dinsdag in week 7 door het jaar

Uit de brief van Jakobus 4, 1-10

Broeders en zusters,
waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar.
U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Denk niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘God heeft ons toch geen geest vol afgunst gegeven? De genade die Hij schenkt is groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade.’
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u.
Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid.
Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.

Psalm 55, 7 + 8 + 9 + 10 + 11a + 23

Refr.: Leg je last op de Heer en Hij zal je steunen,

Had ik vleugels als een duif,
ik zou opvliegen en neerstrijken,
ver, ver weg zou ik vluchten,
overnachten in de woestijn,
haastig beschutting zoeken
tegen de vlagen van de stormwind.

Splijt hun tong, Heer,
verwar hun spraak,
want in de stad
zie ik geweld en strijd,
dag en nacht gaan die rond
op haar muren.

Leg je last op de Heer
en Hij zal je steunen,
nooit zal Hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.

Vers voor het evangelie (Joh 14, 6)

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven,
zegt de Heer.
Niemand kan bij de Vader
komen dan door Mij.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 9, 30-37

Na de gedaanteverandering vertrokken Jezus en zijn leerlingen weg en reisden door Galilea maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want Hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven.
Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.
Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.
Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’
Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’

Van Woord naar leven

DE GENADE DIE HIJ SCHENKT IS GROTER
(Bij Jak 4, 1-10)

Beste mensen, vandaag komt er een strenge Jakobus om de hoek kijken. Deze perikoop staat vol raadgevingen, zoals trouwens het hele boek: De brief van Jakobus. Het is geschreven toen de twee Bijbelse Jakobussen uit de tijd waarin Jezus leefde al lang gestorven waren.

Destijds was het heel gewoon om onder de naam van iemand die eerder geleefd had en die men zeer waardeerde, te schrijven. Dit lees ik in het boekje van Bas Rentmeester en Huub Schumacher: ‘Alle Bijbelboeken dichterbij’ (1981), waarin van elk Bijbelboek uit het Oude en Nieuwe Testament een korte samenvatting staat. Dit om je te helpen het boek beter te kunnen plaatsen.

Voor mij is het altijd een uitdaging om Bijbelteksten die ik wat zwaar vind, juist nader te bekijken, of dieper op me in te laten werken. Vandaag haal ik er een paar bijzondere zinnen uit:

De genade die Hij schenkt is groter.
Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u.

Eigenlijk is Hij het die ons het allereerst genaderd is.
Maar, hoe gaat dat in het dagelijks leven? We zijn zwakke mensen, we lopen regelmatig op minder rechte paden, en wat gebeurt er dan: we struikelen. Gelukkig staan er op ons levenspad wegwijzers, letterlijk, maar soms kunnen het ook mensen zijn die zien dat je hulp nodig hebt. Ze zien je en reiken je de hand zodat je weer op kunt staan. Hoe dan ook: Hij nadert jou en jij wordt elke keer uitgenodigd om Hem te naderen.

Zo is de Jakobus uit deze brief ook een bezorgde ’wegwijzer’, een pastor. Hij kan dan wel streng overkomen, – soms is dat nodig. Denk aan kinderen die ook meerdere keren gemaand moeten worden als ze verkeerde dingen doen. Wij zijn allemaal kinderen van de Vader die ons dagelijks, als wij dat durven toelaten, naderen wil. Een ouder of een pastor zal je niet dwingen, alleen aansporen, en je ervan bewust maken waarom er dingen mis kunnen gaan in je leven. Let in deze brief eens op de goede raad die deze Jakobus ons in alle oprechtheid geeft. Hij doet dit niet alleen bij grote fouten zoals moord en oorlog voeren enzovoorts, maar ook in de gewone, soms dagelijkse kleine foutjes.

Een opvoeder werkt soms met tegenstellingen.: kwaad en goed.  Deze Jakobus begint met het kwaad te benoemen, en dan pas het goede.  De taal kan tijdgebonden zijn, maar toch. Lees niet over de mooie zinnetjes heen die er ook in staan.

In het begin al lees ik: U krijgt niets omdat u niet bidt. Bidden kan een sleutelwoord worden. Je kunt uit zo’n zin concluderen: Bidden is belangrijk. Je kunt op meerdere manieren bidden, bijvoorbeeld om iets te krijgen, maar ook om zuivering in je denken en doen. Verderop staat zelfs: zuiver uw hart. En de genade die Hij schenkt is groter. Groter dan onze onmacht

Wij mogen elke dag opnieuw dankbaar leven van zijn overvloedige genade.
De brief van Jakobus is een praktijkboek voor elke dag.

Laten we bidden

Goede Vader,
wij willen U danken
voor elk boek uit de Bijbel.
En we willen vragen of U
als grote Pastor ons nabij wilt blijven
zodat we  begrijpen wat U ons te bieden hebt
en wat U met uw woorden ons leren wilt.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon.
Amen

Beste mensen, open je hart en luister met aandacht naar de innerlijke wegwijzers diep in je wezen, zodat we de genade ontvangen om elke dag naar deze inzichten te leven.
Ricky Rieter


Suggesties om mee te nemen voor onderweg

Neem tijdens een wandeling op een rustig pad eens een woord of zin mee uit deze lezing. Laat het woord afdalen in je binnenste, herhaal het woord of de zin meerdere keren met kleine pauzes.

Thuisgekomen zou je voor jezelf eens op kunnen schrijven wat de wandeling met die ene zin, of dat ene woord, met je gedaan heeft. Als je niet wandelen kunt, doe het dan vanuit je ziekbed of je kamer of een kapel of kerk, of op een bankje in de tuin tussen alle bloeiende bloemen en fluitende vogels.


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.