dinsdag in de 3e paasweek

Uit de Handelingen van de Apostelen 7, 51 – 8, 1a

Stefanus sprak tot het volk, tot de oudsten en de schriftgeleerden: ‘U bent halsstarrig, onbesneden van hart en van oren; steeds weer verzet u zich tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’
Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem, ze knarsetandden van woede. Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’
Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen.
De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.
Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’
En na deze woorden stierf hij.
Saulus keurde de moord op hem goed.

Psalm 31, 3cd + 4 + 6 + 7b + 8a + 17 + 21ab

Refr.: In uw handen leg ik mijn geest, Heer, trouwe God.

Wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.
U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden,
tot eer van uw naam.

In uw hand leg ik mijn geest,
Heer, trouwe God, verlos mij,
ík vertrouw op de Heer.
ik zal mij verblijden,
juichen over uw trouw,

Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.
U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat
voor de lagen en listen van mensen.

Vers voor het evangelie (Lc 24, 46)

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven,
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 6, 30-35

De menigte vroeg aan Jezus: ‘Welk teken kunt U verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’
Maar Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’
‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen.
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Van Woord naar leven

BROOD OM VAN TE LEVEN
(Bij Joh 6, 30-35)

Beste mensen, als we kijken naar de huidige noodgebieden waar het noodzakelijke voedsel ontbreekt, en waar duizenden mensen sterven, dan is het meer dan godgeklaagd dat deze situatie eindeloos doorgaat.  In onze taal wordt het woord ‘godsonmogelijk’ gebruikt als we denken dat dit met goede planning verbeterd zou kunnen worden.  Het duurt al zo lang, alle goede en positieve initiatieven ten spijt.  We weten geen raad meer met oorlogen, geweld en het massaal sterven van zoveel mensen. Mensen die geboren zijn om te leven!

Er zijn ook andere woorden die beginnen met ‘god’, (meestal met een kleine letter). Woorden waar je blij van wordt: godgewijd, godwelgevallig. Hoe kan er een ontwikkeling komen van stervenden naar levenden? Van gedood worden en de dood overwinnen? Van godsonmogelijk naar godgewijd?

In het evangelie van Johannes komen er vandaag mensen naar Jezus toe, die, al twijfelen ze nog, toch op zoek zijn naar voedsel, naar kennis, naar geloof, maar ze verlangen een teken van Jezus. Begrijpelijk. Ze zeggen dat Mozes in de woestijn de mensen ook een teken gegeven heeft door iedereen eten te geven.  Zo’n teken zouden ze nu ook willen hebben, elke keer weer. Heel onlangs is dat immers ook gebeurd, en wel tot volledige verzadiging.

Jezus betrapt hen op een denkfout en legt uit dat Mozes ook niet uit zichzelf in staat was al die mensen ‘brood uit de hemel’ te geven. Jezus verwijst naar zijn Vader, die de Bron is van alle leven.

Wonderlijk genoeg gaat deze groep mensen meteen over naar een nieuwe visie. Ze reageren heel enthousiast: ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’.
Mijn Vader, Hij geeft u het ware brood uit de hemel.
Jezus voegt eraan toe dat Hijzelf tot Brood geworden is, voor het leven van de wereld.

Laten we bidden

Goede God, gever van het leven,
wij bidden dagelijks tot U:
Onze Vader die in de hemel zijt.
Het is het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Jezus zelf is ons dagelijks brood geworden.
Wij vragen U dat onze wereld in nood
door Hem gevoed mag worden,
Hij die totaal met zijn Vader in verbinding staat.
Laat ons nooit twijfelen aan zijn reikwijdte in de wereld
waarin zoveel kwade krachten aan het werk zijn.
Geloven is de kracht die het kwade overwint,
al zien we dit niet.
Leer ons om blind te geloven
in verbondenheid met Jezus.
Amen

Beste mensen, zoek een stiltemoment op, in de vroege ochtend of bijvoorbeeld na het journaal om het welzijn van de hele wereld en dat van ieder van ons toe te vertrouwen aan de Vader, de Bron van het leven, en aan zijn Zoon, die door de Geest vernieuwend over deze wereld wil waaien.
Ricky Rieter


Vragen die ons op deze moeilijke weg kunnen helpen

Brood is meer dan voeding voor het lichaam. Zou je meerdere dingen op kunnen noemen die voor jou brood voor onderweg zijn?

Hoe houd je het vertrouwen vast om te blijven geloven in een goede Vader?

Herhaal het oergebed, het onze Vader, om te vragen om het dagelijks brood, niet alleen voor jezelf, maar voor de hele wereld in nood.
Durf en kun je er ook werkelijk in te geloven?

En als je het nauwelijks meer kunt, vraag je dan om meer geloof, of ga je liever op de negatieve weg, en laat je het dan afweten?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.