9 nov – Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek

Feest – eigen lezingen

Uit de eerste brief van Paulus aan Korintiërs 3, 9b-11 + 16-17

Gods tempel is heilig, en die tempel zijn wij.

Broeders en zusters,
u bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.
U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf. 

Psalm 46, 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9

Refr.: De Heer is mijn huis.

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.

Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven.

Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.

Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

De Heer van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. 

Kom en zie wat de Heer heeft gedaan,
verbijsterend is wat Hij op aarde verricht.

Vers voor het evangelie (2 Kron 7, 16a)

Alleluia.
Ik wijs deze tempel aan,
zegt de Heer,
en heilig die om er voor altijd
mijn Naam te laten wonen.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 2, 13-22

Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam.

Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 
Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal Mij verteren.’ 
Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ 
Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 
‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 
Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 
Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Van Woord naar leven

TOEGEWIJD AAN DE HEER

Onderstaande overweging is van de hand van Vincenzo Paglia, voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven en spiritueel raadgever van de Gemeenschap van Sant’Egidio, ontleend aan het boek ‘Het Woord van God elke dag – 2023’, uitgegeven bij Halewijn/Sant’Egidio.

Vandaag viert de Kerk het feest van de wijding van de basiliek van de heilige Johannes de Doper en de heilige Johannes de evangelist in Lateranen, in Rome, die ook wel ‘moeder van alle kerker ter wereld’ wordt genoemd. Het feest voert ons terug naar de oorsprong van de Kerk en herinnert ons aan de waarde en de zin van elk heiligdom, plaats van gebed en ontmoeting met de Heer.

Jezus had heel helder voor ogen dat de tempel aan God was toegewijd en niet aan de commercie van mensen. En daarom wil Hij deze plaatsen beschermen, en dat doet Hij met kracht en doortastendheid. Als Hij de verkopers van runderen, schapen en duiven en de geldwisselaars uit de tempel jaagt, herkennen de leerlingen daarin de woorden van de psalm: ‘De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd’ (Ps 69, 10a).

Dit feest herinnert er ons ook aan dat de Heer van ieder van ons, van ons leven, een tempel gemaakt heeft, die we niet mogen ontheiligen door onze koopmansgeest en de logica van de markt. De enige logica die mag wonen in het huis van God is die van de gratis liefde die het eigen leven niet in dienst van zichzelf zet, maar van de anderen.

‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen’, zegt Jezus. Het is de tempel van zijn lichaam dat verrijst, niet de kracht van het geld, maar die van de liefde. Met deze woorden wijdt Jezus elke lichaam tot tempel van God, ook als het zwak en kwetsbaar is. Als het bewoond wordt door de liefde kan niets het verwoesten. De liefde is sterker dan de dood.

Laten we bidden

Vader,
mogen wij als Kerk,
als levende tempel in Christus,
uw liefde verbeelden
in het concrete leven van elke dag.
Moge niets deze tempel ontheiligen.
In Jezus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, laten we als kerkgemeenschap het Pasen van de Heer ten diepste belichamen; in zijn vrede, in zijn vreugde.
Met een genegen groet,
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.