dinsdag in week 8 door het jaar

Uit de eerste brief van Petrus 1, 10-16

De profeten en de evangelisten hebben zich ingespannen om ons duidelijk te maken welke gaven God ons biedt. De Geest blijft dit herhalen. Hij roept ons telkens op onze taak ter harte te nemen. Aan ons er gehoor aan te geven, wakker en actief te zijn.

Broeders en zusters,
wat de redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u – de boodschap die u nu verkondigd is door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ Psalm 98, 1-4

Refr.: Wonderen heeft de Heer verricht.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.
Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.


Alleluia. (1 Petr. 1, 25)
Het woord van de Heer houdt eeuwig stand.
Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
Alleluia.Uit het evangelie volgens Marcus 10, 28-31

Wie ingaat op het aanbod van de Heer, en ook wil leven voor God en voor de anderen in navolging van Christus, zal daarin zijn grootste vreugde vinden. En dit niet alleen in een verre toekomst, maar nu reeds, zelfs te midden van moeilijkheden en beproevingen.

Petrus nam het woord en zei: ‘Wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’ 
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Van Woord naar leven

Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’  Zo lezen we bij Petrus vandaag.

Jezus’ leerlingen zijn geroepen om heilig te zijn en daarbij hebben ze het voorbeeld van God voor ogen. Menselijker wijs lijkt dit onmogelijk, en toch heeft God zelf deze ambitie voor zijn kinderen. Het is trouwens altijd Gods ambitie geweest, vanaf het moment van de schepping, toen Hij man en vrouw schiep naar zijn ‘beeld en gelijkenis’. Met Jezus, die onder ons is komen wonen, heeft God niet alleen zijn oude droom opgepakt, maar vervult Hij hem nu al, als wij trouw het evangelie van Jezus volgen.

Uit ‘Het Woord van God elke dag 2022’, Vincenzo Paglia, uitgegeven bij Halewijn.

En morgen, lieve mensen, begint de veertigdagentijd, de ‘heilige’ vastentijd. Een tijd van verstilling, godsontmoeting, bekering. Laat het een mooie, intense tijd zijn; een tijd van zich keren naar God, opstaan, innerlijk groeiend door afstand te nemen van al die zaken die een belemmering vormen in de Heer te leven. Mogen we de weg van Gods liefde vinden en gaan. Laten we voor elkaar, de hele Kerk, de hele mensengemeenschap bidden.

En laten we morgen, op Aswoensdag, de oproep van paus Franciscus omarmen door te bidden en te vasten opdat er snel duurzame vrede mag zijn in Oekraïne.

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
moge Jezus ons op de weg brengen van uw heiligheid. Moge zo uw liefde een gezicht krijgen in Kerk en wereld.
In Christus’ naam. Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.