dinsdag in week 13 door het jaar

Uit de profeet Amos 3, 1-8 + 4, 11-12

Iedereen moet trachten in zijn leven Gods bedoelingen af te lezen. Wanneer wij oog hebben voor de tekenen zullen wij Gods besluiten daaruit kunnen leren. Zo bereiden wij ons voor om voor God te verschijnen.

Luister naar de woorden die de Heer tot jullie spreekt, Israëlieten, tot heel het volk dat Hij weggeleid heeft uit Egypte: Uit alle volken op aarde heb Ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal Ik jullie voor al je wandaden laten boeten. Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen? Brult ooit een leeuw in het struikgewas als hij geen prooi heeft? Gromt ooit een leeuw in zijn hol zonder iets te hebben gevangen? Duikt ooit een vogel in een klapnet neer als het aas ontbreekt? Slaat ooit een klapnet dicht zonder dat er iets te vangen is? Klinkt ooit in een stad de ramshoorn zonder dat haar inwoners bang worden? En wordt ooit een stad door onheil getroffen zonder toedoen van de Heer?
Zo doet God, de Heer, niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten. Een leeuw heeft gebruld – wie zou er niet vrezen? God, de Heer, heeft gesproken – wie zou er niet profeteren?

Ik vernietigde jullie, zoals Ik Sodom en Gomorra vernietigd heb; jullie werden als een stuk zwartgeblakerd hout dat uit de vlammen is weggerukt: toch zijn jullie niet naar Mij teruggekeerd – spreekt de Heer. Daarom zal Ik tegen je optreden, Israël. Maak je gereed voor de komst van je God, Israël, want Ik ben het die tegen je zal optreden.


Psalm 5, 5-8

Refr.: Leid mij, Heer, langs veilige wegen.

U bent een God
die zich niet verheugt in het kwaad,
bij U is de misdaad niet welkom.
Gewetenlozen houden geen stand
onder de blik van uw ogen.

U haat allen die onrecht doen,
leugenaars richt U te gronde.
U verafschuwt, Heer,
wie bedriegt en bloed vergiet.

Maar ik mag door uw grote liefde
uw huis binnengaan,
van ontzag vervuld mij buigen
naar uw heilige tempel.


Vers voor het evangelie (Ps. 130, 5)

Alleluia.
Ik zie uit naar de Heer,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 8, 23-27

De geleidelijke onthulling van Jezus’ persoon en bedoelingen had zijn redenen. Want anders zouden de mensen Hem verkeerd hebben verstaan. De wonderen die Hij verrichtte, hier het stillen van de storm, hielpen mee om het gelovig verstaan van de leerlingen te helpen oriënteren in de juiste richting.

Jezus stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen.
Maar Jezus sliep.
Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Red ons, Heer, we vergaan!’ 
Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?’
Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 
De mensen stonden verbaasd en zeiden: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’

Van Woord naar leven

Het evangelie van vandaag roept op ons op gelovig te zijn. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo. We geloven wel, maar dikwijls kinderlijk, nog niet volwassen.

Jezus wil ons doen groeien. Met de groei van ons geloof, zal ook ons vertrouwen in zijn tegenwoordigheid groeien. Dan zullen we niet meer de behoefte hebben Hem te wekken, moest er weer eens een stormpje opsteken in ons hart. Omdat we vertrouwen dat Hij over ons waakt.

Jezus vraagt geen geloof gebaseerd op emoties of sferen, maar een puur geloof, een naakt geloof, een geloof van het hart, een geloof dat geen uiterlijke tekenen nodig heeft maar een geloof dat voldoende heeft aan het weten dat God er is, altijd en overal; een geloof gebaseerd op vertrouwen.
Het is een soort ‘bidden zonder ophouden’, een voortdurend vertoeven in Hem, bewust of onbewust, bij licht en donker, in woestijn of oase, bij dorst of verzadiging. Het gaat om een geloof dat in de vanzelfsprekendheid leeft dat men liefheeft vanuit God die in je woont en die de schepper is van uw liefde.

Een gezegende dinsdag, vanuit Westvleteren,

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,
leer ons op U te vertrouwen, Gij die ons bewoont, Gij die ons genadig zijt. Maak ons volwassen in geloof, niet altijd op U roepend, maar ons rustig leggend in U, vertrouwend en gelovend dat God de schepper is van ons leven in U. Kom Heilige Geest.
In Jezus’ naam.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.