Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap)

Dit hoogfeest van 25 maart is dit jaar uitgesteld tot vandaag omwille van het samenvallen met de Goede Week.

God houdt steeds rekening met de vrijheid van de mensen. Zijn bedoelingen dringt Hij nooit op. Hij brengt ze als een uitnodiging, een boodschap, geen bevel. Wij kunnen erop ingaan, wij kunnen ook weigeren. Zelfs de komst van zijn Zoon, als Verlosser, maakte Hij afhankelijk van het ja-woord van Maria. Ook zijn boodschap van liefde en heil komt nu nog dagelijks tot ons in het appel van mensen en omstandigheden rondom ons. Mogen wij dan even gelovig ‘ja’ zeggen zoals Maria.

Uit de profeet Jesaja 7, 10-14

De Heer liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de Heer, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ 
Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de Heer niet op de proef stellen.’ 
Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.’

Tussenzang: Ps 40, 7-11

Refr.: Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Offers en gaven verlangt U niet,
brand- en reinigingsoffers vraagt U niet.
Nee, U hebt mijn oren voor U geopend.

Nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,
over mij is in de boekrol geschreven.’
Uw wil te doen, mijn God, verlang ik,
diep in mij koester ik uw wet.

Wanneer het volk bijeen is,
spreek ik over uw rechtvaardigheid,
ik houd mijn lippen niet gesloten,
U weet het, Heer.

Uw goedheid verberg ik niet in mijn hart,
maar ik getuig van uw trouw en uw hulp.
In de kring van het volk verheel ik niet
hoe liefdevol, hoe trouw U bent.

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 10, 4-10

Broeders en zusters,
bloed van stieren en bokken kan onmogelijk zonden wegnemen. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, maar U hebt Mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden U niet. Toen heb Ik gezegd: “Hier ben Ik,” want dit staat in de boekrol over Mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’
Eerst zegt Hij: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden U niet’ – ook al zijn dit offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt Hij: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd.

Vers voor het evangelie (Joh 1, 14)

Het Woord is mens geworden
en heeft in ons midden gewoond,
vol van genade en waarheid,
en wij hebben zijn grootheid gezien,
de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 26-38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ 
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.

Van Woord naar leven

WEDERKERIGE LIEFDE
(bij het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer)

God bezocht Maria via zijn engel. Wat een gebeuren! En dan nog wel met de aankondiging dat zij de Zoon van de Allerhoogste zou dragen. Onvoorstelbaar, maar waar. Eerst was er schrik, huivering, vragen, maar uiteindelijk zei Maria wel ‘ja’ tot de engel, wat een heus scharnierpunt zal worden in de geschiedenis.

Hoe komt het dat Maria ‘ja’ zei? We zouden als volgt kunnen samenvatten: ‘Als God er is voor mij, ben ik er voor Hem.’ Wederkerige liefde noemt men dat. Liefde roept op tot liefde. Liefde wekt liefde.

Ook al zijn wij fysiek niet uitgekozen, zoals het bij Maria wel het geval was, om Jezus te dragen en te baren, in wezen zijn we wel uitgenodigd tot hetzelfde ‘ja’. God komt niet anders tot ons dan Hij tot Maria is gekomen. In zekere zin vraagt God ook aan ons: ‘Ben je bereid de Heer te dragen, en te baren voor de mensheid?’

God kiest ieder van ons, Hij kiest u, Hij kiest mij, en spreekt ieder aan bij onze naam, heel persoonlijk, zeer gericht. Niet een enkele keer, maar dagelijks, voortdurend, als een gebed, of een liefde, zonder ophouden. God vraagt. Hij roept. Hij appelleert. Hij spoort ons aan tot een persoonlijke keuze.

Misschien is er in eerste instantie ook die angst, de huivering, de vragen. Dat weet God ook, Hij weet het meer dan we het zelf weten. Maar God vraagt nooit wat onze krachten te boven zou gaan.

Van belang is ons gebed te plaatsen in het tedere waaien van de heilige Geest.  ‘Ja’ zeggen tot God is geen krachtpatserij van een individu los van God. ‘Ja’ zeggen tot God is gaan staan in het zachte vuur van de Geest die God in ons heeft gelegd bij ons doopsel. Het is het diepe verlangen naar God, als vrucht van de inwoning van de Geest, toelaten. Het is dit verlangen koesteren, het laten groeien, om het tot stuwing te laten zijn in onze overgave aan God.

In de overgave zullen we Gods kracht ontvangen geheel ‘ja’ te kunnen zeggen aan Hem. Jezus, door God gebaard in ons hart, zal ons in zijn eigen ja-woord trekken opdat ons ja-woord zal gebeuren vanuit zijn ja-woord tot de Vader. Ons ‘ja’ zal gebeuren in Jezus’ naam, vervuld van zijn liefde tot zijn Vader en tot de mensheid.

Geliefde mensen, als de wereld naar iets dorst heeft, is het naar mensen die ‘ja’ zeggen; ‘ja’ tot God.

Laten we ons verbinden met de heilige Geest in ons, moge Hij ons hele zijn vervullen met Gods liefde, opdat we, staande in het ja-woord van de Zoon, instrumenten mogen worden van Gods goedheid voor de mensheid.

Paus Franciscus vraagt ieder jaar opnieuw ter gelegenheid van dit hoogfeest de wereld toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. Laten we ons bij deze gebedsketen aansluiten. Moge, op voorspraak van Maria, de wapens zwijgen, moge het goede gesprek op gang komen. Moge er opnieuw Vrede zijn. Bidden wij voor Oekraïne, voor Rusland, voor het Heilige Land, voor al die plaatsen waar de vrede bedreigd wordt en waar Gods liefde geschonden wordt.

Laten we bidden

Maria, goede Moeder,
wij wijden de Kerk en de hele wereld toe aan U.
Neem ons als uw kinderen bij de hand
en breng ons in de genade van uw Zoon,
in het vuur van de heilige Geest,
in de wil van de Vader.
Moge er vrede zijn in onze harten,
vrede in onze families en gemeenschappen,
vrede tussen landen en volkeren.
Maria, bid voor ons.
Amen.

Geliefde mensen, laten we deze dag starten met het besef dat wij – net als Maria – uitgenodigd worden om ‘ja’ te zeggen tot God ins ons leven. Moge de Geest hierbij ons hart in beweging zetten.
Een genadevolle hoogdag,
kris


Vragen om mee op weg te gaan

Ben ik me ervan bewust dat God mij heel persoonlijk bezoekt, aanspreekt en uitnodigt zoals Hij dat deed bij Maria?

Wat betekent het voor mij Kerk en wereld toe wijden aan Maria, zoals paus Franciscus vraagt?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.