dinsdag in de eerste week van de advent

Uit de profeet Jesaja 11, 1-10

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw eet stro, net als een rund. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Psalm 72, 2 + 7 + 8 + 12 + 13 + 17

Refr.: Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien

God, moge uw koning uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.

Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot aan de einden der aarde.
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.

Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
Zijn naam zal eeuwig bestaan,
zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Dankzij hem zal men zich gezegend noemen,
en alle volken prijzen hem gelukkig.

Vers voor het evangelie (Ps 85, 8)

Alleluia.
Toon ons uw trouw, Heer,
en geef ons uw hulp.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Lucas 10, 21-24

Vervuld van de heilige Geest begon Jezus te juichen en zei: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’
Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want Ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Van Woord naar leven

VOORTKOMEND UIT GOD
(bij Jesaja 11, 1-10)

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

Beste mensen, vandaag lezen we in het boek Jesaja, een bekende grote profeet. Het is een prachtige tekst die ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald met betrekking tot Jezus.

Heb je wel eens een omgehakte boom gezien en bespeurd dat er in het voorjaar toch weer leven in zat en dat het frisse groen tevoorschijn kwam?

Dat beeld van een boom die opnieuw gaat leven vanuit oude wortels gebruikte Jesaja lang voordat Jezus geboren zou worden. Nadat de Assyrische koning die dacht nooit verslagen te kunnen worden, toch het onderspit heeft moeten delven, zal er, zo zegt Jesaja, een wortel ontspruiten uit de afgehakte boom. Zoiets zal er gebeuren in de toekomst, zeg Jesaja, namelijk uit de stronk van Isaï. Wie was Isaï? Isaï is een Hebreeuwe naam die in het Grieks en Latijn Jesse genoemd wordt. De betekenis van deze naam is ‘man Gods’. Hij was de vader van David, de eerste koning van Israël. Jezus waarnaar we nu in deze advent bijzonder uitzien, stamde van deze Isaï af.

Er zijn in de loop van de tijden geslachtslijsten ontstaan die de afstamming van Jezus in woord en beeld hebben weergegeven. Zo is er in Chartres een hoog gebrandschilderd raam uit 1145 waarin de stamvader, Isaï, ligt te slapen en uit zijn borst een wortel verschijnt waaruit de koningen die er in Israël geweest zijn als takken van een hoge boom tevoorschijn komen, steeds maar hoger, totdat Jozef, en Maria aan de top verschijnen met Jezus.

Over die scheut uit de wortel schrijft Jesaja in hoofdstuk 11, met als waardige afsluiting vers 10:
Op die dag, zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Dat klinkt als een belofte, en opent een nieuw perspectief. Het zijn krachtige beelden die Jesaja schildert over de grootste man Gods, Jezus, niet met name genoemd, maar wel zo verstaan door de eeuwen heen. Probeer Jesaja 11, telkens opnieuw zo te lezen, en voel dat er hoop in jezelf kan ontstaan, en vertrouwen dat onderdrukking en geweld nooit het einde zijn, maar dat er een Man Gods gekomen is, en telkens opnieuw weer komen zal, voor de zwakken, de rechtelozen, de kwetsbaren, de armen. Hij zal komen en er ‘zijn’ voor alle mensen, van vroeger en nu.

Dit alles past uitstekend in ons adventsthema: Kom, ga Hem tegemoet.

Probeer de sprong in de geschiedenis te maken over alle drempels heen, en vertrouw op Hem die altijd komende is naar ons, en ga Hem tegemoet.

Uiteindelijk zijn we allemaal uit God geboren, maar via onze ouders. Misschien hebben jullie een stamboom van je eigen familie. Vast zijn het niet allemaal heilige mensen geweest zoals de voorgangers van Jezus dat ook niet waren. Deze voorgangers hadden hun kleine en zelfs grote gebreken. Toch is de Verlosser van alle mensen uit hen geboren.
Heb eerbied voor de mensen uit wie je geboren bent, en weet dat we allemaal uiteindelijk onze allereerste bron in God kunnen terugvinden.

Laten we bidden

Goede Vader,
wij danken U dat U onze Vader bent,
de Bron van ons bestaan.
Onze levens komen uit U voort,
en ook uit onze ouders en voorouders,
geslacht na geslacht.
Uw Adem is door de tijden heengegaan,
soms niet herkenbaar, of verborgen.
Moge Uw genezende Adem
telkens opnieuw ons tot leven wekken,
Mogen wij steeds meer mensen worden van U,
door Jezus, onze Verlosser en Broeder,
Amen

Lieve lezers, met alle gaven die wij ontvangen hebben zien we uit naar de ‘telg van Isaï’, de Komende  in onze wereld, en in onszelf. Kom, Heer Jezus, kom!

Ricky Rieter

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.