dinsdag in week 12 door het jaar

Uit het tweede boek Koningen 19, 9b-11 + 14-21 + 30-35a + 36

Het koninkrijk van Israël had middelen ter beschikking zoals alle andere koninkrijken. Het had echter ook een ander middel: zijn geloof in de éne God wiens ijverzuchtige liefde zijn getrouwen steeds spaarde.

In die dagen zond Sanherib opnieuw gezanten naar Hizkia, met de opdracht: ‘‘Zeg tegen koning Hizkia van Juda: “Laat u niet misleiden door de Heer, uw God, in wie u uw vertrouwen hebt gesteld omdat Hij u heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië alle landen vernietigd hebben. Zou u dan gered worden?’
Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor Hem neer. En hij bad tot de Heer: ‘Heer, God van Israël, U die op de cherubs troont, U alleen bent God van alle koninkrijken op aarde, U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer, en luister, open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, Heer, de koningen van Assyrië hebben andere volken en hun landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen, die ze vernietigd hebben. Ik vraag U, Heer, onze God: red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat U, Heer, de enige God bent.’
Jesaja, de zoon van Amos, liet Hizkia weten: ‘Dit zegt de Heer, de God van Israël: Ik heb je gebed over koning Sanherib van Assyrië gehoord, en dit is wat Ik, de Heer, over hem zeg: Vrouwe Sion minacht je, ze lacht je uit, meewarig schudt Jeruzalem haar hoofd. De Judeeërs die ontkomen, zij die overblijven, zullen wortel schieten en vrucht dragen, want wie het overleven en ontkomen, zullen zich vanuit Jeruzalem, vanaf de Sion verspreiden. De Heer van de hemelse machten zal dat in zijn vurige liefde tot stand brengen. Daarom – dit zegt de Heer over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet te na komen. Hij zal er geen pijl op afschieten, geen schild tegen opheffen en geen bestormingsdam tegen opwerpen. Hij zal terugkeren over de weg waarlangs hij gekomen is en deze stad niet te na komen – spreekt de Heer. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal Ik deze stad beschermen en haar bevrijden.’
Diezelfde nacht trok een engel van de Heer ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs honderdvijfentachtigduizend man. Koning Sanherib van Assyrië brak het beleg op en keerde voorgoed terug naar Nineve. 


Psalm 48, 2 + 3 + 4 + 10 + 11

Refr.: In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw.

Groot is de Heer,
Hem komt alle lof toe.
In de stad van onze God,
op zijn heilige berg,
schone hoogte, vreugde van heel de aarde,
Sionsberg, flank op het noorden.

Zetel van de grote koning,
in haar vesting weet men:
God is onze burcht.
In uw tempel, God,
gedenken wij uw blijken van trouw.

Zoals uw naam,
o God, zo reikt ook uw roem
tot aan de einden der aarde,
uw rechterhand is vol van gerechtigheid.


Vers voor het evangelie (Ps. 130, 5)

Alleluia.
Ik zie uit naar de Heer,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 7, 6 +12-14

Na de bergrede geeft de evangelist Matteüs enkele korte christelijke leefregels. Wil je de weg van het leven inslaan, doe dan ook voor anderen, alles wat je wilt dat mensen voor u doen. Deze weg is smal zoals de weg van het kruis.

Jezus zei tot zijn leerlingen:
‘Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze met hun poten vertrappen, en zich dan omkeren en jullie verscheuren.
Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.’

Van Woord naar leven

‘Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’ Zo sprak Jezus tot zijn leerlingen. Zo spreekt Hij tot ons vandaag.

Ieder mens verlangt met liefde en respect behandeld te worden. Dit omdat we diep vanbinnen aanvoelen dat de liefde van de ander naar ons toe ons niet enkel gelukkig maakt, maar ons ook tot meer mens maakt. Liefde krijgen doet je innerlijk groeien, het doet je in vrede leven, en vooral: het zet jezelf aan tot op jouw beurt de ander lief te hebben. En liefhebben maakt je tot meer mens. Niets dan voordelen dus.

Een directeur van een woonzorgcentrum zei me onlangs dat, wanneer er een nieuwe werknemer start, hij steeds zegt: ‘Ga zo met de bewoner om alsof het uw eigen moeder of vader is’.

Het komt erop neer de ander zijn diepste geluk te gunnen.

Een christen zal diep vanbinnen ook wensen dat die ander op een of andere wijze ook Jezus mag leren kennen in zijn leven, dat hij Hem ten diepste mag ontmoeten, omdat je als christen zelf goed weet en ervaren hebt dat Christus de vervulling kan zijn van je leven; je diepste geluk zeg maar. Ooit heeft iemand u van Jezus verteld… Het is niet verboden op jouw beurt nu ook de ander aan te spreken over Jezus. Doe dit ten gepasten tijde, verstandig, doch spontaan, en altijd met de goede woorden, en best begeleid door je gebed.

Een eenvoudige oproep van Jezus vandaag: anderen behandelen zoals we zelf willen behandeld worden.
Moge je er zelf vreugde aan beleven.

Met een genegen groet,

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
mogen wij, naar de oproep uit het evangelie van vandaag, de ander steeds behandelen zoals we zelf zouden behandeld willen worden. Mogen wij, opgenomen in de liefde van uw Zoon, daarop ten diepte ‘ja’ zeggen. Moge deze toewijding aan U ons leven maken tot een innerlijk feest van samenzijn met Christus, en de ander.
In Jezus’ naam.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.