19 maart – H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

Hoogfeest

Veel dieper en inniger dan door welke eredienst ook wordt Jozef getekend door zijn fijngevoelige houding tegenover Maria. Wanneer bleek dat zijn verloofde zwanger was, kon Jozef niets anders aannemen dan dat Maria hem ontrouw was geweest. Hij wilde haar echter niet in opspraak brengen en besloot in stilte van haar te scheiden. Maar Jozef kreeg de zekerheid dat God de hand op Maria had gelegd, en in geloof stelde hij zijn verder leven in dienst van wat God wilde.

Uit het tweede boek Samuël 7, 4-5a + 12-14a + 16

In die dagen richtte de Heer zich tot Natan: 
‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn Naam, en Ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor Mij een zoon. Jou stel Ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’

Tussenzang: Psalm 89, 2-5 + 27 + 29

Refr.: Zijn nageslacht zal blijven voor altijd.

Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:
Jouw dynastie zal Ik voor eeuwig vestigen,
je troon in stand houden, geslacht na geslacht.

Hij zal tot Mij roepen: “U bent mijn vader,
mijn God, de rots die mij redt!”
Mijn liefde zal hem altijd beschermen,
hecht is mijn verbond met hem.


Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 4, 13 + 16-18 + 22

Broeders en zusters,
niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld zouden erven, maar door de rechtvaardigheid die het geloof schenkt. 
Maar de belofte berust op geloof, omdat ze een geschenk van God moest zijn. Want zo is ze van kracht voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen die de wet hebben maar ook voor wie delen in het geloof van Abraham, die de vader is van ons allen. Er staat immers geschreven: ‘Ik maak je de vader van vele volken.’
En hij is dit ten overstaan van God, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. In Hem stelde hij zijn vertrouwen. Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ 
Dát geloof werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. 

Vers voor het evangelie (Ps 84, 5)

Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij U loven.

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 16 + 18-21 + 24a

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen.

Van Woord naar leven

GEHOORZAAMHEID IN CHRISTUS
(Bij het feest van Sint-Jozef)

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Zo eindigt het evangelie van vandaag.

Jozef was een gehoorzaam man. Hij gaf gehoor aan wat God hem vroeg en daarom is hij heilig. Door zijn gehoorzaamheid kon het plan van God met hemzelf, met Maria en Jezus, en de mensheid, zich verder voltrekken.

Gehoorzaamheid … Het is ook onze roeping. Gehoor geven aan wat God vraagt maakt van onze wereld een samenleving naar Gods droom.

Maar wat is christelijke gehoorzaamheid? Laten we ons oor te luisteren leggen bij André Louf.

In de diepte, zo stelt Louf, heeft gehoorzaamheid te maken met bevrijding. Het is niet het verlies van de eigen wil, maar het vinden van een diepere harmonie met de wil van de God. Gehoorzaamheid is niet het zwijgen van de ziel, maar het luisteren naar de fluisteringen van Christus’ stem binnenin ons.

In de stilte van gehoorzaamheid ontdekken we een ruimte waarin ons ego kan vervagen en de genade van overgave kan bloeien. Het is een pad dat ons leidt naar de diepten van ons wezen, waar we de ware aard van ons zelf kunnen vinden, verbonden met de oneindige liefde die ons heeft geschapen.

Door gehoorzaamheid worden we dus niet gereduceerd tot marionetten, maar verheven tot medescheppers van ons eigen spirituele avontuur. We worden geleid door de hand van de Liefde, door het vuur van de Geest, die ons naar onvermoede horizonnen brengt, waar we de volheid van ons bestaan zullen ontvangen.

Laat ons daarom niet vrezen voor gehoorzaamheid, zegt Louf, maar laten we het omarmen als een geschenk van genade, een weg die ons leidt naar de diepste vervulling van ons mens-zijn en de eeuwige verbondenheid met de Bron van alle leven.

André Louf benadrukt verder het belang van gehoorzaamheid in relatie tot gebed als een uitdrukking van totale overgave aan God. Hij beschouwt gebed als een essentieel middel om in contact te komen met de goddelijke aanwezigheid én om de wil van God met het hart te ‘leren kennen’.

Voor Louf is contemplatief gebed, met veel aandacht voor lectio en stilte, een weg naar gehoorzaamheid. Hij gelooft dat door contemplatie en reflectie op Gods aanwezigheid, de ziel geleidelijk aan wordt gevormd naar het beeld van Christus, wat resulteert in een diepere gehoorzaamheid aan Gods wil.

Het gaat dus niet om een dwangmatige onderwerping, maar om een vrije keuze om ons leven over te geven aan Gods leiding.
In die zin is gehoorzaamheid volgens Louf een daad van liefde en vertrouwen in Gods voorzienigheid.

En dát, geliefde mensen, mogen wij leren van de Sint-Jozef.
Laat ons de vreugde van de gehoorzaamheid ten diepste omarmen.

Laten we bidden

Jozef, goede broeder,
dank om uw ja-woord tot de Vader.
Bid voor ons,
opdat wij naar uw voorbeeld
‘ja’ mogen zeggen tot God,
‘ja’ tot zijn wil met ons leven.
Moge God ons de genade schenken
van gehoorzaamheid,
van arm te kunnen staan voor Hem,
bereid te treden in het ja-woord van de Heer.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Amen.

Een zalige hoogdag voor ieder van jullie.
Van harte, kris


Vragen om mee op weg te gaan

Zijn er gebieden in mijn leven waar ik mijn eigen wil boven die van God stel?

Hoe kan ik mijn gebed, mijn dagelijkse bezigheden en levensbeslissingen afstemmen op Gods wil?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.