15 sept – O.L.-Vrouw van Smarten

Gedachtenis – eigen lezingen

Moeder te zijn van de Verlosser was een voorrecht, een grote eer. Het heeft Maria ook veel pijn en verdriet gekost. Ook zij bemerkte de groeiende tegenkanting van farizeeën en schriftgeleerden tegenover haar Zoon. Het nieuws van de aanhouding, de onbegrijpelijke houding van de Joden op Goede Vrijdag, de pijnlijke en dodelijke tocht naar de Calvarieberg, de afschuwelijke doodsstrijd heeft zij van dichtbij meegeleefd. Niemand kan beschrijven wat dan in een moeder omgaat. Maar zij bleef trouw, op haar plaats, onder het kruis.

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 5, 7-9

Christus, oorzaak van eeuwige redding.

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.

Psalm 31, 2-6

Refr.: Red mij, Heer, door uw genade.

Bij U, Heer, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht.

Hoor mij, haast U mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.

U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden,
tot eer van uw Naam.

U zult mij losmaken
uit het net dat voor mij is gespannen,
U bent mijn toevlucht.

In uw hand leg ik mijn leven,
Heer, trouwe God, U verlost mij.

Uit het evangelie volgens Johannes 19, 25-27

‘Ziedaar uw moeder’.

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala.
Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.