Maandelijks archief: april 2018

Leestip van de dag – maandag 30 april 2018


Zaadkorrels van contemplatie

Over God die op zoek is naar ons ontwaken

Ieder ogenblik, iedere gebeurtenis in het leven van iedere mens plant iets in zijn ziel. Want net zoals de wind duizenden gevleugelde zaden draagt, zo brengt elk ogenblik kiemen van geestelijke vitaliteit mee die ongemerkt blijven rusten in de geest en de wil van de mensen. Het merendeel van deze ontelbare zaden gaat verloren en sterft, omdat de mensen niet bereid zijn ze te ontvangen, want deze zaadjes kunnen alleen maar ontkiemen in de goede aarde van vrijheid, spontaniteit en liefde.

We moeten leren inzien dat Gods liefde ons in elke situatie zoekt. Hij zoekt het goede in ons. Zijn ondoorgrondelijke liefde zoekt ons ontwaken. Het is waar dat wij, omdat dit ontwaken een soort sterven van ons uitwendige zelf inhoudt, Zijn komst zullen vrezen in de mate dat wij ons hebben geïdentificeerd met en vasthouden aan dit uitwendige zelf. Maar als we de dialectiek van leven en dood begrijpen, zullen we ook de risico’s kunnen aanvaarden die het geloof meebrengt, en zullen we de keuzes durven maken die ons vrijmaken van ons routineuze zelf. Het zal een nieuwe mens van ons maken en ons een nieuwe werkelijkheid doen ontdekken.

Thomas Merton

 

Leestip van de dag – zondag 29 april 2018


Oma (54) kookt elk weekend
voor 200 daklozen

Al zes jaar lang zet de Amerikaanse Gloria Lewis zich in voor daklozen. Zij investeert tijd en energie, een mecenas en andere donateurs financieren.

6 jaar geleden richtte Gloria Lewis uit het Amerikaanse Florida een liefdadigheidsinstelling op: Care in Action. Daarmee wilde ze de daklozen uit haar buurt één keer per week een volwaardige maaltijd aanbieden.

In het begin maakte ze 20 maaltijden per week om uit te delen — ze betaalde dat uit eigen zak.

Na drie jaar, toen ze er bijna de brui aan wilde geven, dook een zakenman op die Gloria’s voornaamste mecenas werd: hij schonk 10.000 euro en bleef het initiatief steunen. Dat maakt mogelijk dat Gloria nu elke week 225 warme maaltijden én ontbijt bedeelt aan daklozen in de buurt. Nog altijd maakt ze die klaar in haar eigen keukentje en brengt ze alles rond met de auto.

Bijbelvers op elk doosje

Gloria immigreerde 30 jaar geleden uit Barbados en heeft het nooit breed gehad. De man die ze naar Amerika volgde, liet haar al snel in de steek. Ze werkt nog altijd fulltime als serveerster. ‘Ik weet wat het is om arm te zijn en hoe snel je dakloos kunt worden.

Ik herken mezelf
in de mensen die ik help.

Voor Gloria is het ook een roeping: ‘Zonder de hulp van God zou dit niet lukken. God heeft mijn man en mij geroepen om dit te doen. Ik vind het een eer mensen te mogen dienen.’ Op de doosjes uit piepschuim waarin het eten zit, schrijft haar zoon bemoedigende passages uit de Bijbel.

Gloria is intussen gelukkig getrouwd en heeft twee zonen. Voor veel daklozen is haar levensweg een voorbeeld: ‘Het is altijd mogelijk om opnieuw te beginnen.’

Website: http://careinactionusa.org/

Bron: Kerknet.be

 

 

Leestip van de dag – zaterdag 28 april 2018


Hineni – Hier ben ik

Over de lokroep van God

Foto: een trappistin uit de St Mary’s abbey
(Glaincairn – VS)

Een van de mooiste woorden uit de Bijbel vind ik Hineni – Hebreeuws voor: Zie, ik. Of, als je het begrijpelijker wilt zeggen: Hier ben ik. Het is het antwoord dat een mens geeft als God hem roept. Denk aan Abraham, Mozes, Samuël. God roept hen met naam en toenaam en hun antwoord is: ‘Hineni. Hier ben ik.’ Een antwoord dat zoveel meer zegt dan alleen een plaatsbepaling. Het zegt: ik heb U gehoord en ik wil antwoord geven. Ik stel me open. Ik maak… me leeg; ik ben beschikbaar. Uw wil geschiede, en ik geef mijzelf als instrument in uw handen. Mij geschiede naar uw woord.

