27 dec – H. Johannes, apostel en evangelist

Feest

Uit de eerste brief van Johannes 1, 1-4

Wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen we aan u.’

Vrienden,
wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Tussenzang: Ps 97, 1 + 2 + 5 + 6 + 11 + 12

Refr.: Verheug u, rechtvaardigen, in de Heer.

De Heer is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.
In wolk en duisternis is Hij gehuld,
zijn troon rust op recht en gerechtigheid.

De bergen smelten als was voor de Heer,
voor de Heer van heel de aarde.
De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van hart.
Verheug u, rechtvaardigen, in de Heer,
en breng hulde aan zijn heilige naam.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Johannes 20, 1-8

Hij zag en geloofde.

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 

Van Woord naar leven

EEN STROOM VAN LIEFDE
(Bij Joh 20, 1-8)

We hoorden hoe Johannes en Petrus snel naar het graf van Jezus liepen om te zien of het inderdaad waar was dat het graf – zoals Maria Magdalena hen zei – leeg was.
Beiden liepen snel, doch Johannes was sneller, hij rende vooruit. Hij kwam dan ook als eerste bij het graf aan. Hij keek in het graf, zag, stelde vast, maar ging niet binnen. Ondertussen kwam Petrus aan, en deze ging het graf wél binnen. Waarna ook Johannes het graf betrad.

Dit is een mooi en typerend beeld van de Kerk; meer bepaald van de liefdesstroom binnen de Kerk.
De liefde, hier belichaamd door Johannes (de evangelist van de liefde!), is sneller dan Petrus die het (paus)ambt belichaamt. De Kerk is altijd iets trager, iets logger. Maar dat doet niets af aan de de liefdesstroom binnen de Kerk die altijd fris en snel is.

Neem bijvoorbeeld Lourdes. De verschijningen aan Bernadette deden in de streek zeer snel de ronde. Binnen enkele dagen kwamen er duizenden mensen afgezakt naar de grot aan de Gave. Die mensen kwamen deels uit nieuwsgierigheid, maar een grote groep ook heel zeker uit liefde voor het gebeuren. Deze mensen belichaamden de liefde die sneller was dan de officiële Kerk, die pas later tot bij de grot kwam, vaststelde en bevestigde. Mooi beeld!

De Kerk wordt geleid van bovenuit, maar ze leeft van onderuit. Beide leven in een voortdurende bevruchting van elkaar, waarvan de liefde steeds de bron is. Die liefde leeft onder het gewone volk, waar de ambtsdragers binnen de Kerk de taak hebben het gelovige volk te behoeden en te leiden, te onderrichten en indien nodig bij te sturen. Maar bovenal heeft zij de opdracht te bevestigen waar de Heer roept en op welke wijze Hij dat doet.

Het leven van de Heer is de liefde, die altijd fris, blij en snel is. En als de Kerk een roeping heeft in deze wereld, dan is het dit leven te leven. Christus met ons, door ons, in ons.

Laten we bidden

Vader,
Geef ons de frisheid van uw liefde
die ons van onderuit enthousiasmeert
het leven te vieren.
In diepe verbondenheid
met Jezus, onze Broeder en Heer.
Amen.

Moge de liefde in je hart in al haar frisheid een verkwikking zijn voor allen die je vandaag ontmoet. Als een fontein.
Met een hartelijke groet,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.