Maandelijks archief: november 2017

Leestip van de dag – donderdag 30 november 2017


‘Gods Woord is enorm krachtig’

N.a.v. de Dag van het Woord (1ste adventszondag, 3 december) sprak Tertio met Stijn Van den Bossche van de Interdiocesane Commissie voor Catechese.

Op 3 december, de eerste zondag van de advent, vindt de Dag van het Woord plaats. Aan het slot van het Jaar van de Barmhartigheid had paus Franciscus in zijn apostolische brief Misericordia et Misera voor een dergelijk initiatief opgeroepen. Thema is een catechetische benadering van de Schrift, met als uitgangspunt de bevoorrechte toegang die de Bijbel biedt tot God, zegt Stijn Van den Bossche, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese (ICC), daarover in een interview met Frederique Vanneuville in Tertio nr. 929 van morge woensdag 29 november 2017.

De bisschoppen van ons land achten het begin van de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis – de viering van de menswording van het Woord – een geknipt moment voor dit initiatief. Jezus is bij uitstek degene die naar God luistert en zo in heel zijn wezen Woord wordt en is. Je kan ons geloof samenvatten als ‘luisteren naar God’. Roeping is het sleutelwoord, zegt Van den Bossche. De bereidheid in de luisterpositie te gaan staan, vindt hij doorslaggevend. Niet alleen moeten we de Schrift ondervragen, we moeten ons ook laten ondervragen door de Schrift. En dan vooral niet toegeven aan de verleiding die passages te schrappen waarbij we als moderne mensen spontaan de wenkbrauwen fronsen. De resolute wijze waarop bijvoorbeeld in de parabel de vijf dienstmaagden buitengesloten worden omdat ze geen olie hebben voor hun lampen, is verre van sympathiek. Ook de anti-joodse passages in het Johannesevangelie klinken erg ongemakkelijk. En het antwoord van de twaalfjarige Jezus die ‘in het huis van zijn Vader moest zijn’, kan als arrogantie van een eigenzinnige puber worden bestempeld.

Door je te laten bevragen door dergelijke harde of tegendraadse passages, kan je gaandeweg toch ondervinden dat God je zelfs daardoorheen aanspreekt, onderstreept Stijn Van den Bossche. Durf je daarom over te geven aan de tekst die de liturgie je die dag voorschotelt, zonder alleen aandacht te hebben voor wat op dat moment in het verlengde ligt van wat je zelf wil of nodig denkt te hebben.   

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – woensdag 29 november 2017


Nederlandse religieuzen engageren zich voor geweldloosheid

De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft een adventsboodschap gepubliceerd over vrede en geweldloosheid.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepelorganisatie van religieuze kloosterordes en religieuze congregaties in Nederland, publiceert met het oog op de advent een boodschap over geweldloosheid en rechtvaardige vrede. De titel luidt: Maak ons instrument van uw vrede. De religieuzen willen daarmee laten zien dat het denken over vrede niet stopt na hun jaarwerking rond geweldloosheid en rechtvaardige vrede. Ze sluiten zich uitdrukkelijk aan bij paus Franciscus, die in zijn boodschap voor de Wereldvrededag van 1 januari 2017, alle gelovigen oproept zich contemplatief en actief te wijden aan het uitbannen van geweld uit ons hart. Op de ontwapeningsconferentie van 10 november in Vaticaanstad veroordeelde de paus niet alleen het gebruik van kernwapens, maar ook het bezit ervan.

Geweld, schrijven de Nederlandse religieuzen, kan nooit een oplossing zijn voor een conflict. Geweldloosheid betekent zich actief opstellen tegen geweld en onrechtvaardigheid zonder zelf geweld te gebruiken, om vaak moeizaam te werken aan verzoening en gerechtigheid. De religieuzen onderstrepen zij zelf een bijzondere opdracht hebben als het om geweldloosheid gaat. In hun adventsboodschap erkennen zij dat er in de geschiedenis van het religieuze leven zowel hoogtes als laagtes waren: Sommige religieuzen hebben misbruik gemaakt van hun machtspositie. Maar anderen hebben zich ingezet voor geweldloze dialoog en rechtvaardige vrede. Religieuzen zoals Sint-Franciscus van Assisi en de jezuïet Frans van der Lugt blijven ons tot op vandaag inspireren.

