29 april – H. Catharina van Siëna

Catharina van Siëna, maagd en kerklerares (feest)

Uit de eerste brief van Johannes 1, 5 – 2, 2

Vrienden,
dit is wat wij Christus hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.
Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Tussenzang: Ps 103, 1-4 + 8-9 + 13-14 + 17-18a

Refr.: Prijs de Heer, mijn ziel.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de Heer over wie Hem vrezen.
Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

Maar de Heer is trouw aan wie Hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond.

Vers voor het evangelie (Mt. 11, 28)

Alleluia.
Kom allen bij Mij, spreekt de Heer,
jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
Ik zal jullie rust geven.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-30

In die dagen sprak Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 
Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

OVER DE NEDERIGHEID VAN HET HART

Vandaag zegt Jezus: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.’

Wanneer Jezus hier spreekt over ‘eenvoudige’ mensen, bedoelt Hij niet mensen die geen studie hebben genoten, zonder diploma’s of met een zogenaamd laag IQ. Als Hij het heeft over ‘wijzen en verstandigen’, doelt Hij niet op mensen die succesvol zijn in het leven, met universitaire graden, hoogopgeleiden, noch op theologen of zij die hoge posities bekleden in de Kerk.

De ‘wijzen’ waar Jezus naar verwijst, zijn zij die zichzelf als verstandig beschouwen los van hun Schepper. Ze zitten als het ware op de troon van God en menen dat ze Hem niet nodig hebben. Ze leven en handelen vanuit hun eigen ego, los van de Vader. Ze zijn hoogmoedig, zelfvoldaan, arrogant, trots.

De ‘eenvoudigen’ waar Jezus vandaag over spreekt, zijn zij die de kunst verstaan zich te buigen voor de Allerhoogste, in diepe aanbidding van hun Schepper, wetende dat alle wijsheid en redding van Hem komt, zich bewust van de inwoning van de Vader door de Zoon diep in de ziel van de mens. Van daaruit mag de mens dan leven, puttend uit de oneindige goedheid van God, om bezield door Hem Zijn liefde te uiten in het dagelijks leven.

Een gezond verstand, een trouw en standvastig gebedsleven, en een duidelijke keuze voor het evangelie zijn drie sleutels om als gelovige ‘eenvoudig’ door het leven te gaan; opgewekt en welgemoed, de Heer aan je zijde, Hem met je meedragend, levend vanuit Hem.

Laten we bidden

Vader,
geef ons – in Christus –
een hart dat eenvoudig is,
bereid U welkom te heten,
beschikbaar Hem te dragen.
Neem alle hoogmoed uit ons weg
en leer ons de weg
van uw kindschap te gaan.
In Christus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, laten we vandaag oprecht en eenvoudig Gods lied van liefde zingen in alles wat we doen.
Zegen over deze nieuwe week.
Van harte, kris


Vragen om mee op weg te gaan.

Ervaar ik geloof als een levendig gebeuren in mijn hart, of is het slechts een activiteit die plaatsvindt in mijn hersenpan?

Ben ik bereid om in mijn leven diep te buigen voor de Allerhoogste, in de overtuiging dat ik geroepen ben om van Hem te ontvangen en vanuit Hem te leven?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.