Het is ook een prachtig woord om in meditatie te gebruiken. Als je gedachten je meevoeren of dat wat je hoort je naar buiten trekt of je gevoelens met je aan de haal gaan – om dan terug te keren naar deze woorden. ‘Hier ben ik.’ Om allereerst jezelf weer even terug te brengen naar deze plek, naar dit moment, naar hier en nu. Maar ook om jezelf open te stellen, beschikbaar te stellen, uit handen te geven. Je krijgt vanzelf een verwachtingsvolle, aandachtige houding. Je wordt nieuwsgierig naar wat komen gaat. Je bent alert en open. Ontvankelijk voor de meest subtiele veranderingen in je en om je heen. ‘Hier ben ik.’

Het begin van de reis die geestelijke weg heet is dat je geroepen wordt. En elke stap op deze weg begint ermee dat je geroepen wordt, elke dag opnieuw. Je voelt een verlangen om op weg te gaan, verder te gaan, dieper te gaan. De lokroep van God. Hij verleidt je om dichterbij te komen, Hij nodigt je uit, Hij vraagt je ten dans. Durf je die uitnodiging aan te nemen? Zonder vooraf te weten wat voor dans het zal zijn waarin God je meeneemt? Zonder te weten waarheen je nu weer geleid wordt? Durf jij het te zeggen, elke dag opnieuw? Hineni – Hier ben ik!

Auteur: Marga Haas

Bron: De Bezieling

Naar de blog van Marga Haas

Leestip van de dag – vrijdag 17 april 2018


Het doopsel is geen toverformule
maar een gave van de Geest

In zijn 3de catechese over het doopsel bij de algemene audiëntie van woensdag 25 april 2018 sprak de paus over de kracht om het kwaad te overwinnen.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

We denken verder na over het doopsel in het licht van Gods Woord.

Het is het Evangelie dat de kandidaten verlicht en het geloofsantwoord opwekt: Het doopsel is inderdaad op bijzondere wijze ‘het sacrament van het geloof’, omdat het de sacramentele toegang is tot het geloofsleven. (Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK), 1236). En het geloof is de overgave van zichzelf aan de Heer Jezus, die herkend wordt als een waterbron opborrelend tot eeuwig leven (Joh 4,14), het licht van de wereld (Joh 9,5), de verrijzenis en het leven (Joh 11,25), zoals de weg leert die de catechumenen, ook vandaag, afleggen om de christelijke initiatie te ontvangen. De catechumenen, onderricht door het luisteren naar Jezus, door zijn leer en door zijn werken, herbeleven de ervaring van de Samaritaanse vrouw, dorstend naar levend water, van de blindgeborene die de ogen kan openen en van Lazarus die uit het graf komt. Het Evangelie bezit de kracht iemand die het met geloof opneemt, te veranderen en te ontrukken aan het domein van de Boze en zo te leren de Heer met vreugde en nieuwheid van leven te dienen

Het gebed van de Kerk

Naar de doopvont gaat men nooit alleen, maar vergezeld van het gebed van heel de Kerk, zoals de aanroeping van de heiligen aangeeft die voorafgaat aan het exorcismegebed en de zalving met catechumenenolie. Het zijn gebaren die van in de oudheid aangeven aan hen die gaan herboren worden als kinderen van God, dat het gebed van de Kerk hen steunt in de strijd tegen het kwaad en hen vergezelt op de weg van het goede, hen helpt zich te onttrekken aan de macht van de zonde om over te gaan naar het rijk van de goddelijke genade. Het gebed van de Kerk.

De Kerk bidt en bidt voor iedereen, voor ons allen !
Wij, Kerk, bidden voor de anderen.

