Maandelijks archief: mei 2018

Leestip van de dag – donderdag 31 mei 2018


Godsdienstles

De Vlaamse Scholierenkoepel wil de levensbeschouwelijke vakken behouden. Ze zien ze als rustpunt en wijzen een algemeen vak LEF af.

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck is een man met een missie. Met grote ijver strijdt hij voor de vervanging van de levensbeschouwelijke vakken op school (godsdienst of zedenleer) door een neutraal vak LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie). Vooral onder vrijzinnigen vindt dat voorstel supporters.

Tegelijk klinkt er kritiek. Is een neutraal vak wel mogelijk en wenselijk? Didier Pollefeyt, hoogleraar aan de KU Leuven en drijvende kracht achter de website Thomas vindt van niet: De centrale kritiek op LEF is dat een dergelijk vak niet neutraal is, maar gedreven wordt door de ideologie die Loobuyck zelf belichaamt. Die ideologie gaat ervan uit dat religies op termijn zullen en moeten verdwijnen, omdat ze zogezegd door de rationaliteit worden overstegen. Volgens die ideologie is God een fictieve constructie van mensen.

Patrick Loobuyck heeft ook de Grondwet tegen. Meer bepaald artikel 24, dat onder meer de basisvisie op levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs vastlegt. Met de woorden het onderwijs is vrij legt de Grondwet het fundament voor het vrije onderwijs, dat in Vlaanderen grotendeels katholiek is. Tegelijk bepaalt het artikel de levensbeschouwelijke opvoeding in het officiële onderwijs: De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer. Iedere leerling moet dus een levensbeschouwelijk vak volgen.

In een opmerkelijke reactie op Patrick Loobuyck pleit de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) uitdrukkelijk voor het behoud van die levensbeschouwelijke vakken op school. VSK-voorzitster Rania el Mard ziet die als een belangrijk rustpunt tussen de andere vakken, een moment om na te denken en te praten over persoonlijke, maatschappelijke en spirituele onderwerpen.

Identiteit is belangrijk voor scholieren, verduidelijkt Rania el Mard. Wij zijn op zoek naar wie we zijn en naar wat onze plaats in de wereld is. Levensbeschouwelijke vakken leren ons kritisch na te denken over onszelf en de anderen. We ontdekken er onze normen en waarden.

Moet het daarbij ook gaan over God en geloof? Ja, want voor velen maakt dat deel uit van hun identiteit, zegt de jonge voorzitster. En ook wie niet gelovig is, heeft er baat bij om grondig te leren nadenken.

Daarom wil VSK de levensbeschouwelijke lessen niet enkel in het katholieke onderwijs behouden, maar ook in het officiële. Godsdienst is geen egoïstisch vak, argumenteert Rania el Mard. Het vak leert ons iedereen in de samenleving een plaats te geven. Bovendien kan iemand, ook wie zelf niet katholiek is, toch interesse hebben in de katholieke waarden en overeenkomsten ontdekken met de eigen overtuiging.

Geldt dat ook voor haar, als moslim met Marokkaanse wortels? Absoluut, beaamt ze, want in de katholieke godsdienstles ontdek ik andere invalshoeken dan ik gewoon ben. In België is het katholicisme fundamenteel. Tegelijk is er ruimte voor mijn eigen identiteit. Elkaar leren kennen is cruciaal. Zo ontdekte ik dat katholieken en moslims veel meer gemeenschappelijk hebben dan wat hen scheidt. Er zijn veel gelijke waarden. Er zijn ook de verschillen, maar die leer je respecteren.

De VSK-voorzitster beklemtoont voorts dat het behoud van de levensbeschouwelijke vakken brede steun geniet onder Vlaamse scholieren. Ik vertolk niet zomaar het standpunt van een kleine groep”, benadrukt ze. „We polsen voortdurend en op een ruime schaal de mening van de schoolgaande jongeren, via alle mogelijke kanalen.

De Vlaamse scholieren zijn dan ook vastberaden. In een reactie op de LEF-voorstellen van Patrick Loobucyk concluderen ze resoluut: Toegespitste levensbeschouwelijke vakken vervangen door een algemeen filosofisch vak of laten opgaan in verschillende vakken? Nee, bedankt. De verschillende levensbeschouwelijke vakken zouden wel meer moeten uitwisselen.

Luc Vanmaercke

Bron: Kerk & Leven

 

 

 

Leestip van de dag – woensdag 30 mei 2018


Rappende Keniaanse priester verovert internet

Met zijn originele manier van preken hoopt de Keniaanse katholieke priester, bijgenaamd Sweet Paul, om jongeren naar de kerk te halen.

Lees verder en bekijk het filmpje: klik hier.

Leestip van de dag – dinsdag 29 mei 2018


Bisschop van Brits prinselijk huwelijk
leidt protest tegen Trump

Actievoerders hebben in een gebedscirkel voor het Witte Huis gebeden voor een inclusief Amerika, zonder vreemdelingenhaat en onverdraagzaam fanatisme.

