dinsdag in de 2e paasweek

Uit de Handelingen van de Apostelen 4, 32-36

Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 
Niemand onder hen leed gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.
Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.

Tussenzang: Ps 93, 1-5

Refr.: De Heer is koning, met hoogheid bekleed.

De Heer is koning, met hoogheid is Hij bekleed,
de Heer is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
en vast staat van oudsher uw troon,
U bent van alle eeuwigheden.

De stromen verheffen, Heer,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.

Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige Heer.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
Heiligheid is van uw huis het sieraad,
Heer, tot in lengte van dagen.

Vers voor het evangelie (Rom. 6, 9)

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 3, 7-15

Jezus sprak tot Nikodemus:
‘Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’
‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus.
‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.’

Van Woord naar leven

OPNIEUW GEBOREN WORDEN
(Bij Joh 3, 17-15)

Op haar eigen tempo zal Ricky af en toe iets schrijven voor ‘Van Woord naar leven’. Voor vandaag schreef zij het volgende:

Beste mensen, vandaag gaan we verder met een gedachte over het Opnieuw geboren worden.

Een man, Nikodemus genaamd,  die heel deskundig is wat het onderricht van Israël betreft, kan met al zijn kennis maar niet begrijpen wat Jezus bedoelt met de woorden ‘opnieuw geboren’ te worden. Hoe zouden dergelijke woorden dan door ons verstaan moeten worden als Jezus ze tot ons zou richten?

Deze woorden zijn, zoals we dat van Jezus wel vaker opmerken, woorden met een diepere betekenis. In de vooorgaande tekst is dit gesprek al begonnen. Vandaag geeft Jezus er verder uitleg aan.

Wij kennen het normale proces van geboren worden misschien wel van heel dichtbij uit een persoonlijke situatie in ons eigen leven of uit de levens van nabije familie of vrienden. Vele gevoelens roept een geboortesituatie op. Zowel gevoelens van vreugde en grote blijdschap als moeilijkheden omdat de geboorte niet wil vlotten. Geboren worden is een zeer fysiek gebeuren. Nikodemus  heeft er blijkbaar weet van.

Jezus schakelt echter zonder tussenzinnetjes meteen over naar een ander niveau. Daar gebruikt Hij een prachtig beeld voor: De wind die waait waarheen hij wil; Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.
Nikodemus blijft luisteren naar wat Jezus uitlegt.

Wat een beelden gebruikt Jezus: opnieuw geboren worden, door de Geest die als een wind door ons leven kan aan komen waaien, uit en naar allerlei richtingen. Dit is alleen met je ‘ziel’ te verstaan. Je kunt er een gevoel voor ontwikkelen, want met je verstand kun je het blijkbaar nauwelijks begrijpen.
Het evangelie roept vragen op rond een groot mysterie.

Ik laat jullie met de vragen alleen en stel meteen voor om ermee aan de slag te gaan, nadat we ons gebed uitspreken om wijsheid.

Laten we bidden

Alwijze God en Vader,
wij zijn dankbaar voor het leven dat U voor ons opent.
We begrijpen het niet altijd, en vragen U om wijsheid.
Jezus, Uw Zoon, is de grootste wijsheidleraar.
Wij hebben Hem mogen leren kennen,
maar precies zoals Nikodemus,
verstaan we Hem soms maar ten dele.
Wij vragen U:
leer ons
steeds dieper te begrijpen
hoe we  met Zijn leven steeds intenser verbonden kunnen zijn.
Dank U voor Zijn wijsheid
en maak ons steeds meer ontvankelijk
voor Hem en voor de hele Schrift!
Amen

Beste mensen, mogen we vandaag de ruimte nemen om, al is het maar een klein beetje, opnieuw geboren te worden! Hij is het, die dit in ieder van ons waar wil maken!
Ricky Rieter


Vragen die ons helpen om woorden van Jezus ten diepste te beluisteren.

Opnieuw geboren worden, wat kan dat voor mij betekenen? Heb ik ooit een ervaring gehad van zo’n nieuwe geboorte?

Is er een Schriftwoord dat me de weg wijst of wees?

Zegt het beeld van de ‘wind’ me iets?

Durf ik me open te stellen voor de Geest die uit onverwachte hoek soms bij me binnenkomt?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.