4 okt – Franciscus van Assisi

Vandaag, op 4 oktober, gedenkt en viert de Kerk de heilige Franciscus van Assisi. Gekozen is voor de lezingen eigen aan de feestdag.

Uit de brief van Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het doet er niet toe of iemand besneden is of niet, maar alleen of iemand een nieuwe schepping is. Moge er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.


Psalm 16, 1-2a + 5 + 7 + 8 + 11

Behoed mij, God, ik schuil bij U.
Ik zeg tot de Heer: U bent mijn Heer,
mijn enig bezit, mijn levensbeker.
U houdt mijn lot in handen.

Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Steeds houd ik de Heer voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

U wijst mij de weg van het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.


Alleluia-vers

Alleluia.
Franciscus, arm en nederig,
gaat rijke de hemel binnen,
onthaald op hemels lofgezang.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-30

In die dagen bad Jezus: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 
Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

Vandaag vieren we het feest van de heilige Franciscus van Assisi. We herdenken dat hij gestorven is in de nacht van 3 oktober 1226. Zijn getuigenis beroert vandaag nog steeds het hart van vele mensen en brengt hen tot bij de Heer. De ontmoeting met de melaatse, die Franciscus omhelsde en kuste, en het luisteren naar de stem van de Gekruisigde in het kerkje van San Damiano, waren het fundament van zijn bekering. Van dan af begint de jonge Franciscus het evangelie te beleven “zonder toevoegingen”. In hem wordt het evangelie het zuurdesem van universele broederlijkheid.

De tekst uit het evangelie die de liturgie ons op dit feest aanbiedt, herinnert ons aan Jezus’ gebeden. Het is Jezus’ dankzegging aan de Vader omdat Hij zich over de kleinen heeft ontfermd en hun het mysterie van zijn reddende liefde heeft onthuld, een mysterie dat eeuwenlang verborgen is gebleven en dat zelfs de wijzen niet hadden kunnen begrijpen als God het niet zelf had geopenbaard: dat God de wereld zo lief heeft gehad dat Hij zijn eigen Zoon heeft gezonden om alle mensen te redden uit de macht van het kwaad en de dood.

De Vader wil de mensen redden en bevrijden, te beginnen bij de kleinsten en de zwaksten. Het is het ‘privilege van de armen’, iets wat vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel geldt en ook nu nog een prioriteit is in het leven van Jezus’ volgelingen.

Paus Franciscus herinnert ons daar steeds opnieuw aan. Daarom heeft hij de naam van de heilige Franciscus gekozen, die ons vandaag nog steeds aanspoort met zijn voorbeeld om onszelf te beschouwen als die kleine mensen die Gods liefde hebben ontvangen waarvan het de bedoeling is dat ze haar beleven.

De heilige Franciscus maakte deel uit van de lange schare gelovigen die als een rode draad door twintig eeuwen christelijke geschiedenis loopt: de voorliefde van God voor de armen en de zwakken. Daarvan vertrekt God om de wereld te bevrijden. Franciscus herhaalt wat Jezus met zijn leerlingen deed: Jezus koos eenvoudige, misprezen mensen uit als apostelen voor zijn rijk. Door ons – zo zou het moeten – blijft Jezus zich tot de vermoeide menigte van deze wereld richten zeggende: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zak Ik jullie rust geven’.

Laat ons arm leven, als een ware bedelaar naar Gods liefde.

Bron: Vincenzo Paglia

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
maak ons arm van geest, opdat wij U erkennen in al onze broeders en zusters als Degene die bedelt naar liefde.
Moge wij de liefde alle eer brengen door haar ten diepste te beleven.
In Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.