dinsdag in week 13 door het jaar

Uit de profeet Amos 3, 1-8 + 4, 11-12

Luister naar de woorden die de Heer tot jullie spreekt, Israëlieten, tot heel het volk dat Hij weggeleid heeft uit Egypte:
‘Uit alle volken op aarde heb Ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal Ik jullie voor al je wandaden laten boeten. Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen? Brult ooit een leeuw in het struikgewas als hij geen prooi heeft? Gromt ooit een leeuw in zijn hol zonder iets te hebben gevangen? Duikt ooit een vogel in een klapnet neer als het aas ontbreekt? Slaat ooit een klapnet dicht zonder dat er iets te vangen is? Klinkt ooit in een stad de ramshoorn zonder dat haar inwoners bang worden? En wordt ooit een stad door onheil getroffen zonder toedoen van de Heer?
Zo doet God, de HEER, niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
Een leeuw heeft gebruld – wie zou er niet vrezen? God, de HEER, heeft gesproken – wie zou er niet profeteren?
Ik vernietigde jullie, zoals Ik Sodom en Gomorra vernietigd heb; jullie werden als een stuk zwartgeblakerd hout dat uit de vlammen is weggerukt: toch zijn jullie niet naar Mij teruggekeerd – spreekt de Heer. Daarom zal Ik tegen je optreden, Israël. Maak je gereed voor de komst van je God, Israël, want Ik ben het die tegen je zal optreden.

Psalm 5, 5-8

Refr.: Leid mij, Heer, langs veilige wegen.

U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad,
bij U is de misdaad niet welkom.
Gewetenlozen houden geen stand
onder de blik van uw ogen.

U haat allen die onrecht doen,
leugenaars richt U te gronde.
U verafschuwt, Heer,
wie bedriegt en bloed vergiet.

Maar ik mag door uw grote liefde
uw huis binnengaan,
van ontzag vervuld mij buigen
naar uw heilige tempel.

Vers voor het evangelie (Ps 130, 5)

Alleluia.
Ik zie uit naar de Heer,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 8, 23-27

Jezus stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem.
Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen.
Maar Jezus sliep. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Red ons, Heer, we vergaan!’
Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?’
Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust.
De mensen stonden verbaasd en zeiden: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’

Van Woord naar leven

EN HET MEER KWAM GEHEEL TOT RUST
(bij Mt 8, 23-27)

Beste mensen, vandaag lezen we weer het verhaal  over de storm op het meer, zoals kort geleden door Marcus beschreven is, nu door Matteüs. Het is boeiend om de verhalen met elkaar te vergelijken. Marcus  gebruikt meer woorden. Matteüs heeft het deels van hem overgenomen. In grote lijnen brengen ze dezelfde boodschap: een hevige storm, intense angst, bijna paniek, en een rustig slapende Jezus die, nadat Hij wakker gemaakt is, te hulp komt. Jezus stilt de storm, en heeft ook nog een boodschap voor de apostelen.

Marcus voegt er nog de bijzondere, voor mij komische, aanvulling aan toe, namelijk dat Jezus op een kussen slaapt.  Daarop valt Hij zeker dieper in slaap. Ik weet niet waarom Matteüs dat weggelaten heeft. Wij kennen het karakter van de twee schrijvers niet, we kennen ook hun begaafdheid niet om een verhaal een extra accent te geven, een duwtje in de rug om te begrijpen wat ermee bedoelt kan zijn. Je zou je dus af kunnen vragen welke functie dat kussen heeft. Kussens komen in de Bijbel verder niet voor.
(Uiteraard hebben we hier ook te maken met het verschil tussen het originele verhaal, en een overgenomen verhaal).

Wat mij het meeste treft in beide verhalen is de tegenstelling tussen de hevige storm en de slapende Jezus. Er is blijkbaar geen onrust in hem, al zal Hij misschien wel weten dat Hemzelf ook hevige stormen te wachten staan. Beide evangelisten zeggen, na het stillen van de storm: En het meer kwam geheel tot rust.

Er zit een diepe symboliek in dit verhaal. Eigenlijk zou je die zelf mogen ontdekken. Dat kan voor iedereen anders zijn. We zijn allemaal verschillend, en onze stormen en levenservaring zijn uniek voor ieder mens.

Wat ik in dit verhaal ervaar, is dat, indien je leeft in verbondenheid met Jezus, je altijd mag ‘slapen,’ (al of niet op een kussen),

Vast ken je het verhaal van de boer die gaat slapen als hij zijn werk gedaan heeft. Het zaaigoed ligt in de aarde, het wordt nacht en het groeien komt vanzelf. De boer weet uit jarenlange ervaring, dat er dingen zijn die wijzelf los moeten laten, om vruchtbaar te láten worden.

De stormen horen bij onze levens.

Maar, als er zorgen zijn of pijnlijke, bijna niet op te lossen zaken, dan liggen we daar ‘s nachts juist vaak wakker van. Dat overkomt mij ook. We kunnen dan proberen om dit verhaal voor de geest te halen. Zoek dan een plekje op in de boot, bij Hem in de buurt. Stel je open voor zijn rust.  Hij was de rust zelf, terwijl hij wist wat hem te wachten stond. Geef je probleem uit handen. Leg het in zijn hart. Hij kent onze angsten en kan ook jouw stormen tot stilstand brengen, maar pas als zijn uur gekomen is. Vertrouw erop. Daar roept dit verhaal je toe op. Hij is dichtbij, altijd, en juist als je ‘slaapt.’

Laten we bidden

Goede Vader,
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Dit vragen wij U, door Jezus, Uw Zoon,
die zelf ons  Licht geworden is.
Amen

Beste mensen, slapend of wakend, alles op zijn tijd, wens ik jullie goed werkende antennes toe voor deze nieuwe dag in verbinding met Hem. Wees zo ook licht van Licht voor anderen.
Ricky


Suggesties voor deze dag

Neem op verschillende momenten van je dag rust, op welke manier dan ook. In een stoel, op de knieën, in bed, in een naburige kerk of kapel, of buiten in de natuur. Beleef je eigen storm, neem waar wat er in jezelf gebeurt.

Indien je  het lied  uit het gebed kent (Als alles duister is), laat het dan resoneren in  je binnenste, of zing het voluit. Komt het ‘meer’ ook een beetje tot rust in jezelf?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen worden de reacties geplaatst na moderatie.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.