8 sept – Geboorte Maria

Feest – eigen lezingen

Vroeger en nu, hier en elders, is iedere geboorte een blijde gebeurtenis. Voor de Kerk, voor elke gelovige, is de geboorte van Maria een genadevol feit. Het is mee de aanzet van onze eigen verlossing. Want op een wonderbare wijze gebruikt God het geloof en de inzet van mensen om zijn verlossingsplan door te zetten. Maria heeft er op een voortreffelijke manier aan meegewerkt. Een reden om haar geboortedag van harte te vieren!

Uit de profeet Micha 5, 1-4a

De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Dit zegt de Heer:
‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven Naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.’

Psalm 13, 6

Refr.: Ik zal zingen voor de Heer, mijn leven lang!

Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

Ik zal zingen voor de Heer,
Hij heeft naar mij omgezien.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria,
en alle lof waardig;
want uit u is geboren
de zon der gerechtigheid,
Christus, onze Heer.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 18-23

Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. 
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 
Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’.

Van Woord naar leven

BESCHIKBAARHEID

Waarom vieren we in de Kerk de geboorte van Maria? Waarom vier je de geboorte van je partner, je kind, je vader of moeder, je medezuster- of broeder, een kennis, …? Omdat je van deze mensen houdt, omdat je hun leven liefhebt, omdat je van God houdt die hen het leven gaf. Verjaardagen zijn feesten van dankbaarheid, van verbondenheid; feesten van lof.

Zo ook met de geboorte van Maria. Of Maria werkelijk op 8 september is geboren is nog maar de vraag, maar op zich is die vraag niet belangrijk. Van belang is dat we haar vieren om juist dezelfde reden waarom we de geboorte vieren van onze geliefden. We houden van haar, we houden van God die haar het leven gaf (vol van genade), we houden van haar beschikbaarheid, van haar ja-woord, van haar moederschap zowel over Jezus als over ons. Reden genoeg om haar vandaag in de bloemetjes te zetten.

Het evangelie van vandaag verhaalt dat de engel aan Jozef verschijnt met de bemoediging dat hij Maria gerust tot zijn vrouw mag nemen; het kind dat zij draagt is immers van de heilige Geest en door God gewild. En het eindigt met die prachtige woorden: Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’.

Immanuel, ‘God met ons’. Het begin van de Blijde Boodschap. Prachtig toch. ‘God met ons’. De naam Immanuel dekt de volledige lading van hoe God is: God die ons bezoekt, die in zijn Zoon incarneert, die Mens wordt onder ons, die bij ons zal blijven tot het einde der tijden. Wonderlijk en groots!

Aan de mens, aan ieder van ons, is het ons hart te openen voor dit wonderlijk gebeuren. Zoals in de schoot van Maria wil God in ons Mens worden, opdat wij – met Maria – Christus zouden baren door een leven te leiden getekend door zijn liefde.
Blijde boodschap! Blijde opdracht! Levengevend!

Dat God zijn Zoon neerlegt in onze schoot is geen evidentie. Bij Maria kon dit alleen maar gebeuren omdat zij beschikbaar was. Zij was een open vrouw, zij leefde met een geopendheid naar God toe. Deze openheid, deze beschikbaarheid, gaat vooraf aan haar ja-woord. Zo ook bij ons. Wij gaan maar ‘ja’ kunnen zeggen op Gods komen wanneer wij innerlijk beschikbaar zijn, wanneer wij leven met een ‘arm hart’ dat bereid is te ontvangen wat gegeven wordt.

Van belang is ons bewust te zijn dat we Gods Geest in ons dragen. Het is immers de Geest die ons beschikbaar zal maken. Zacht en teder zal Hij ons diepste innerlijk omvormen naar een toestand van beschikbaarheid. Ons toevertrouwen aan zijn innerlijke stuwkracht – in stil gebed en overgave – is de weg om tot ware beschikbaarheid te komen.

Laten we op de eerste plaats dus biddende mensen zijn; onze ziel – vanuit de Geest – gericht op de Allerhoogste, innerlijk buigend voor zijn grootheid, bereid Hem te ontvangen, te dragen, te koesteren, te baren.

Mogen we zo, als Kerk, als grote mensengemeenschap, Gods liefde bezingen en vieren, door een leven te leiden ‘in Hem’, innig verbonden met Christus, onze Broeder en Heer.

Maria, jij die vandaag jarig bent: dank om wie je was en wie je bent, dank om je ja-woord, om je moederschap voor ieder van ons. We zien je graag!

Laten we – al dan niet zingend – bidden

Lief Vrouwke,
ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te geven,
niets te vragen deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke,
ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te zeggen,
niets te vragen deze dag.
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke,
Ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te bieden,
niets te vragen deze dag.
Laat voor mij alleen de grote vreugde
als ik Moeder zeggen mag.

Een vreugdevolle vrijdag.
Met een hartelijke groet,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.