“Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

“Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.” (vgl. Johannes 15, 5-9)

Ieder jaar bidden gelovigen van verschillende Kerken samen om aan de Vader in de hemel het geschenk van de eenheid van alle christenen te vragen. (1) Dit komt overeen met het verlangen van Jezus, die zijn Vader om de eenheid bad, “opdat de wereld gelooft” (Joh 17, 21). Alleen met de eenheid kunnen we de wereld veranderen. Dan ontstaat gemeenschap, broederschap en solidariteit. Eenheid is uiteindelijk een gave van God, en het is daarom nodig erom te vragen met aandrang en met vertrouwen in de Vader.

Margarita maakt deel uit van een groep in Spanje die het Woord van leven leeft. Zij schrijft het volgende: “We hebben contact opgenomen met ons bisdom, met pastores, met een orthodoxe priester en met dominees. We zijn bij elkaar gekomen, eerst in de katholieke parochie en daarna in de orthodoxe. Elke keer waren onze kerken vol met blije mensen. We ervoeren de aanwezigheid van de Heer. Hij is het die de weg naar de eenheid opent.”

Voor het jaar 2021 heeft de monastieke gemeenschap van Grandchamp (2)  het motto voorgesteld, dat ontleend is aan het evangelie van Johannes:

“Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.”

Deze woorden vormen een uitnodiging om te leven en te werken voor de eenheid van de christenen. De scheiding tussen gelovigen vormt een grote wonde, die genezen moet worden, eerst en vooral door de barmhartigheid van God en vervolgens door onze inzet om elkaar te leren kennen, te waarderen en samen te getuigen van het Evangelie.

Met zijn woorden laat Jezus ons de stappen zien die we moeten zetten. Op de eerste plaats: in Hem “blijven”, in zijn liefde. Dat is een uitnodiging om onze persoonlijke relatie met Hem te versterken, ons leven aan Hem toe te vertrouwen en te geloven in zijn barmhartigheid. Want Jezus blijft altijd met óns, in grote trouw.

Tegelijk roepen deze woorden ons op om Jezus te volgen, om net als Hij van ons leven een geschenk te maken voor de Vader en voor de mensen. Hij nodigt ons uit Hem na te volgen in de liefde voor iedereen met wie we een groot of klein deel van de dag doorbrengen, en dat te doen met edelmoedigheid en belangeloosheid, om “veel vrucht” te dragen.

“Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen.”

Van grote actualiteit getuigen de woorden van Chiara Lubich die zij uitsprak in Genève tijdens de viering van de Dag van de Reformatie (3) in oktober 2002: “Hoe groot is de behoefte aan liefde in de wereld! Jezus heeft gezegd dat de wereld ons als christenen zou herkennen door de wederzijdse liefde, door de eenheid: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh 13, 35). Dat is ook een oproep voor alle Kerken om de eenheid, die al vele eeuwen lang verbroken is, te herstellen. Dit is de hervorming bij uitstek! Dit is wat de Hemel van ons vraagt. Het is de eerste stap in de richting van de universele broederschap. De wereld zal geloven wanneer wij verenigd zijn. Jezus heeft het gezegd: ‘Dat allen één mogen zijn, opdat de wereld gelove’ (vgl. Joh 17, 21). En ook al zullen we het zelf misschien niet gerealiseerd zien, we vragen God de genade dat we het tenminste kunnen voorbereiden.”(4)

Letizia Magri

(1) In Europa wordt de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen ieder jaar gevierd van 18 tot 25 januari.
(2) Zie: www.grandchamp.org.
(3) De Dag van de Reformatie wordt ieder jaar gevierd op 31 oktober, de dag waarop in 1517 de ‘95 stellingen’ door Luther werden gepubliceerd.
(4) Uit: Chiara Lubich, in L’unità, Città Nuova, Rome 2015, blz. 87-88.