In aansluiting bij haar brief, stelde de KNR ook een viertal adventsvieringen samen. Lees er meer over op de website van de KNR.

Bron: KNR / Kerknet.be

 

 

Leestip van de dag – dinsdag 28 november 2017


Advent: de ontmoeting met
God voorbereiden

Aanstaande zondag begint de Advent, de voorbereidingstijd voor Kerstmis. In het getijdengebed klinken dan de zogeheten O-antifonen. Ward Biemans s.j. licht hun betekenis toe.

Tot de grote gebeurtenissen uit de geschiedenis van het christendom hoort het wereldwijd gevierde Kerstfeest. Het is een groots feest in de liturgie, omdat het de verschijning markeert van God zelf in mensengedaante. Elk liturgisch jaar begint met de viering van dat feest na een voorbereidingstijd van circa vier weken: dat is de tijd van ‘Advent’, eerst het naderen en dan ook het komen van de goddelijke werkelijkheid. Christenen leven in die tijd in een sfeer van verlangen: dat het grote geheim van de ontmoeting met God opnieuw werkelijkheid mag worden in de harten van gelovigen.

Lees verder …

Leestip van de dag – maandag 27 november 2017


Paus komt op voor de rechten en
de waardigheid van de migranten

Paus Franciscus looft de creativiteit, het doorzettingsvermogen en de opoffering van ontelbare mensen die hun hart openstellen voor vluchtelingen.

In zijn boodschap voor de Wereldvrededag (straks op 1 januari 2018) met als titel: Migranten en vluchtelingen, mensen op zoek naar vrede, moedigt paus Franciscus de gelovigen en alle mensen van goede wil aan om met vertrouwen naar de migratiebeweging te kijken. Wij zijn in staat om samen met hen een vreedzame toekomst vorm te geven.

Migranten en vluchtelingen komen niet met lege handen,
maar met moed en gedrevenheid, talenten en verwachtingen
om hun gastlanden te verrijken.

De paus vraagt de gastlanden nog meer inspanningen te doen voor hun integratie. Vele ontheemden, onderstreept hij in zijn boodschap, zijn op de vlucht gejaagd door gewapende conflicten en andere vormen van georganiseerd geweld. Maar vluchtelingen hopen ook op een beter leven en vluchten voor armoede of de gevolgen van de aantasting van het milieu. Paus Franciscus dringt aan op een verantwoorde aanpak van nieuwe complexe situaties van immigratie, ondanks de beperkte middelen.

De paus komt opnieuw resoluut op voor de onaantastbare waardigheid van alle mensen die voor een reëel gevaar vluchten en op zoek zijn naar asiel en veiligheid. Hij breekt een lans voor hun recht op toegang tot onderwijs, op integratie en volledige deelname aan het leven van de samenleving waar zij te gast zijn. Tot slot dringt hij erop aan dat de internationale akkoorden over migratie geïnspireerd zouden worden door mededogen, vooruitziendheid én moed. Politiek mag niet ten prooi vallen aan cynisme of een globalisering van onverschilligheid.

Bron: KNA / Kerknet.be

 

 

Leestip van de dag – zondag 26 november 2017


Onderweg

Bij het feest van Christus Koning,
wat wij vandaag vieren.

Wat de toekomst brengen zal blijft een vraagteken. En toch, in het heden ligt de toekomst, of anders gezegd: de toekomst is reeds begonnen. Zij ligt voor een stuk in onze handen.

Voor een christen ligt de eindbestemming in een eeuwig leven bij God.
Daar zijn we nu al naar onderweg. Dragen we ondertussen vooral zorg voor
Gods lievelingen: de armen, ontheemden, daklozen, zieken ….
Voor hen wil Jezus in de eerste plaats een herder en een koning zijn.

Het Koningschap van Christus zal groeien in de mate dat wij zijn lievelingen
in ons hart dragen. Door ons ten dienste te stellen van de armen dienen
wij Koning Christus zelf.

Wanneer Hij in heerlijkheid zal verschijnen op het einde der tijden,
zal dit de eerste vraag zijn: “Wat heb jij onderweg voor de geringsten van
mijn broeders en zusters gedaan ?”

Bron: Parochie Aalter