dinsdag in de 4e paasweek

Uit de Handelingen van de Apostelen 11, 19-26

De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. 
De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.
Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

Tussenzang: Psalm 87, 1-7

Refr.: Loof nu de Heer, alle naties der aarde.

Boven alle steden van Jakob
heeft de Heer de poorten van Sion lief,
zijn vesting op de heilige bergen.
Van u wordt met lof gesproken,
stad van God. 

Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.
Filistea, Tyrus en Nubië
zijn alle hier geboren.
Met recht kan men van Sion zeggen:
Welk volk ook, het is hier geboren,
de Allerhoogste houdt Sion in stand.

Bij de namen van de volken schrijft de Heer:
Dit volk is hier geboren.
En dansend zingen zij:
Mijn bronnen zijn alleen in u.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Johannes 10, 22-30

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 
Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 
Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt over Mij, maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’

Van Woord naar leven

DE HAND VAN GOD

Beste mensen, zomaar een vraag vooraf aan hetgeen ik vertellen wil. Hebben jullie het ook wel eens meegemaakt dat er naar aanleiding van de lezingen een bepaald woord uitspringt? Een woord dat beroep op je doet, een woord dat aan je trekt. Wat me vandaag overkwam was wel heel bijzonder. Zowel in de eerste als in de tweede lezing sprong er hetzelfde woord uit, tot driemaal toe. Ik citeer de zinnen uit beide lezingen.

In Handelingen 11,21 lezen we vandaag:
De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer.

In Johannes 10, 28 lezen we:
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven.

Zomaar wat gedachten. In het eerste citaat betreft het de vraag aan wie de verkondiging van het geloof door mensen gedaan zou moeten worden. Uit het vervolg blijkt dat dit niet alleen aan de Joden moet gebeuren, maar ook aan de Grieken. Dat blijkt een nieuw inzicht te zijn, door de hand van de Heer gegeven. Typisch dat er niet staat door het woord van de Heer, maar door de Hand van God die hen ondersteunt. Ze worden bijgestuurd.

Het tweede citaat uit het Johannes-evangelie betreft al degenen die bij de kudde van Jezus horen en naar zijn stem luisteren. Ze zijn Hem zo dierbaar en ze volgen Hem van ganser harte, voelen zich intens veilig bij Hem. En ‘weten met hun hart’ dat ze ook door de Vader, waarmee Jezus één is, beschermd worden. Weer dat diepmenselijke, en tegelijk goddelijke beeld van de hand.

De hele Bijbel staat vol woorden die iets uitleggen met woorden, maar ook vol lijfelijke beelden.

Nooit zullen we een beeld kunnen vormen van God, maar Hij is in Jezus toch een menselijk beeld geworden. Wij allen zijn beeld van God met handen om te geven en te ontvangen, oren om te horen en naar anderen te luisteren, ogen om te zien en gezien te worden, een stem om te spreken, een hart om te beminnen en bemind te worden, een huid om aan te raken en aangeraakt te worden.

Laten we bidden

Goede God,

wij kennen U door het beeld van Uw Zoon. U spreekt ook door de stem van uw Zoon, de eeuwen door. Wij danken U dat wij het werk mogen zijn van uw handen, door het leven gekneed en gevormd, zoals Jezus zelf gekneed en gevormd is op mensenmaat, met onnoemelijk veel lijden, met een lichaam zoals wij. Het mysterie is te groot om te bevatten. Wij zijn er ons van bewust dat uw handen, handen van liefde zijn, en dat uw  handen ook ons leven vormen. Dit zoals Jezus die één is met U, erdoor gevormd is. Wij danken U dat de afdrukken van uw handen in ons vlees geschreven zijn. Ze vormen ons om tot een prachtig beeld. Dank U dat U ons geschapen hebt.
Amen

Beste mensen, de nieuwe dag ligt voor ons. Gebruik al je zintuigen vandaag met het diepere beeld van de niet af te beelden God die toch in mensen mag worden uitgedrukt.
Ricky Rieter


Suggesties om te overwegeng dat je uit Gods hand voortgekomen bent

Herken je de hand van God ook in jouw leven? Ben je blij dat je uit God voortgekomen bent? Kun je dat geloven? Zijn er ook momenten in je leven waarin je niet begrijpen kon dat de moeilijkheden waarin je misschien terechtgekomen bent je deed afvragen wat God daarmee te maken heeft?

Maak het stil in jezelf en leg je hand op je hart, en geef jezelf zoals je bent over aan onze liefdevolle Vader, die nooit laat varen het werk van zijn handen.


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De ‘hand van God’ van Auguste Rodin

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.