dinsdag in week 1 van van de veertigdagentijd

Uit de profeet Jesaja 55, 10-11

Zo spreekt God de Heer:
‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten -zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.’

Tussenzang: Ps 34, 4-7 + 16-19

Refr.: De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen, Hij bevrijdt hen uit de nood.

Roem met mij de grootheid van de Heer,
sluit u aan om zijn Naam te verheffen.
Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de Heer,
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan,
Hij wist hun namen op aarde uit.

De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen,
Hij bevrijdt hen uit de nood.
Gebroken mensen is de Heer nabij,
Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Vers voor het evangelie (Mt. 4, 4b)

De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord
dat klinkt uit de mond van God.

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 7-15

In die dagen sprak Jezus tot zijn leerlingen:
‘Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. 
Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.] *
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

* Het gedeelte tussen haken is een oude toevoeging aan de Griekse tekst.

Van Woord naar leven

HET WOORD … VOL VAN GENADE
(Bij Jes 55, 10-11)

Vandaag die krachtige woorden uit de profeet Jesaja: ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten -zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.’

Het Woord – ons dagelijks gegeven door de liturgie, of gewoon door persoonlijk Schriftlezing – heeft niet de bedoeling dat we het lezen als een mooie tekst waar we in stilte diep van genieten maar er verder niets mee doen. Het Woord draagt een genade in zich en God wil niet liever dan dat deze genade werkzaam is in ons persoonlijk leven, én in het leven van de Kerk.

De genade die in het Woord schuilgaat kan zeer verschillend werkzaam zijn naargelang de persoon die ze krijgt.

Zo kan de genade erin bestaan dat God zich in de stilte van de lectio openbaart aan jou persoonlijk. Dat kan gaan om een inzicht inzake wie Hij is, hoe Hij in jou aanwezig komt, wat de inhoud en werkzaamheid is van zijn barmhartigheid, wat Hij van je vraagt, … Daarom is tijd nemen, en de stilte koesteren, van fundamenteel belang bij het lezen en overwegen van het Woord.

Het kan ook zijn dat de genade erin bestaat dat God je vanuit het Woord zendt. De wereld in, je werk, of zelfs heel concreet naar bepaalde mensen toe. De genade in het Woord kan heel persoonlijk gericht zijn.

Breder bekeken geeft de genade die in het Woord aanwezig is áltijd leven aan de Kerk. Omdat het Woord (in wezen is dit Christus zelf) het hart is van de Kerk. En als gedoopte persoon geef jij – wanneer je de genade van het Woord werkzaam laat zijn – leven aan de Kerk.

Dus … laten we het Woord beminnend ontvangen, en wel zo dat het met volle vrucht terugkeert naar de Vader opdat het werkzaam was in ons leven.

Laten we bidden

Vader,
wij danken U om uw Woord.
Moge het niet vruchteloos in ons hart neerdalen
maar moge het wortel schieten en vruchten dragen,
tot heil van Kerk en wereld.
In Christus, onze Heer.
Amen.

Laten we het Woord met veel blijdschap ontvangen. God bezoekt je – in Christus – immers persoonlijk in het Woord.
Een mooie dinsdag,
kris

Hier nog een dankwoordje van Ricky die sinds een week weer thuis is en nu haar tijd neemt om volledig te herstellen:

‘Ik wil allen danken voor de gebeden tijdens mijn ziekteproces. Nu ben ik thuis, maar nog niet zover dat ik het ritme van ‘elke dinsdag en zaterdag’ weer op kan pakken. Wel misschien om het zomaar op een dag van Kris over te nemen. Ik blijf zonder meer verbonden met ieder van jullie, ‘zoekenden’ naar de weg die we te gaan hebben binnen alle noden en situaties van jullie levens! En vooral ook, als lofprijzing aan Hem die ons nabij is, al  voelen we dat niet altijd.
Ricky Rieter’


Vragen om mee op weg te gaan

Ben ik me bewust van Gods aanraking in Christus, wanneer ik het Woord in mijn hart ontvang?

Kan ik me in mezelf op zo’n wijze aan de Geest toevertrouwen zodat ik ten diepste ontvankelijk kan zijn wat betreft het ontvangen van Gods Woord?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.
Omdat er zich wel eens kapers op de kust voordoen worden de reacties na ‘goedkeuring’ geplaatst.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.