De Afro-Amerikaanse episcopaalse bisschop Michael Curry, die als een nieuwe Martin Luther King een sterke indruk maakte met zijn homilie over de liefde tijdens het Britse huwelijk van prins Harry en Meghan Markle, liep vorige week aan het hoofd van een protestmars tegen het ‘America First’-beleid van president Donald Trump. Bemin je naaste en hou ook van je buurman als je hem niet leuk vindt. Bemin je democratische buur, je republikeinse buurman, je zwarte en je blanke buur, je buurmeisje, je Angelsaksische of Latino buur en ook als hij een andere seksuele voorkeur heeft, sprak de geestelijke tijdens een wake die door meer dan 2.000 mensen werd bijgewoond.

Daarna trokken de actievoerders met kaarsen en onder leiding van bisschop Curry naar het Lafayette-plein tegenover het Witte Huis. Daar vormden zij een gebedscirkel. In de voorgelezen teksten werd betoogd dat de ziel van het land en de integriteit van het geloof op het spel staan: Wij verwerpen het ‘Amerika eerst’, dat een theologische ketterij is voor volgelingen van Christus. Wij delen de patriottische liefde voor ons land, maar verwerpen vreemdelingenhaat en etnisch nationalisme. Wij veroordelen de aanhoudende en toenemende aanvallen tegen immigranten en vluchtelingen.

° Bron: Independent Catholic News / Kerknet.be

Leestip van de dag – maandag 28 mei 2018


Protestantse lof voor oecumenische inzet paus Franciscus

Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken (WCC) dankt paus Franciscus voor zijn sterke oecumenische engagement.

Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken (WCC), steekt in een interview met het Zwitserse katholieke persagentschap Kipa-Apic de loftrompet over de moedige houding van paus Franciscus in de oecumenische toenadering. Volgens Fykse Tveit beseft de paus dat wij op het pad naar christelijke eenheid niet kunnen blijven wachten tot alle meningsverschillen zijn opgelost om vooruitgang te boeken. Christelijke Kerken moeten nagaan wat zij samen kunnen doen op het vlak van diaconie en verkondiging en hoe zij samen een christelijk getuigenis kunnen afleggen.

Door die positieve houding heeft paus Franciscus ervoor gezorgd dat er op het vlak van oecumene ook daadwerkelijk vooruitgang is geboekt. Fykse Tveit verwijst naar zijn aanwezigheid op de startviering voor de herdenking van 500 jaar Reformatie in de Zweedse stad Lund, de ontvangst van een delegatie van de waldenzen in het Vaticaan en nu opnieuw met zijn bezoek aan het hoofdkwartier van de WCC in Genève op 21 juni aanstaande.

° Bron: Kipa-Apic / Kerknet.be

 

Leestip van de dag – zondag 26 mei 2018


O mijn Drie, mijn Alles

Vandaag, waar wij het mysterie gedenken en vieren van de Heilige Drievuldigheid, plaats ik graag dat mooie gebed van de heilige Elisabeth van Dijon (1880-1906), ook wel gekend als Elsisabeth van de Drie-eenheid. Warm aanbevolen om het (aan)biddend te lezen, te bidden; woorden die je meenemen tot in het mysterie zelf van de Drie-eenheid.

O mijn God, Drie-eenheid die ik aanbid, help mij mijzelf helemaal te vergeten om mijn intrek te nemen in U, rustig en in vrede, als was mijn ziel al in de eeuwigheid. Moge niets mijn vrede verstoren, niets mij wegtrekken uit U, o mijn Onveranderlijke. Maar dat elke minuut mij verder binnenvoert in de diepte van uw Mysterie. Breng mijn ziel tot rust, maak er uw hemel, uw geliefde thuis waar U rusten kan. Dat ik U daar nooit alleen laat, maar er met heel mijn wezen, aanwezig ben, heel wakker in mijn geloof, heel en al aanbidding, helemaal prijsgegeven aan uw scheppende Kracht.

O mijn Christus, uit liefde gekruisigd, ik zou een bruid willen zijn voor uw Hart, U met heerlijkheid bekleden, U liefhebben, tot ik ervan sterf! Maar ik voel mijn onmacht en ik vraag U: “Bekleed mij met Uzelf”, maak mij innerlijk één met al de verlangens van uw ziel, overrompel mij, neem mij in uw bezit, alle plaats voor U, opdat mijn leven enkel een uitstraling van uw leven zij. Kom in mij als Aanbidder, als Verzoener en als Redder.

O eeuwig Woord, Woord van mijn God, ik wil mijn leven doorbrengen luisterend naar U, ik wil mij volkomen laten onderrichten om alles van U te leren. Zo wil ik, door alle nachten, alle leegte, alle onmacht heen, altijd mijn blik vast op U vestigen en verblijven in uw groot Licht. O mijn geliefde Ster, boei mij zozeer dat ik uw lichtkrans nooit meer verlaten kan.

O verterend Vuur, Geest van liefde, kom over mij, opdat er in mijn ziel net als een menswording van het Woord gebeurt: dat ik Hem nog een menszijn erbij kan aanbieden, waarin Hij heel zijn Mysterie opnieuw doorleven kan.

En Gij, o Vader, buig U neer over uw arm, klein schepseltje, overschaduw haar, zie in haar nog enkel de Geliefde in wie Gij heel uw vreugde vindt.

O mijn Drie, mijn Alles, mijn Zaligheid, oneindige Enige, Onmetelijkheid waarin ik mij verlies, ik lever mij aan U over als een prooi. Berg U in mijn opdat ik mij berg in U, wachtend om in uw licht de afgrond van uw grootheden te gaan schouwen.

Meer info over Elisabeth van Dijon: klik hier.