6 aug – Gedaanteverandering van de Heer

Feest – eigen lezingen

Foto bovenaan: Een christelijke overlevering heeft de deze berg geïdentificeerd als de berg Tabor. Deze 588 meter hoge berg ligt in Laag-Galilea aan de rand van de Vlakte van Jizreël. Bovenop ligt een kerk en een kloostertje van de Franciscaanse Custodie van het Heilig Land.


Soms overvallen ons bepaalde gebeurtenissen waarvan wij slechts achteraf de diepe zin ontdekken. Zo hebben de drie uitverkoren leerlingen, Petrus, Jakobus en Johannes, het Tabor-gebeuren ervaren. De verblindende helderheid waarmee Jezus hen zijn waar gelaat van God laat zien overrompelt hen zo, dat zij dit mooie moment willen vasthouden. Zij voelen zich op hun bestemming. Waarom nog verder gaan? Zonder de pijn en het lijden van Goede Vrijdag zouden zij Pasen willen vieren. In deze voorafbeelding van zijn verrijzenis gunt Jezus ons een blik achter de schermen van onze eeuwige toekomst. Maar met Hem moeten wij ook de weg naar Jeruzalem gaan, de weg van een consequent geloof tot het uiterste.


Uit de profeet Daniël 7, 9-10 + 13-14

Zijn kleed was wit als sneeuw.

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor Hem uit. Duizend maal duizenden dienden Hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. 
In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor Hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.


Psalm 97, 1 + 2 + 5 + 6 + 9

Refr.: Alle volken aanschouwen de majesteit van de Heer.

De Heer is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.

In wolk en duisternis is Hij gehuld,
zijn troon rust op recht en gerechtigheid.

De bergen smelten als was voor de Heer,
voor de Heer van heel de aarde.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

U, Heer, bent de hoogste op heel de aarde,
boven alle goden hoog verheven.


Vers voor het evangelie (Mt 17, 5c)

Alleuia.
Dit is mijn geliefde Zoon,
in Hem vind Ik vreugde.
Luister naar Hem.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Lucas 9, 28b-36

Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!

In die dagen ging Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. 
Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. 
Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 
Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte; toen de wolk hen omhulde werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ 
Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Van Woord naar leven

Laten we vandaag, waar we de gedaanteverandering van de Heer vieren, eenvoudig kijken naar Jezus, meer bepaald naar de biddende Jezus.

Bidden is open bloeien in Gods nabijheid, het is ademen, zuurstof nemen, op Gods berg, om in het dal stappen te zetten getekend door Gods liefde.

Bidden… zegt Kierkegaard, ‘is je diepste verlangens aan Gods hart brengen en zólang luisteren tot je Hem hoort.’

Dragen wij de liefde in ons om met regelmaat die stille berglucht in ons hart op te zoeken om te bidden, opdat er ruimte diep in onszelf zou vrijkomen om Gods liefde te kunnen aanschouwen? Om vanuit deze ervaring dankbaar het dagelijks leven te omarmen, ons gevend aan de liefde.

Een mooi weekend voor ieder van u,

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Laten wij bidden naar woorden van Theresia van Lisieux:

Heer,
een leven leiden van liefde
is niet op deze wereld onze tenten opslaan,
maar met U de weg van Calvarie gaan
en het kruis zien als een schat.
Wil ons deze genade schenken,
alle dagen van ons leven.
In uw naam.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.