woning heeft,
die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.

Vers voor het evangelie (Joh 15, 16)

Alleluia.
Jullie hebben niet Mij uitgekozen,
maar Ik jullie,
en Ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht.
Alleluia.

In die dagen sprak Jezus tot zijn leerlingen:
‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.
Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Van Woord naar leven

GEKOZEN WORDEN

Beste mensen, het is feest van de H. Mattias, een naam die je misschien niet zo vaak hoort vernoemen in de Bijbel. Ook in de verdere geschiedenis horen we niets of bijna niets over hem. Wel is hij de apostel die gekozen is als nieuwe twaalfde apostel na het wegvallen van Judas die Jezus verraden heeft. Er bleken twee geschikte personen te zijn. De andere man heette Barsabbas. Ze hoorden allebei al lang bij de groep die met Jezus optrok en ook waren zij getuigen geweest van de verrijzenis.

Maar, hoe moet je nu kiezen als er twee mensen geschikt zijn? Ik denk dat het destijds heel gewoon was om het lot te laten bepalen. De apostelen waren zich ervan bewust dat het een te belangrijke keuze was om er een spelletje van te maken. Het was in dit geval werkelijk niet alleen en zeker niet allereerst een maniertje om tot een goede uitslag te komen.

Ik herlas de tekst. Toen sprong dat ene zinnetje eruit: ‘Daarna baden ze als volgt: U, Heer, doorgrondt ieders hart. Wijs van deze beide mannen degene aan die U gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas …’

Prachtig toch dat de apostelen heel zuiver af wilden stemmen wie God, en niet wie zijzelf, voor deze taak bedoeld had. Het is best mogelijk dat Petrus bijvoorbeeld een andere voorkeur had dan Johannes, of Jacobus, of nog een van de anderen.

Wat loten is, hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Wie kent het aftelrijmpje niet: Iene, miene mutte, tien pond grutten … om te bepalen wie er mocht beginnen met iets. Dat is net iets anders dan loten, maar het heeft wel met toeval te maken. Als volwassene moet je ook vaak kiezen.
Denk aan de politiek, denk aan het milieu, denk aan je relaties. Laat je je door het toeval bepalen of ben je serieus met de bepaalde kwestie bezig? Hoe bepalend is het voor jou wat God ermee te maken heeft.

Dichterbij komen we als we aan onze geloofsbeleving denken. Kunnen we ons kiezen afhankelijk maken van Gods keuze over jouw leven? Hij kiest eerst jou, lezen we in het evangelie van vandaag: ‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht’ (Joh.15,16a).

God kiest jou, wij kunnen kiezen voor Hem, maar pas nadat Hij voor ons gekozen heeft. Niet alleen heeft Hij voor ons gekozen, maar Hij nodigt ons dagelijks uit. Wat bijzonder is het toch dat Hij ieder van ons persoonlijk uitnodigt. Zeker is het dat Hij ook helpen zal om op zijn uitnodiging in te gaan, met handen en voeten, met woorden soms, maar vooral met ons hart.

Laten we bidden

Goede God,
wij willen U danken dat U ons gekozen hebt in uw dienst,
wij willen voor U kiezen zonder daar zelf tussen te zitten,
of het goede wat er gebeurt onszelf toe te eigenen.
Het gaat om Uw eer, niet om wat wij zouden willen bereiken.
Moge Uw Geest ons verlichten en leiden en laat dit gebeuren,
door Jezus, uw Zoon en onze Broeder
Amen

Beste mensen, voel de blijdschap in jezelf om het feit dat Hij die jou liefheeft, je elke dag weer de kans schenkt om je leven te oriënteren op Hem en mee te werken aan zijn Rijk!
Ricky


Suggesties om te werken aan dit levensprogramma 

Waarop ligt in jouw leven het accent: op kiezen of op gekozen worden? Niet als schuldvraag gesteld, maar kijk er eens naar.

Welke weg kun jij vinden om jezelf te helpen je ervan bewust te zijn dat je dagelijks gekozen wordt?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.