6 aug – Gedaanteverandering van de Heer – A

Uit het boek Daniël 7, 9-10 + 13-14

Zijn kleed was wit als sneeuw

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor Hem uit. Duizend maal duizenden dienden Hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Gezongen antwoordpsalm 97

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht.

De Heer is koning; de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht;
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Want heel de aarde staat onder uw macht.
Gij zijt de hoogste der goden.

Uit de tweede brief van Petrus 1, 16-19

Ooggetuigen van zijn luister

Dierbaren,
toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren. 
Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Vers voor het evangelie (Mt 17, 5b)

Alleluia.
Dit is mijn geliefde Zoon,
in Hem vind Ik vreugde.
Luister naar Hem!’ 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 17, 1-9

De gedaanteverandering

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’
Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 
Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 
Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 
Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.
Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

Van Woord naar leven

STRALEN ALS GOD

Vandaag, op 6 augustus, gedenken we twee stralingsdagen. De eerste is deze van de Gedaanteverandering van de Heer. Het was een straling vol licht, een straling die de belofte in zich droeg van eeuwig leven in de heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid. De andere stralingsdag die we gedenken is deze van 6 augustus 1945 toen op Hiroshima de eerste atoombom werd gegooid. In tegenstelling met de straling van Christus op de Taborberg bracht deze straling enkel vernieling en ellende met zich mee. Niet minder dan 140.000 mensen kwamen om bij deze ene atoombom.

Vandaag leven we met een nieuwe nucleaire dreiging, en wel op wereldformaat. Met enkele tientallen bommen kan men op minder dan een uur tijd een menselijke catastrofe teweeg brengen die nog nooit gezien is. Er zal een straling bij komen kijken die vele honderdduizenden mensen zal treffen, als het al geen miljoenen zijn. Om nog niet te spreken over de milieuschade die tientallen jaren zal nodig hebben om weer tot herstel te komen.
De vernietigende straling als gevolg van een atoombom is een pure manifestatie van het kwaad. Er zijn echter nog vele andere vormen van straling als gevolg van het kwaad. Kleinmenselijk kwaad zet heel vaak aan tot kwaad. Het vergiftigt niet enkel ons eigen spreken en denken, maar het vernietigt dikwijls relaties erop uit zijnde het eigen hachje te redden. Ja, in ieder van ons schuilen er vaak kleine atoombommetjes die tot veel kwaad in staat zijn.

Maar genoeg over kwade stralingen. Vandaag mogen we kijken naar een heel ándere straling; een straling van God uit met een oproep én een belofte, en wel voor de hele mensheid.

De oproep is te luisteren naar de Heer: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ Luisteren naar de Heer houdt in dat je zelf zwijgt, dat je de oren van je diepste binnenste opent voor God zelf die je zal toefluisteren doorheen zijn Zoon. ‘Jij bent mijn dochter, jij bent mijn zoon, in jou vind Ik vreugde’, zal God herhalen. Vreugde zal Hij ervaren door ons liefdeslied dat we in eenheid met de Heer zingen doorheen het dagelijks leven. Vreugde zal Hij ervaren wanneer we niet enkel vredevolle mensen zijn maar deze vrede ook uitdragen. Vreugde zal Hij ervaren wanneer wij vreugde beleven in Hem.

Gods lichtende straling houdt ook een belofte in: deze van het eeuwige leven. Gods liefde reikt immers veel verder dan de grenzen van ons aards bestaan. In Hem mogen we eeuwig leven. Dit bewustzijn geeft vreugde. Niet enkel door te denken aan ‘later’, maar ons huidig leven – onze daden van goedheid voor elkaar – heeft een eeuwigheidswaarde dat in de diepte vreugde geeft. Leven in het licht van de eeuwigheid is fundamenteel anders dan leven in de overtuiging dat er geen eeuwigheid is.

Geliefde mensen, open je voor de straling van God. Bemin en koester zijn komen in Christus. Sla geen tenten op, maar ga je Taborberg af, en wees licht voor de mensen jouw gegeven. Ieder heeft immers recht op jouw godsontmoeting.

Laat ons bidden

Vader,
mogen we ons verbinden met uw Geest,
opdat we in staat zouden zijn
uw straling tot in ons diepste zijn te ontvangen.
Mogen we dan, op onze beurt,
ook lichtend stralen voor de wereld;
voor de mensen die U ons schenkt.
In Christus, onze Heer.
Amen.

Een lichtende zondag,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.