Akte van toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria door paus Franciscus

De akte van toewijding van Oekraïne en Rusland tot het Onbevlekt Hart van Maria is een gebed om vrede tot Maria, Moeder Gods en Koningin van de Vrede.

Vandaag, op vrijdag 25 maart zal paus Franciscus de tekst van de toewijdingsakte uitspreken in een plechtige viering in de Sint-Pietersbasiliek. Aanleiding is uiteraard de Russische aanval op Oekraïne en de dreiging van een escalatie op mondiaal niveau. Het document is eigenlijk één uitgesponnen gebed tot Maria, de Moeder Gods. De volledige tekst kan u hier lezen:

Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria
Sint-Pietersbasiliek
25 maart 2022

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot U. Gij zijt
onze Moeder, Gij houdt van ons en Gij kent ons. Gij weet wat er in ons hart omgaat. Moeder van
barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw tedere zorg en uw vredebrengende nabijheid niet ervaren!
Gij houdt nooit op ons de weg te wijzen naar Jezus, de Vredevorst.

Toch zijn we afgeweken van de weg naar vrede. De lessen die we getrokken hebben uit de tragedies
van de vorige eeuw, de miljoenen slachtoffers van de twee wereldoorlogen, zijn we vergeten. We
hebben de verbintenissen die we als Gemeenschap van Naties zijn aangegaan, verloochend. We
hebben de vredesdroom van volkeren en de hoopvolle verwachtingen van jongeren verraden. We
werden ziek van hebzucht, we dachten alleen aan onze eigen nationalistische belangen en lieten toe
dat onverschilligheid en egoïsme ons verlamden. Wij kozen ervoor God te negeren, met leugens te
leven, agressie aan te wakkeren, onschuldige levens te nemen, wapens op te slaan. We vergaten
daarbij zorg te dragen voor onze naaste en voor ons gemeenschappelijk huis. Met oorlogen hebben
we de tuin van de aarde verwoest. Door onze zonden hebben wij het hart verwond van onze hemelse
Vader, die verlangt dat we broeders en zusters zijn. We zijn onverschillig geworden voor alles en
iedereen, behalve voor onszelf. Vol schaamte roepen wij uit: vergeef ons, Heer!

Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze uitputting en
broosheid, te midden van het duistere onrecht van kwaad en oorlog, herinnert Gij ons eraan dat God
ons nooit in de steek laat, maar ons liefdevol blijft aankijken, altijd bereid ons te vergeven en ons op
te richten. Hij was het die U aan ons gegeven heeft en uw Onbevlekte Hart heeft gemaakt tot een
toevluchtsoord voor de Kerk en voor alle mensen. Door die goddelijke goedheid zijt Gij altijd bij ons.
Zelfs op de meest turbulente momenten in de geschiedenis leidt Gij ons met tedere liefde.

Daarom wenden wij ons tot U en kloppen aan de deur van uw Hart. Wij zijn uw geliefde kinderen.
Iedere tijd opnieuw maakt Gij U aan ons bekend en roept Gij ons op tot bekering. Kom ons ook nu, in
deze duistere tijd, bijstaan en troosten. Zeg ons nogmaals: Ik ben er toch, Ik die uw Moeder ben! Gij
weet hoe Gij de knopen van ons hart en van onze tijd kunt ontwarren. Wij vertrouwen op U. We
vertrouwen erop dat Gij, vooral in deze tijd van beproeving, onze smeekbeden niet zult negeren en
ons te hulp zult komen.

Dit is wat Gij gedaan hebt in Kana in Galilea, toen Gij het uur van Jezus’ optreden verhaastte en Hij de
eerste van zijn wondere tekenen verrichtte. Om de vreugde van het bruiloftsfeest te behoeden, zei
Gij tot Hem: Ze hebben geen wijn meer (Joh 2,3). O Moeder, spreek deze woorden opnieuw uit voor
God, want vandaag is de wijn van de hoop op, is de vreugde verdwenen en de broederlijkheid
verwaterd. Wij hebben onze menselijkheid verloren en het geschenk van de vrede verkwanseld. We
hebben ons hart geopend voor geweld en vernielzucht. We hebben dringend uw moederlijke hulp
nodig.

O Maria, luister dan naar ons gebed.
Ster der zee, laat ons niet vergaan in de storm van de oorlog.
Ark van het Nieuwe Verbond, toon ons mogelijkheden en wegen van verzoening.
Koningin van de hemel, herstel Gods vrede in de wereld.
Verdrijf de haat, bedaar de wraaklust en leer ons vergeven.
Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen het gevaar van kernwapens.
Koningin van de rozenkrans, wek in ons het verlangen om te bidden en lief te hebben.
Koningin van alle mensen, toon de volkeren de weg van broederlijkheid.
Koningin van de vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

O Moeder, moge uw hartverscheurend smeekgebed ons verharde hart beroeren. Mogen uw, omwille
van ons, vergoten tranen deze, door onze haat verdorde, vallei, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw
gebed ons te midden van het wapengekletter tot vrede brengen. Mogen uw moederlijke handen
allen strelen die lijden en vluchten voor het bommengeweld. Moge uw moederlijke omhelzing allen
troosten die hun huis en land moeten verlaten. Moge uw bedroefde hart ons medeleven opwekken
en ons aansporen onze deuren te openen en zorg te dragen voor onze gewonde en in de steek
gelaten broeders en zusters.

Heilige Moeder van God, toen Gij onder het kruis stond en Jezus de leerling aan uw zijde zag, zei Hij
tot U: Zie daar uw zoon (Joh 19,26). Zo vertrouwde Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leerling en tot
ieder van ons zei Hij: Zie daar uw moeder (v. 27). Moeder Maria, we willen U nu in ons leven en in
onze geschiedenis verwelkomen. Op dit uur staan vermoeide en ontredderde mensen bij U onder het
kruis, met het verlangen om zich aan U toe te vertrouwen en zich door U aan Christus toe te wijden.
Het Oekraïense en Russische volk, dat U met grote liefde vereert, wendt zich tot U in het vertrouwen
dat uw Hart liefdevol klopt voor hen en voor alle volkeren die lijden onder oorlog, honger, onrecht en
armoede.

Moeder van God, Gij die ook onze Moeder zijt, aan U vertrouwen wij onszelf toe en wijden wij
plechtig de Kerk, alle mensen en vooral ook Rusland en Oekraïne toe aan uw Onbevlekte Hart.
Aanvaard deze toewijding die wij vol vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat de oorlog mag
ophouden en vrede zich over de wereld mag verspreiden. Het ‘ja’ dat opwelde uit uw hart opende de
deuren van de geschiedenis voor de Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat de vrede opnieuw door uw
hart tot ons zal komen. Aan U wijden wij toe: de toekomst van alle mensen, de noden en
verwachtingen van alle volkeren, de angsten en de hoop van de hele wereld.

Moge door uw voorspraak, Gods barmhartigheid over de aarde uitgestort worden en de zachte
hartenklop van vrede opnieuw het ritme van onze dagen aangeven. Onze-Lieve-Vrouw van het Fiat,
over wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de harmonie die van God uitgaat. Onze
levende bron van hoop, besprenkel onze dorre harten. Door U kreeg Jezus een menselijk gezicht,
help ons om te werken aan een waarachtige gemeenschap. Gij wandelde op onze wegen, leid ons nu
op de weg naar vrede. Amen

Copyright © Libreria Editrice Vaticana
Vertaling: Pers- & Informatiedienst van de Bisschoppenconferentie (IPID)