Cathedra van de H. Apostel Petrus

Feest – eigen lezingen

Van de Paus zeggen wij: ‘Hij zetelt op de heilige Stoel’. Dit vieren wij vandaag. Dit feest wijst echter niet op een verering van een soort machtssymbool. De plaats van Petrus en zijn opvolgers in de Kerk is de ereplaats van een goede vader in een huis waar ruimte moet zijn voor velen. Het is niet zozeer een leerstoel van een bekwaam professor, maar veeleer van een gewillige dienaar die, als Jezus, de minste van allen zou moeten zijn.

Uit de eerste brief van Petrus 5, 1-4

Dierbaren,
ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: Hoed de kudde van God waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt deel krijgen aan zijn luister, de lauwerkrans die nooit verwelkt. 

Tussenzang: Ps 23

Refr.: De Heer is mijn herder.

De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij.
Uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand.

U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.

Vers voor het evangelie (Mt 16, 18)

Alleluia.
Jij bent Petrus,
en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; 
de poorten van het dodenrijk
zullen haar niet overweldigen. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 16, 13-19

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 
Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’
Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 
‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 

Van Woord naar leven

GEBED VOOR DE PAUS
(Bij het feest van Sint-Petrus’ Stoel)

Vandaag is een feestdag met een nogal eigenaardige naam: ‘De Stoel van Sint-Pieter’. Hoe verdient de stoel van een apostel een heilige dag? Laten we eerst eens naar het object zelf kijken. De Stoel van Sint-Pieter is een relikwie dat helemaal achterin de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad wordt bewaard. Het is een eenvoudige houten relikwietroon die volgens de traditie door Sint-Pieter zelf werd gebruikt toen hij de vroege christenen in Rome leidde. De stoel is nu ingesloten in een gebeeldhouwde, verguld bronzen sierstoel ontworpen door Gian Lorenzo Bernini, die hij tussen 1647 en 1653 voltooide. In 2012 beschreef paus Benedictus XVI de stoel als ‘een symbool van de bijzondere missie van Petrus en zijn opvolgers die de kudde van Christus hoedt en samenhoudt verenigd in geloof en naastenliefde ‘. De stoel staat uiteraard maar een paar meter verwijderd van het Sint-Pietersgraf. De houten troonstoel was een geschenk van de heilige Romeinse keizer Karel de Kale aan paus Johannes VIII in 875 na Christus. (vrij naar Cristian-art)

Wat betekent nu dit feest voor ons, voor ons dagelijks leven?
Wel, het mag ons doen bezinnen over de waarde van gemeenschap, over de roeping van de Kerk, over het elkaar hoeden en behoeden, en bijzonder ook over de waarde van het Petrus-ambt: de paus.

Over dit laatste is natuurlijk veel te zeggen. Maar ik zou jullie willen uitnodigen – bijzonder vandaag – een antwoord te geven aan de oproep van paus Franciscus die hij zelf uitsprak op de dag van zijn pausverkiezing op 13 maart 2013. Toen vroeg hij aan de voor hem verzamelde menigte op het Sint-Pietersplein voor hem te bidden, waarna hij voorover boog voor het volk.
Laten we bidden dat hij zich mag laten leiden door God, dat hij zijn diepste thuis mag hebben in Hem. Dat hij de kerkgemeenschap, en álle mensen, mag enthousiasmeren voor de Blijde Boodschap dat God bestaat en dat de mensheid verlost is in Jezus Christus, en dat God ieder mensenkind uitnodigt te delen in zijn liefde.

Laten we bidden

Vader,
zegen paus Franciscus.
Behoed hem en leid hem.
Moge de heilige Geest
zijn hart in een voortdurende verbinding
houden met Jezus uw Zoon.
Moge hij een trouwe verkondiger zijn
van uw boodschap van liefde
en barmhartigheid voor ieder mensenkind.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Een mooie donderdag voor ieder van jullie.
Met een genegen groet,
kris


Vragen om mee op weg te gaan

Ben ik bereid de paus mintens één keer per dag biddend neer te leggen in de schoot van de Vader?

Kan ik mijn persoonlijk geloofsleven beleven vanuit het hart van de Kerk?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.
Omdat er zich wel eens kapers op de kust voordoen worden de reacties na ‘goedkeuring’ geplaatst.

Klik hier voor de blog.

 

Paus Franciscus in 2021 (foto Wikipedia)

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.