Verbonden met de Kerk moeten wij voor de anderen bidden: Heer, ik bid U voor wie in nood verkeert, voor hen die niet geloven … Niet vergeten: het gebed van de Kerk gebeurt voortdurend. Wij moeten aansluiten bij dat gebed en bidden voor heel het volk van God en voor hen die nood hebben aan het gebed. Om die reden wordt de weg van de volwassen catechumenen getekend door herhaalde exorcismen uitgesproken door de priester (cf. KKK, 1237) dat wil zeggen door gebeden die de verlossing afsmeken van al wat van Christus verwijdert en de intieme verbondenheid met Hem verhindert. Ook voor de kindjes wordt aan God gevraagd ze te bevrijden van de erfzonde en ze te wijden tot verblijf van de Heilige Geest (Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel, 1980, nr. 26). De kindjes.

Bidden voor het geestelijk en lichamelijk
welzijn van de kindjes. Het is een manier
om de kindjes door het gebed te beschermen.

Zoals de evangelies getuigen heeft Jezus zelf de demonen bestreden en verjaagd om de komst van het Rijk van God aan te duiden (cf. Mt 12,28): zijn overwinning op de Boze schept vrije ruimte voor de heerschappij van God die blij stemt en verzoend doet leven.

Strijden tegen de geest van de Boze

Het doopsel is geen toverformule maar een gave van de Heilige Geest die, aan wie het ontvangt, in staat stelt tegen de geest van de Boze te strijden door te geloven dat God zijn Zoon naar de wereld heeft gezonden om de macht van de Boze te breken en de geest van het kwaad in ons te doven, om ons te ontrukken aan de duisternis en over te brengen naar het Rijk van zijn wonderbaar licht (Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel, 1980, nr. 26). Door ondervindeng weten we dat het christelijk leven voortdurend aan bekoring onderhevig is, vooral aan de bekoring zich te verwijderen van God, van zijn wil, van de gemeenschap met Hem, om terug te vallen in strikken van de wereldse verlokking.

Het doopsel bereidt ons voor op en geeft ons kracht
voor die dagelijkse strijd, ook voor de strijd tegen de duivel
die – zoals de heilige Petrus zegt – rondwaart
als een leeuw om ons te verslinden en te vernietigen.

Zalving met olie

Naast het gebed is er de zalving met catechumenenolie op de borst. Hierdoor ontvangt de dopeling de kracht om de duivel en de zonde af te zweren alvorens naar de doopvont te gaan en daar tot nieuw leven herboren te worden (Zegening van de heilige oliën, Vooraf, nr. 3). Olie heeft het vermogen in de huid te dringen en zo goed te doen. In de oude tijden besproeiden de worstelaars zich met olie om hun spieren te versterken en om gemakkelijker uit de greep van de tegenstander te blijven. In het licht van dit symbolisme hebben de christenen van de eerste eeuwen het gebruik overgenomen om het lichaam van de doopselkandidaten te oliën; Dat gebeurt met de olie die door de bisschop werd gezegend met de bedoeling door middel van dit teken van de verlossing de macht van Christus de Verlosser aan te duiden die sterk maakt om tegen het kwaad te strijden en het te overwinnen (cf. Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel, 1980, nr. 27 bis)

We zijn niet alleen

Het is vermoeiend tegen het kwaad te strijden om zo aan zijn misleidingen te ontsnappen en, na een uitputtend gevecht, op kracht te komen. We moeten echter beseffen dat heel het christelijke leven een strijd is. Maar evenzeer moeten we voor ogen houden dat we niet alleen zijn, dat de Moeder Kerk bidt, dat haar kinderen, herboren door het doopsel, niet zouden ten ondergaan door de valkstrikken van de Boze maar ze zouden overwinnen door de kracht van het Pasen van Christus. Gesterkt door de verrezen Heer, die de vorst van deze wereld heeft overwonnen (cf. Joh 12,31), kunnen ook wij met het geloof van de Heilige Paulus herhalen: Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft (Fil 4,13).

Wij allen kunnen overwinnen, alles overwinnen,
dankzij de kracht die van Jezus komt.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be