6e paaszondag – B

Uit de Handelingen van de Apostelen 10, 25-26 + 34-35 + 44-48

Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich in aanbidding neer aan zijn voeten. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: ‘Sta op. Ik ben ook maar een mens.’
Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt.’
Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen.
Toen merkte Petrus op: ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.

Tussenzang: Uit ps 98

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: De Heer openbaarde zijn heil aan de volken.

Zing voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De Heer openbaarde zijn heil,
gerechtigheid toonde Hij aan de volken.
Hij bleef zijn erbarmen indachtig,
zijn trouw jegens Israëls huis.

De hele aarde aanschouwde
het heil van de Heer, onze God.
Verheerlijk de Heer, alle landen,
wees blij, verheug u en zing.

Uit de eerste brief van Johannes 4, 7-10

Geliefde broeders en zusters,
laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Vers voor het evangelie (Joh 14, 23)

Alleluia.
Wanneer iemand Mij liefheeft
zal hij zich houden aan wat Ik zeg,
mijn Vader zal hem liefhebben
en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen
en bij hem wonen.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 9-17

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.
Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.’

Van Woord naar leven

UITVERKIEZING IN LIEFDE

‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’
Zo horen we Jezus vandaag zeggen tot zijn leerlingen, en tot ieder van ons.

Een tijd geleden had ik een gesprek met een religieuze zuster over deze uitspraak van Jezus. Ze vertelde me dat ze elke ochtend aan deze woorden van de Heer denkt, met de gedachte dat Jezus haar persoonlijk uitkiest om verenigd te zijn met Gods liefde. Ze ervaart dit als een geweldige eer: dat de Heer haar elke dag opnieuw persoonlijk uitkiest.
Maar weet, beste mensen, Hij doet dat niet alleen bij deze zuster, maar bij ons allemaal. Ja, elke ochtend word jij persoonlijk door de Heer uitgekozen om Gods liefde te belichamen. Hij spreekt je aan bij je naam, nodigt je uit om je aan Hem te geven, zodat je, verbonden met Hem, de dag zou doorgaan. Om vruchten voort te brengen, zoals het citaat zegt, blijvende vruchten, vruchten van liefde.

Jezus spreekt ons, jij en ik, elke ochtend heel persoonlijk aan … Zijn we ons daar wel van bewust? Wat een eer toch. Het zou ons moeten vervullen met ontzag en dankbaarheid. Het zou ons automatisch in gebed moeten brengen, nog voordat we aan ons expliciete gebed beginnen. Voordat we aan de Heer denken, denkt Hij al aan ons. Voordat we wakker worden in ons bed, is Hij al bij ons en wacht als het ware op ons. Of beter gezegd, en zelfs juister: de Heer is bij ons, zelfs in onze slaap. Zoals Huub Oosterhuis lang geleden zo mooi dichtte: ‘Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen’.
Inderdaad, dag en nacht is God in Christus bij ons, in ons zijn woord leggend, zijn woord van liefde dat ‘uitverkiezing’ en ‘uitnodiging’ inhoudt.

Ik wil graag een suggestie doen: Neem gedurende de dag af en toe een moment van stilte, sluit eventueel je ogen, en wees je bewust dat de Heer je heel persoonlijk aanspreekt en uitkiest om met Hem Gods liefde te zijn. Laat dit moment een gebedsmoment zijn, waarin je je zacht tegen Hem neerlegt. Drink van Hem, zoals een baby doet aan de borst van zijn moeder. En neem je uitverkiezing serieus, wees er diep blij en dankbaar om. Moge het je aanzetten om de dag door te gaan, verenigd met Jezus. Maak zo de soep, hang de was op, ontmoet vanuit je ontmoeting met God ieder mens die je vandaag tegenkomt.
En zo zul je vruchten dragen: in je eigen hart (vruchten van vrede), maar ook in alles wat je doet en voor iedereen die je ontmoet.

Laten we bidden

Goede God,
dank u voor het kiezen van ons,
niet alleen vandaag,
maar elke dag opnieuw.
Geef ons de genade
in uw liefde te leven
en zo vruchten voort te brengen
die blijvend zijn.
In uw naam.
Amen.

Geliefde mensen, mogen we elke ochtend vervuld worden door het besef dat ieder van ons persoonlijk door de Heer is uitverkoren en geroepen om zijn liefde te belichamen. Laat dit besef ons diepe dankbaarheid schenken en ons hart vervullen met innerlijke vreugde, zodat we volmondig ‘ja’ kunnen zeggen.
Zegen over deze zondag.
Genegen, kris


Vragen om mee op weg te gaan

Besef ik écht dat God mij vandaag heel persoonlijk uitkiest, aanspreekt en roept?

Hoe beïnvloedt deze roeping mijn gebedsleven en alles wat ik gedurende de dag doe?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.