6e paaszondag – A

Uit de Handelingen van de Apostelen 8, 5-8 + 14-17

Vervolging bracht Filippus naar Samaria. Hij verkondigt er het evangelie en doopt er. De moederkerk van Jeruzalem stuurt Petrus en Johannes er naartoe om Filippus’ werk te bevestigen. Zij oogst waar zij niet had gezaaid (Joh. 4, 38). De gave van de Geest voltooit de christelijke initiatie van de nieuw gedoopten.

Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. 
Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest. 

Gezongen antwoordpsalm 66

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: Jubel voor God, alle landen der aarde.

Jubel voor God, alle landen der aarde,
bezing de heerlijkheid van zijn Naam.
Breng Hem uw hulde en zeg tot uw God:
Verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.
Kom en aanschouw wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen om vrede om Hem
die eeuwig regeert om zijn macht.

Kom dan, godvrezenden, luister naar mij,
ik zal verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

Uit de eerste brief van Petrus 3, 15-18

De christenen waren blootgesteld aan laster en vervolging. Zij verweren zich met dezelfde wapens die ook Christus had gebruikt: een juist geweten, een eerlijk leven, zachtmoedigheid en eerbied.

Dierbaren,
erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich over hun laster schamen. Het is beter te lijden – indien God dat wil – omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 

Vers voor het evangelie (Joh 14, 23)

Alleluia.
Wanneer iemand Mij liefheeft,
zegt de Heer,
zal hij zich houden aan wat Ik zeg,
mijn Vader zal hem liefhebben
en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen
en bij hem wonen. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 14, 15-21

Wanneer Jezus zijn leerlingen gaat verlaten drukt Hij hen op het hart trouw te blijven aan zijn geboden. Hij belooft hen de gave van de Geest.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 
Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 
Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Van Woord naar leven

OVER DE GEEST VAN WAARHEID

Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten. 
Zo lezen we vandaag in de Handelingen van de apostelen.

Vincenzo Paglia schrijft over deze boze geesten het volgende:
‘Het komt er op aan om met veel realiteitszin te erkennen dat er inderdaad veel boze geesten zijn. Die doen zich niet vreemd voor; ze hullen zich in normaliteit. Ieder van ons moet erkennen dat wij bezeten zijn, en ons zonder al te veel tegenstand te bieden, overleveren aan deze boze geesten. Zij zijn het die kwaad doen, die geweld, eenzaamheid, vijandelijkheden en oorlogen veroorzaken.’
Einde citaat.

Ik denk dat het inderdaad waar is. In zeker opzicht hebben we allemaal last van een zekere bezetenheid, omdat we – vaak zonder we het weten – toegeven aan allerlei zaken die ons wegtrekken van God, van zijn liefde, van onze roeping. Meer dan ooit hebben we de Geest van God nodig.

Vincenzo Paglia:
‘Wij hebben de Geest van de Heer nodig. Die Geest moet neerdalen en in een geestelijke aardbeving de starre en gesloten muren van ons hart dooreen schudden. Deze kleine vlam van liefde die de Geest in ons hart legt, is de innerlijke kracht die ons op onze levensweg ondersteunt en ons doet groeien naar het beeld van Jezus.’
Einde citaat.

Die Geest (de Geest van de waarheid, zoals Jezus Hem vandaag omschrijft) wordt ons gegeven en is tegelijk reeds in ons. Hij wordt ons gegeven omdat Hij zichzelf voortdurend vernieuwt en op een actieve wijze Gods liefde voortdurend in ons blaast. Anderzijds is Hij reeds in ons aanwezig; ons geschonken bij het doopsel. Onze taak, én roeping, is het, ons in de gloed van de Geest neer te leggen, opdat ons verlangen enkel God zou zijn. Vanuit de warmte van de Geest mogen we dan bidden, smeken, verlangen, toevertrouwen, en uiteindelijk ook ‘doen’. Wanneer we ons verinnigen met de Geest zal dit ‘doen’ een eenheidsgebeuren zijn met de Heer. De Geest zal ons in Christus brengen. Christus neemt ons op in zijn eigen ja-woord tot de Vader. En verenigd met de Heer zullen we de liefde van God belichamen.

Laten we bidden

Vader,
moge uw Geest van waarheid
ons ten diepste bezielen
opdat wij in alle zuiverheid,
los van enige kwade geest,
uw liefde moge zijn.
In Christus,
onze Broeder en Heer.
Amen.

Een mooie zondag,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.