dinsdag in week 8 door het jaar

Uit de eerste brief van Petrus 1, 10-16

Broeders en zusters,
wat de redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u – de boodschap die u nu verkondigd is door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ 

Tussenzang: Ps 98, 1-4

Refr.: Wonderen heeft de Heer verricht.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.
Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

Vers voor het evangelie (1 Petr 1, 25)

Alleluia.
Het woord van de Heer houdt eeuwig stand.
Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 28-31

Petrus nam het woord en zei: ‘Wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’ 
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Van Woord naar leven

WEES HEILIG, WANT IK BEN HEILIG
(Bij 1 Pe 1, 10-16)

Beste mensen, vandaag in de eerste lezing komen we in contact met de jonge kerk die zich al verspreid heeft naar allerlei gebieden waar ze als ‘vreemdelingen’ leven. Meestal worden ze niet opgenomen tussen de bevolking waar ze nu wonen. Ontwijkend gedrag, bespottingen en vijandigheid. Waarom? Ze geloven niet in Jezus van Nazareth die uit de dood zou zijn opgestaan en weer leeft.

Deze Brief van Petrus is waarschijnlijk niet door Petrus geschreven, maar later door iemand die deze naam gebruikt om het verhaal krachtiger te maken, zoals we de vorige week ook bij de Brief van Jakobus zagen. Petrus was immers de eerste leider van de nieuwe beweging.

De boodschap van de brief wordt vandaag in de eerste regel al duidelijk. Het gaat om de redding van hen die geloven in Jezus die de dood overwonnen heeft.
Pas na het uitstorten van de Geest over de apostelen, en na de uitzending werd dit goede nieuws in veel bredere kringen bekend en ook bestreden. Het vraagt moed om met tegenwerkende krachten toch trouw te blijven aan die blijde boodschap.
Enerzijds: Hoe belangrijk is het om in redding te blijven geloven. Anderzijds: Hoe logisch is het als dat niet altijd lukt. We zien het nu om ons heen. De wereld tussen toen en nu is wezenlijk niet erg veranderd. Kijk naar het journaal, en je kunt de moed verliezen, zelfs als je elke dag met het Bijbelcitaat bezig bent.

Wees heilig want Ik ben heilig’, zo luidt vandaag de laatste zin, een citaat uit het Boek Leviticus.
Dat is wel een tekst die moeilijk na te volgen is, te hoog gegrepen zouden we kunnen denken. Heilig zijn, dat is nogal wat. De toevoeging ‘want Ik ben heilig’ maakt het er niet gemakkelijker op. Wij kunnen nooit zo heilig zijn als God. We zijn maar mensen en God is God, de Allerheiligste. Wijzelf zijn degenen die regelmatig in gebreke blijven. Wij verliezen de moed weleens. Het lijkt onmogelijk om van die heiligheid ook maar een tikkeltje waar te maken in ons leven. Zullen we dan maar overstappen naar een gemakkelijker onderwerp, dus een vluchtroute nemen? Nee toch.

‘Heilig’ heeft voor mij de betekenis van HEEL. Een woord dat daarbij hoort is ‘helen’. Onze wonden en verkeerde neigingen kunnen genezen worden, geheeld. Ken je het spreekwoord: ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden?’ Het proces van genezen of geheeld worden verloopt soms heel pijnlijk. We geloven immers in een gekruisigde Christus. Ook wij ondervinden in ons leven veel moeilijkheden, zoals Jezus. Iets van die ervaring hoort bij de volgelingen van Jezus. Het perspectief is echter grandioos. Ook wij zullen met Hem overwinnen!

Jezus is een heel goede Heelmeester. Hij wordt wel HEILAND genoemd. ‘Heel’ en ‘Heil’ hebben alles met elkaar te maken. Hoe vaak komt het woord ‘heil’ niet voor in onze taal. Elk nieuw jaar wordt er heil en zegen gewenst, en we drinken met elkaar een heildronk.

Laten we proberen de woorden van die mooie laatste zin in ons op te nemen, niet als een onmogelijke opdracht, maar als een liefdevolle uitnodiging waarbij we ons niet overvraagd hoeven te voelen, maar waarbij we de zekerheid hebben dat we geholpen zullen worden: Wees heilig, dat is een roeping., En om die te kunnen vervullen op onze eigen maat, mogen we beroep doen op de Allerheiligste, onze Heelmeester en Heiland!

Laten we bidden

Goede Vader,
U hebt ons uw Zoon geschonken ter redding,
verlossing en bevrijding.
We zijn U dankbaar en willen uw Naam prijzen
met woorden uit psalm 98 (vers 1a en 4):
Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit,
door Christus, onze Heiland.
Amen

Beste mensen, moge de overweging van de woorden ‘Wees heilig’ je niet afschrikken, maar probeer de inhoud ervan mee  te nemen in het ritme van deze dag!
Ricky


Suggesties om de woorden te laten werken doorheen de dag

Welk woord springt er voor jou uit? Begin met dat woord een zin. Heb je er behoefte aan schrijf dan gerust na die ene  zin, nog even door.

Doe hetzelfde met een ander woord uit de Bijbeltekst of overweging, een woord  waar je moeite mee hebt. Misschien vind je een brug van deze laatste zin of gedachte naar de eerste of andersom. (Spreekt schrijven je niet aan, maak het dan alleen stil in jezelf. Geef de Geest de ruimte).


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.