7e paaszondag – B

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 15-17 + 20a + 20c-26

In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen – er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen – en zei: ‘Vrienden, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak.
In het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven: “Laat een ander zijn taak overnemen.” Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’
Ze stelden twee mannen voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias. Daarna baden ze als volgt: ‘U, Heer, doorgrondt ieders hart. Wijs van deze beide mannen degene aan die U gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die naar de voor hem bestemde plaats is gegaan.’ Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd.

Tussenzang: Uit ps 103

(tekst onder geluidsfragment)

Refr.: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost en west,
zo verdrijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.
Verheerlijk de Heer, als zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

Uit de eerste brief van Johannes 4, 11-16

Geliefde broeders en zusters,
als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.
Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Vers voor het evangelie (Joh 14, 18)

Alleluia.
Ik laat jullie niet als wezen achter,
zegt de Heer.
Ik kom bij jullie terug,
en jullie hart zal zich verblijden.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 17, 11b-19

In die dagen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
‘Heilige Vader, bewaar hen door uw Naam, de Naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. Zolang Ik bij hen was heb Ik hen door uw Naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de Schrift in vervulling moest gaan. Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor.
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Van Woord naar leven

VREUGDE ALS MISSIE

Bij onderstaande overweging liet ik me inspireren door een homilie die ik las bij Preken.be

In het afscheidsgebed van Jezus zoals we dat vandaag in het evangelie horen, stelt Jezus een serie vragen aan de Vader voor zijn leerlingen. Het valt op dat naast een bede om eenheid in geloof en liefde, ook een verzoek om vreugde centraal staat: ‘Opdat zij vervuld worden van mijn vreugde’. Hier spreekt Hij, ondanks het vooruitzicht van een gewelddadige dood, over ‘mijn vreugde’. Dit doet ons denken aan andere woorden van Jezus waarin Hij zegt: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan’ (Joh 14, 27a).

In de kern was Jezus een vreugdevol en vredig mens. Hij deelde in het lijden van anderen, ervoer verdriet en angst, maar in zijn diepste wezen bleef onveranderd een diepe vreugde en vrede aanwezig.

Over welke vreugde gaat het hier bij Jezus? Het is een vreugde die voortkomt uit de eenheid van zijn hele wezen met zijn hemelse Vader. Jezus besefte dat de aarde gevuld is met lijden, maar geen enkele vorm van boosheid of pijn kon Hem scheiden van de vreugde van de liefdevolle eenheid met de Vader. Daarom bidt Hij ook voor ons: ‘opdat zij vervuld worden van mijn vreugde’, zodat wij kunnen putten uit die onuitputtelijke bron van liefde en eenheid met de Vader, die de drijvende kracht moet zijn achter onze opgang naar de Vader en naar onze medemensen.
Jezus zendt zijn leerlingen uit zodat zij in deze wereld van haat en verdeeldheid deze vreugde kunnen verspreiden.

Kunnen geloof, hoop, liefde en vreugde werkelijk gescheiden zijn? De heiligen, die de eenheid en de liefde met God in Jezus volledig hebben beleefd, hebben ook zijn vreugde ervaren en doorgegeven. Denk aan Sint-Franciscus van Assisi, die steeds vreugdevoller werd naarmate hij meer in de voetstappen van Jezus trad. Of aan de heilige Elisabeth van Thuringen, die haar kasteel verliet en zich inzette voor haar armste medemensen, met de intentie om deze vreugde te delen. Paus Johannes Paulus I, bekend als de lachende paus, zei: ‘Een glimlach op het gezicht van een priester is veel meer waard dan een lange preek’.

Ook mogen we de kleine vreugdes van alledag niet verwaarlozen: het gezang van een vogel, het glinsteren van zonlicht in een dauwdruppel, het lachen van een kind. Er zijn talloze dingen die ons vreugde kunnen schenken. Jezus veranderde zelfs water in wijn tijdens een bruiloft. Hij wil dat wij leven in overvloedige vreugde.

Degene die deze vreugde met zich draagt, zal niets anders willen dan deze vreugde te verspreiden in de wereld. Het is inherent aan het DNA van een christen. Hij zal deze vreugde doorgeven door zijn naaste lief te hebben. En niets, absoluut niets – geen rampspoed, geen schuld, geen zonde, geen enkele vorm van lijden of dood – zal in staat zijn deze vreugde te ontnemen, omdat ze geworteld is in het Pasen van de Heer.

Laten we bidden

Goede God,
wij danken U voor de vreugde
die voortkomt uit de diepe eenheid
die Jezus met U had
en waarvan wij deelgenoot mogen zijn.
Mogen wij, naast het dragen van deze vreugde,
ook uitdragers zijn
door onze wijze van zijn en liefhebben.
Door Christus, onze Broeder en Heer.
Amen.

Geliefde mensen, moge de vreugde van de verrezen Heer ons leiden en onze kracht zijn.
Een mooie zondag!
kris


Vragen om mee op weg te gaan

Put ik innerlijke vreugde uit mijn verbondenheid met de Heer?

Hoe kan ik vreugde ervaren, en doorgeven, in het beminnen van mijn naaste?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.