29 april – H. Catharina van Siëna

Catharina van Siëna, maagd en kerklerares (feest)

Uit de eerste brief van Johannes 1, 5 – 2, 2

Het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde

Vrienden,
dit is wat wij Christus hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.
Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 17 + 18a

Refr.: Prijs de Heer, mijn ziel.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de Heer over wie Hem vrezen.
Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

Maar de Heer is trouw aan wie Hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond.

Vers voor het evangelie (Mt. 11, 28)

Alleluia.
Kom allen bij Mij, spreekt de Heer,
jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
Ik zal jullie rust geven.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-30

Een boodschap onthuld voor de eenvoudigen.

In die dagen sprak Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 
Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

OVER DE NEDERIGHEID VAN HET HART

Vandaag zegt Jezus: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.’

Wanneer Jezus hier spreekt over ‘eenvoudige’ mensen, dan heeft Hij het niet over mensen die niet gestudeerd zouden hebben, mensen zonder diploma’s of mensen met een zogenoemd laag IQ. Wanneer Hij spreekt over ‘wijzen en verstandigen’ heeft Hij het niet over mensen die het ver geschopt hebben in hun leven, mensen met universitaire diploma’s, hooggeleerden, ook niet over theologen of zij die hoogstaande functies zouden bekleden in de Kerk.

De ‘wijzen’ waarover Jezus hier spreekt zijn zij die zichzelf verstandig achten los van hun Schepper. Zij zetelen als het ware op de troon van God en vinden dat ze Hem niet nodig hebben. Zij leven en handelen vanuit hun ‘ikje’ los van de Vader. Ze zijn hoogmoedig, zelfingenomen, verwaand, hovaardig.

De ‘eenvoudigen’ waarover Jezus vandaag spreekt zijn zij die de levenskunst verstaan te buigen voor de Allerhoogste, in diepe aanbidding voor hun Schepper, wetend dat alle wijsheid en heil van Hem komt, zich bewust zijnde dat de Vader doorheen de Zoon zijn inwoning heeft diep in de ziel van de mens. Van Hem uit mag de mens dan leven, puttend uit Gods oneindige goedheid, om bezield door Hem zijn liefde te bezingen doorheen het leven van elke dag.

Een gezond boerenverstand, een trouw en stevig gebedsleven en een duidelijke keuze voor het evangelie, zijn drie sleutels om als gelovige ‘eenvoudig’ door het leven te gaan; fris en welgezind, de Heer aan je zijde, Hem met je meedragend, vanuit Hem levend.

Vader,
geef ons – in Christus –
een hart dat eenvoudig is,
bereid U welkom te heten,
beschikbaar Hem te dragen.
Neem alle hoogmoed uit ons weg
en leer ons de weg
van uw kindschap te gaan.
In Christus’ naam.
Amen.

Een mooi en lente-rijk weekend,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.