dinsdag in week 21 door het jaar

Uit de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 2, 1-3a + 14-17

Te Tessalonica dachten de christenen, misleid door valse geruchten, dat de eindtijd nabij was. Paulus spant zich in rust en kalmte te herstellen. Hij tracht te bemoedigen en hun aandacht gericht te houden op het voornaamste: het evangelie verkondigen opdat zij de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zouden verwerven.

Broeders en zusters,
over de komst van onze Heer Jezus Christus, waarbij we met Hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer al is aangebroken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier.
God heeft u geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. 
Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.


Psalm 96, 10-13

Refr.: De Heer oordeelt naar recht en wet.

Zeg aan de volken: ‘De Heer is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen, met alles wat daar leeft.
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen voor de Heer.

Want de Heer is in aantocht,
in aantocht is Hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten,
eerlijk oordelen over de volken.


Vers voor het evangelie (Mt 4, 4b)

Alleluia.
De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord
dat klinkt uit de mond van God.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Matteüs 23, 23-26

Jezus gaat verder met zijn terechtwijzigingen aan het adres van de Farizeeën. Hij waarschuwt hen dat ze in hun zorg om de wetten het voornaamste niet zouden vergeten: rechtvaardigheid, barmhartigheid, trouw. De innerlijke overtuiging is voornamer dan de uiterlijke praal. Het ene is zonder het andere hol en leeg.

Jezus sprak:
‘Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.
Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie reinigen de buitenkant van bekers en schalen, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de beker, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.’

Van Woord naar leven

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie reinigen de buitenkant van bekers en schalen, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de beker, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.’

Zo leven, en dit ook van anderen verlangen, dat de (je) buitenkant tip-top in orde lijkt, terwijl je je binnenkant verwaarloost… dat gaat niet samen. Integendeel: het heeft iets schijnheiligs naar de buitenwereld toe.

Felix Timmermans schrijft: ‘Je moet leven van binnen naar buiten’. Waarmee hij bedoelt: zie dat je vanbinnen in orde bent, en beleef dan je buitenkant vanuit je binnenkant. Voor een christen betekent dit: Verzorg je relatie met God, bid tot Hem, ontvang van Hem, treed in relatie met Hem. Om dan daarna, vanuit je gods-ontmoeting, te leven, je leven in te richten, relaties aan te gaan, lief te hebben. Wanneer we deze volgorde in ’t oog houden (leven van binnen naar buiten) zullen we onszelf behoeden schijnheilig door het leven te gaan. Ons leven zal een afspiegeling zijn van onze binnenkant, van onze omgang met God. En da’s mooi, da’s ook de bedoeling van ’t leven.

Eerst de binnenkant. Zien dat deze rein is. Om van daaruit te leven. Je moet echt geen hoogopgeleide theoloog zijn om dit te begrijpen.

Een gezegende dinsdag,

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
moge uw Geest ons aanzetten onze binnenkant te verzorgen, opdat onze buitenkant een afspiegeling zou zijn van onze ontmoeting met U.
Door Christus, onze Broeder en Heer.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.